Par konkursa uz Juridiskās fakultātes dekāna amatu izsludināšanu

Amata vietas pretendentiem līdz 2021. gada 20. aprīlim jāiesniedz Personālvadības departamentā rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā, dzīves un darba gājuma apraksts (CV), fakultātes darbības novērtējums un attīstības un turpmākās vadības programma 2021.–2025. gadam.

Dekāna atalgojuma amplitūda nosakāma saskaņā ar Latvijas Universitātes vispārējā personāla mēnešalgas un stundas tarifa likmes noteikšanas kārtības (03.04.2018. rīkojums Nr. 1/116) 2.1. punktu.

JF dekāna darba uzdevumi