Latīniskā kultūrmantojuma centrs (LKMC) izveidots Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 2008.gadā. Centrs ir Klasiskās filoloģijas nodaļas zinātniska vienība, kuras redzeslokā ir ne vien Senās Romas perioda latīniskais kultūrmantojums, bet arī Latvijas teritorijā kopš 13. gs. un turpmāk cauri humānisma periodam veidojusies latīņvalodīgā tradīcija. Centra darbības nozīmīgs aspekts ir studentu, maģistrantu un doktorantu pētnieciskā un tulkošanas darba veicināšana.

Apzinoties latīņu valodas lomu visas Eiropas kultūrvēsturē, Latīniskā kultūrmantojuma centram ir vairāki mērķi un uzdevumi.

LKMC darbības mērķi:

 1. sekmēt ar latīniskā kultūrmantojuma apzināšanu un izpēti saistītās zinātniskās, izglītības un kultūras aktivitātes;
 2. aktualizēt Senās Romas perioda kultūrmantojuma klātbūtnes nozīmi mūsdienu lingvistiskajās, literārajās un kultūras norisēs Latvijā.

LKMC uzdevumi:

 1. izstrādāt un realizēt LKMC profilam atbilstošus pētījumu projektus; publicēt pētījumu rezultātus;
 2. organizēt LKMC profilam atbilstošas zinātniskās aktivitātes; veicināt latīniskā kultūrmantojuma pētnieku piedalīšanos konferencēs un semināros;
 3. ņemot vērā starpdisciplināras pieejas potenciālu latīniskā kultūrmantojuma apzināšanā un izpētē, veidot un uzturēt sadarbību un informācijas apmaiņu ar atbilstoša profila izglītības, zinātnes un kultūras centriem un mācību iestādēm Latvijā un ārvalstīs;
 4. aktualizēt latīniskā kultūrmantojuma vispārizglītojošo lomu humanitārajās zinātnēs;
 5. sniegt konsultācijas juridiskām un fiziskām personām atbilstoši LKMC darbības mērķiem;
 6. organizēt seno romiešu tekstu  un Latvijas teritorijā radītās neo-latīņu dzejas un prozas tulkošanas seminārus;
 7. iesaistīt Centra aktivitātēs studentus, maģistrantus, doktorantus, sekmējot viņu studiju un pētniecisko darbu; rosināt studējošos uz antīko un neo-latīņu tekstu tulkošanu latviešu valodā.

Aktuālās aktivitātes:

 • Latīniskā kultūrmantojuma centrs sadarbībā ar Hellēnistikas centru katru gadu piedalās Eiropas latīņu un grieķu valodas festivālā (Festival Européen Latin Grec), iesaistot tajā studentus un skolu jaunatni. Festivālu 2005. gadā dibināja Elizabete Antebi (Elizabeth Antébi); par savu misiju viņa uzskata antīkās kultūras izziņas un humanitāro zinātņu jomas popularizēšanu un kopšanu.
 • Latīniskā kultūrmantojuma centrs kopā ar Hellēnistikas centru sagatavojis zinātnisko rakstu krājumu Antiquitas Viva 5. Studia classica. Krājumu izdevis LU Akadēmiskais apgāds 2019. gada nogalē.

Centra vadītāja

Klasiskās filoloģijas nodaļas docente Brigita Cīrule