Latvijas Universitāte izsludina LU konkursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē  uz  Psiholoģijas nodaļas vadītāja amatu un  uz Skolotāju izglītības nodaļas vadītāja amatu.

Amata vietas pretendentiem līdz 2020. gada 28. februārim jāiesniedz Personālvadības departamentā rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā, dzīves un darba gājuma apraksts (CV), nodaļas darbības novērtējums un attīstības un turpmākās vadības programma 2020.–2024. gadam.

Nodaļas vadītāja atalgojuma amplitūda nosakāma saskaņā ar Latvijas Universitātes vispārējā personāla mēnešalgas un stundas tarifa likmes noteikšanas kārtības (03.04.2018. rīkojums Nr. 1/116) 2. punktu.