Latvijas Universitāte izsludina LU konkursu Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē uz Fizikas nodaļas vadītāja amatu un uz Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas vadītāja amatu.

Amata vietas pretendentiem līdz 2020. gada 22. aprīlim jāiesniedz Personālvadības departamentā rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā, dzīves un darba gājuma apraksts (CV), nodaļas darbības novērtējums un attīstības un turpmākās vadības programma 2020.–2024. gadam.

Nodaļas vadītāja atalgojuma amplitūda nosakāma saskaņā ar Latvijas Universitātes vispārējā personāla mēnešalgas un stundas tarifa likmes noteikšanas kārtības (03.04.2018. rīkojums Nr. 1/116) 2. punktu.