Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs (PPIC) tika izveidots 1993. gadā ar mērķi sniegt ieguldījumu skolotāju tālākizglītībā Latvijā. Darbību tas uzsāka ar 1994./1995. akadēmisko gadu, uzņemot pirmos studentus un organizējot pirmos tālākizglītības kursus. Centra darbībā ir pieredze izstrādājot un īstenojot lielus ESF projektus.

Galvenie darbības virzieni:

  • Jaunu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izveide, ņemot vērā valsts izglītības politikas nostādnes, darba devēju, pedagogu un citu  interesentu  vajadzības;
  • Tālākizglītības kursu kvalitatīvas īstenošanas organizēšana;
  • Konsultāciju sniegšana par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides iespējām, apmeklējot tālākizglītības kursus;

Sadarbības tīkla veidošana ar dažāda līmeņa izglītības iestādēm un sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs, kas nodarbojas ar pieaugušo pedagoģiskās izglītības un tālākizglītības jautājumiem.