Latvijas Universitātes rektors profesors Indriķis Muižnieks. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments.

Latvijas Universitāte (LU) ir guvusi augstu Eiropas Komisijas (EK) ekspertu novērtējumu specifiskā atbalsta mērķa projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana LU” realizācijai, kas sekmēs LU studiju programmu satura kvalitātes pilnveidi, un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošinās vēl labāku LU pārvaldību.

Projekta realizācija sekmēs gan LU pārvaldes struktūru un kvalitātes vadības pilnveidi, gan personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu, gan arī jaunu e-risinājumu izstrādi un ieviešanu studentiem studiju procesā un darbiniekiem ikdienas pienākumu veikšanai. Projekta iesniegumu vērtēja EK eksperti un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu vērtēšanas komisija. Projektu atbalstīja, piešķirot augstu punktu skaitu kvalitātes kritērijos – 21,5 no 24.

Šis projekts turpina LU institucionālās veiktspējas palielināšanas projektu, kas realizēts jau 2014. un 2015. gadā un kura rezultātā būtiski mainījās Universitātes struktūra un izveidojās Akadēmiskā centra koncepts. LU rektors profesors Indriķis Muižnieks uzskata – šis projekts kā nākamais solis nepieciešams, lai struktūra varētu turpināt pilnvērtīgi darboties. 

“Ceram īpaši studiju programmu līmenī tās papildināt ar jauniem instrumentiem, piemēram, programmu kvalitātes nodrošināšanai, to atbilstības veidošanai un ciešākas sadarbības veidošanai ar mūsu sociālajiem partneriem – valsts pārvaldes institūcijām un uzņēmumiem -, kā arī visu šo procesu papildināt ar jauniem informācijas tehnoloģiju risinājumiem rezultātu uzskaitei un pārraudzībai. Tiks iegūti jauni instrumenti, kas ļaus mūsu gan studentiem, gan zinātniekiem, gan darbiniekiem skaidrāk redzēt gan to, kas ir izdarīts, gan to, kas vēl turpmāk jādara, lai stimulētu attīstību,” pārliecināts ir Indriķis Muižnieks.

Projekts sāksies šī gada oktobrī. Projekta kopējais finansējums ir 2,6 miljoni eiro. Projektu finansēs no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (85%) un valsts budžeta (15%) līdzekļiem. Tā īstenošana sniegs būtisku ieguldījumu LU Attīstības stratēģijā 2016. - 2020. gadam noteiktā mērķa sasniegšanā - 2020. gadā kļūt par vienu no vadošajām zinātnes universitātēm Baltijas reģionā un ieņemt atzītu vietu starp Eiropas un pasaules pētniecības un inovāciju centriem.

EK starptautiskie projektu vērtēšanas eksperti augstskolu pārvaldības jautājumos, izvērtējot projekta iesniegumu, pauž, ka tas ir ļoti spēcīgs. “Projekta iesniegumā ir ļoti precīzi noteikts, ka augstskolas pārvaldības pilnveide ir primāra cīņā par nozīmīgu vietu starp augsta līmeņa Eiropas un starptautiskām zinātnes augstskolām. Lai Universitātes vadības pārvaldi pilnveidotu, viennozīmīgi nepieciešams palielināt Universitātes personāla kompetenci tieši vadības jomā,” norāda EK eksperti.

Eksperti piebilst, ka projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti, lai veicinātu augstākās izglītības un inovāciju attīstību LU, ir skaidri definēti un reāli, turklāt projektā plānotās aktivitātes paredz LU struktūrvienību sinerģiju un līdzdalību sadarbībā ar ārējiem ekspertiem. Ekspertu vērtējumā projekta spēcīgākā puse ir ciešā saikne starp problēmu analīzi un ieteiktajām darbībām to risināšanai.

Projekta sagatavotāja, LU Studiju depatamenta direktore Jūlija Stare, skaidrojot projekta saturu, norāda, ka projekts ir sarežģīts un ietver vairākas LU institucionālai attīstībai svarīgas darbības. “Turklāt projekts ir būtisks ne vien tajā iekļauto darbību dēļ, bet arī projektā iesaistīto pušu sadarbības dēļ – tas veicinās ciešāku sadarbību starp LU, nozares pārstāvjiem un zinātniskajiem institūtiem, kā arī citām Latvijas augstskolām. Piemēram, partnerībā ar Rīgas Stradiņa universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti strādāsim pie saskaņotu ētikas un akadēmiskā godīguma principu izstrādes, arī kopīgas akadēmiskā moduļa koplietošanas mācību materiālu un e-studiju kursu izstrādes.”

J. Stare turpina, ka projekta izstrādē aktīvi līdzdarbojusies LU Administrācija, departamentu direktori un LU rektora vietnieki. Aktīva projektā ir arī studentu pārstāvniecība - LU Studentu padomes galvenais uzdevums ir palīdzēt esošo studiju programmu satura pilnveidē un salāgošanā ar nozares vajadzībām gan šodienas, gan nākotnes kontekstā.

Ņemot vērā strauji pieaugošas konkurences apstākļus (finansējuma apjoms, studentu skaits, akadēmiskā personāla kapacitāte, projektu piesaiste u. c.), lai sasniegtu stratēģiskos mērķus, kā arī spēju nodrošināt Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstības vajadzībām atbilstošu izglītības kvalitāti, LU jāspēj pielāgoties apkārtējās vides un pieprasījuma izmaiņām, ko diktē pasaules un nacionāla līmeņa tendences un tehnoloģiskie, kā arī metodiskie izaicinājumi.

Projektā paredzētās darbības un to ieviešanas nosacījumi nodrošina labas un viedas pārvaldības ieviešanu LU atbilstoši starptautiskajai labajai praksei. Projektā ir ņemtas vērā mūsdienīgas metodes un paņēmieni; tā rezultātā plānots sasniegt projektam specifiskus inovatīvus rezultātus, tostarp studiju programmās jaunus, inovatīvus satura risinājumus, metodes, kā arī e-rīkus, savukārt LU pārvaldībā ieviest, piemēram, uz individuālo sniegumu orientētas akadēmiskās darbības atbalsta pasākumus.

LU ir klasiska tipa universitāte, kas iepriekšējā akadēmiskajā gadā īstenoja 162 dažāda studiju līmeņa akadēmiskās un profesionālās studiju programmas, t.sk. 17 pirmā līmeņa profesionālās, 61 pamatstudiju, 59 augstākā līmeņa studiju un 25 doktorantūras studiju programmas.

Dalīties