Lai sekmētu ārstu un citu ar veselības aprūpē iesaistītu personu profesionālo izaugsmi, kā arī esošo un topošo medicīnas darbinieku iespējas pilnveidoties pētniecības darbā, LU Medicīnas fakultātē izveidots Tālākizglītības centrs.

MF Tālākizglītības centrs:

  • organizē ārstniecības personu, farmaceitu, sociālo darbinieku un citu ar veselības aprūpi saistītu personu tālākizglītību, konferences u. c. aktivitātes;
  • popularizē un realizē starpdisciplināru zinātnisku pētījumu sagatavošanu par sabiedrības veselības problēmām;
  • sadarbojas ar valsts, pašvaldību un privātajā institūcijām, iestādēm un komercuzņēmumiem, kas nodarbojas ar veselības aprūpes jautājumiem un sekmē LU mācībspēku līdzdalību aktuālu medicīnas problēmjautājumu risināšanā.

Struktūrvienības vadītājs

Gunta Mežakunga