Latvijas Universitāte izsludina LU konkursu Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē  uz administratīvo amatu vietām:
 

  • Matemātikas nodaļas vadītājs/-a;
  • A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas centra vadītājs/-a.

 Amata vietas pretendentiem līdz 2021. gada 14. maijam jāiesniedz Personālvadības departamentā rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā, dzīves un darba gājuma apraksts (CV), nodaļas vai centra darbības novērtējums un attīstības un turpmākās vadības programma 2021.–2025. gadam.

Nodaļas vadītāja atalgojuma amplitūda nosakāma saskaņā ar Latvijas Universitātes vispārējā personāla mēnešalgas un stundas tarifa likmes noteikšanas kārtības (03.04.2018. rīkojums Nr. 1/116) 2. punktu.