Latvijas Universitāte izsludina LU konkursu Ķīmijas fakultātē uz Neorganiskās ķīmijas un darba aizsardzības katedras vadītāja amatu un uz Fizikālās ķīmijas katedras vadītāja amatu.

Amata vietas pretendentiem līdz 2019.gada 11.oktobrim jāiesniedz Personālvadības departamentā rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā, dzīves un darba gājuma apraksts (CV), laboratorijas turpmākās attīstības un vadības programma 2019.-2025.gadam.

Katedras vadītāja atalgojuma amplitūda nosakāma saskaņā ar Latvijas Universitātes vispārējā personāla mēnešalgas un stundas tarifa likmes noteikšanas kārtības (03.04.2018. rīkojums Nr. 1/116) 2.punktu.