Latvijas Universitāte izsludina LU konkursu Sociālo zinātņu fakultātē uz administratīvo amatu vietām:

  • Komunikācijas studiju nodaļas vadītājs/-a
  • Socioloģijas nodaļas vadītājs/-a
  • Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītājs/-a
  • Politikas zinātnes nodaļas vadītājs/-a

Amatu vietu pretendentiem/-ēm līdz 2021.gada 30. novembrim jāiesniedz Personālvadības departamentā rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā, dzīves un darba gājuma apraksts (CV), nodaļas darbības novērtējums un tās attīstības un turpmākās vadības programma 2021.–2025. gadam.

Nodaļu un katedru vadītāju atalgojuma amplitūda nosakāma saskaņā ar Latvijas Universitātes vispārējā personāla mēnešalgas un stundas tarifa likmes noteikšanas kārtības (03.04.2018. rīkojums Nr. 1/116) 2. punktu.