Latvijas Universitāte izsludina LU konkursu Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē uz Fizikas nodaļas Cietvielu un materiālu fizikas katedras vadītāja amatu un uz Fizikas nodaļas Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedras vadītāja amatu.

Amata vietas pretendentiem līdz 2020. gada 25. maijam jāiesniedz Personālvadības departamentā rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā, dzīves un darba gājuma apraksts (CV), katedras darbības novērtējums, attīstības un turpmākās vadības programma 2020.–2026. gadam.

Katedras vadītāja atalgojuma amplitūda nosakāma saskaņā ar Latvijas Universitātes vispārējā personāla mēnešalgas un stundas tarifa likmes noteikšanas kārtības (03.04.2018. rīkojums Nr. 1/116) 2. punktu.