Latvijas-Ķīnas akadēmiskās sadarbības centrs ir akadēmiskās sadarbības veicināšanas un informācijas apmaiņas platforma, kura izveidota kā koordinējošā vienība ar mērķi veicināt politikas zinātnes Latvijā internacionalizāciju un atpazīstamību Ķīnas Tautas Republikā.

Centra darbības mērķi ir:

  • Pildīt koordinējošas un padomdevēja funkcijas akadēmiskajam personālam sadarbojoties ar Ķīnas Tautas Republiku;
  • Politikas zinātnes popularizēšana Latvijā un Ķīnas Tautas Republikā;
  • Jaunu zināšanu gūšana un to izmantošana sabiedrības attīstības interesēs atbilstoši LU noteiktajiem prioritārajiem virzieniem.

 Centra uzdevumi ir:

  • Atbalsta un informācijas sniegšana zinātniskā pētniecības darba un akadēmiskas sadarbības organizēšanai sadarbībā ar Ķīnas Tautas Republikas augstākās izglītības iestādēm un pētnieciskajiem centriem;
  • zinātnisko konferenču, simpoziju, semināru un citu zinātnisko sanāksmju rīkošana ar mērķi veicināt politikas zinātnes atpazīstamību;
  • zinātnisko ekspedīciju, zinātnisko un profesionālo kursu un skolu organizēšana;
  • dalība akadēmiskā personāla apmaiņā un sadarbībā ar citām Latvijas un Ķīnas Tautas Republikas augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajiem centriem;
  • piesaistīt ārējo finansējumu akadēmiskā personāla un studējošo apmaiņai, ievērojot LU noteikumus par personāla apmaiņas organizēšanu un finansēšanu
 

Centra pamatdarbības forma ir informācijas apmaiņa ar politikas zinātnes studiju programmu akadēmisko un zinātnisko personālu Ķīnas Tautas Republikā.

Centra sekretariāta funkciju veic LU SZF Politikas zinātnes nodaļa.

Centru koordinējošie darbības virzienus nosaka koordinējošā padome, kurā ir Politikas zinātnes nodaļas vadītājs, NCIST (North China Institute of Technology), Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un Kīnas Tautas Republikas vēstniecības Latvijā izvirzītie pārstāvji. Visiem pārstāvjiem ir vienādas balsstiesības.

Centra vadītāja