Latvijas Universitāte ir lielākā plaša profila universitāte Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē. LU ir mūsdienīgs akadēmisko un profesionālo studiju centrs, kas līdz ar pētījumiem dabaszinātnēs, humanitārajās, sociālajās, tehniskajās zinātnēs un medicīnā sniedz dažādu veidu un līmeņu augstākās izglītības iespējas kā Latvijas, tā arī citu valstu iedzīvotājiem. LU ir izšķirīga nozīme akadēmisko tradīciju, tautsaimniecības, izglītības, vides un veselības aizsardzības, latviešu valodas un kultūras attīstībā.

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE,

Reģistrācijas Nr. 90000076669,

izsludina konkursu uz tenūrprofesūras amata vietu

Izglītības  zinātņu nozares Skolas pedagoģijas apakšnozarē

 

Saskaņā ar Latvijas Universitātes (LU) Stratēģiju (2021-2027) LU īpašās atbildības jomas ir Latvijas labklājība, latviešu valodas, vēstures un sabiedrības, Latvijas ilgtspējīgas attīstības un dzīves kvalitātes izpēte. Lai nodrošinātu izcilību zinātnē un LU izaugsmē par starptautiski atzītu zinātnes centru, veicinātu studiju un pētniecības kvalitāti šajā nozarē, kā arī vairotu zināšanas plašākā sabiedrībā, Latvijas Universitāte aicina darbā tenūrprofesoru Izglītības zinātņu nozares Skolas pedagoģijas apakšnozarē.

Tenūrprofesūras galvenie darba uzdevumi:

 • noteikt prioritārās pētniecības jomas un virzienus skolas pedagoģijā; veidot pētnieku grupas aktuālu uzdevumu risināšanai, izstrādāt un pieteikt starptautiskus zinātniskās pētniecības projektus ārvalstu finansējuma piesaistei; organizēt pētnieku grupas pieteikumu iesniegšanu Latvijas Zinātnes padomes projektu konkursos; veicināt starptautisko zinātnisku sadarbību, piedaloties starpvalstu konsorcijos un pētniecības projektos un pārstāvot Latvijas Universitāti starptautiskās konferencēs un citos pasākumos; atspoguļot pētniecības rezultātus starptautiskos recenzētos žurnālos;
 • izstrādāt vai aktualizēt studiju programmas un kursus skolas pedagoģijas jomā, ieviest inovācijas studiju procesā, vadīt lekciju kursus, īpaši maģistra un doktora studiju līmenī, vadīt un recenzēt studējošo noslēguma darbus; nodrošināt docētāju un pētnieku ataudzi, vadot promocijas darbu izstrādi un iesaistot studējošos pētniecības projektu īstenošanā;
 • popularizēt izglītības vērtību sabiedrībā, informējot dažādas sabiedrības grupas par aktuāliem pētniecības virzieniem un izpētes rezultātiem, izstrādāt populārzinātniskas publikācijas un sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem, pašvaldībām, valsts un nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm zināšanu un izpratnes vairošanā;
 • īstenot Latvijas Universitātes Stratēģijā (2021-2027) noteiktos uzdevumus, popularizēt Latvijas Universitāti kā vadošo augstākās izglītības institūciju Latvijā, veicināt vienlīdzīgu, atbalstošu un iekļaujošu attieksmi darbinieku un studējošo vidē, piedalīties Latvijas Universitātes un tās iestāžu komisiju, padomju un citu koleģiālo institūciju darbā; vairot Latvijas Universitātes starptautisko atpazīstamību.
 

Tenūrprofesūras galvenās kvalifikācijas prasības:

 • zinātnes doktora grāds;
 • nozarē starptautiski atzīts speciālists, kurš veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības, zināšanu vai tehnoloģiju pārneses darbu;
 • izcils darba sniegums zinātniskajā vai pedagoģiskajā darbā vai citā profesionālajā darbībā;
 • pieredze organizatoriskajā darbā un komandas vadīšanā pēdējo sešu gadu laikā;
 • latviešu un angļu valodas prasmes C1 līmenī,  ārvalstu pretendentiem – valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments, ja studiju kursus, kuru docēšanā tenūrprofesors tiks iesaistīts, īsteno valsts valodā vai citu darba pienākumu veikšanai ir nepieciešamas valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu;
 • vispārējās kompetences – līderība, sadarbības un pārliecināšanas prasmes, spējas radīt un īstenot stratēģijas un koncepcijas.
 

Papildu kvalifikācijas prasības katrai tenūrprofesūras vietai noteiktas konkursa nolikumā.

 

Iesniedzamie dokumenti (latviešu un/vai angļu valodā):

 • LU rektoram adresēts pieteikums;
 • dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae), iekļaujot pašvērtējumu par valodu zināšanām, pretendenta kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi, adresi), ORCID iD numuru, zinātnisko, pedagoģisko, organizatorisko, kā arī citu profesionālo darba pieredzi, kvalifikācijas paaugstināšanas aktivitātes, nozīmīgākās publikācijas, citu informāciju, kura pilnīgāk raksturo pretendenta kvalifikāciju un atbilstību prasībām, informāciju par personām, kas var sniegt rekomendācijas, vai atsauksmes no sadarbības partneriem;
 • zinātnisko un akadēmisko grādu apliecinošo dokumentu kopijas;
 • pētniecības plāns turpmākajiem 6 gadiem, tajā iekļaujot redzējumu par savu akadēmisko darbību LU nākamajos 6 gados, tai skaitā pētniecības programmu un tās iespējamo saistību ar esošajām pētniecības tēmām LU un ārpus tās;
 • aizpildīts Tenūrprofesūras vietas konkursa nolikuma 1. pielikums “Pretendenta speciālās kvalifikācijas prasības” (.docx) (https://www.lu.lv/par-mums/vakances/), (https://www.lu.lv/en/about-us/vacancies/).
 • ārvalstu pretendentiem – valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments, ja studiju programma, kurā tenūrprofesors tiks iesaistīts, tiek īstenota valsts valodā un/vai citu darba pienākumu veikšanai ir nepieciešamas valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu.

Darba alga no 5600 EUR mēnesī (bruto)

Dokumentus lūdzam iesniegt elektroniskā veidā (eDOC vai ASICE formātā) ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu - pd.vakances@lu.lv līdz 28.04.2024. plkst. 17:00 EET ar norādi “Konkursam uz Latvijas Universitātes tenūrprofesūras amatu”.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana), un jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte.