2019. gada 18. decembra sēdē Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas komisija šādā sastāvā - Signe Mežinska, priekšsēdētāja, Rasma Mozere, Dace KazākaDace Raipale, Alise Paula Zīverte -izskatīja Ētikas komisijai adresēto iesniegumu par iespējamiem akadēmiskās ētikas pārkāpumiem.

Ētikas komisija nolēma:

  1. balstoties uz LU Akadēmiskās ētikas komisijas nolikuma 3.1. un 3.3. punktiem un ņemot vērā 2019. gada 9. decembra iesniegumā un tā pielikumos minēto iespējamo LU Akadēmiskās ētikas kodeksa pārkāpumu būtiskumu, izskatīt jautājumu par studējošā X iespējamajiem ētikas pārkāpumiem pēc LU Akadēmiskās ētikas komisijas iniciatīvas, balstoties uz informāciju, kas ir komisijas rīcībā;
  2. atzīt, ka ir noticis LU Akadēmiskās ētikas kodeksa normu pārkāpums un izteikt nosodījumu studējošajam X par atkārtotiem neatļautu palīglīdzekļu lietošanas mēģinājumiem (Noteikumu par akadēmisko godīgumu Latvijas Universitātē 1.1.4. punkta izpratnē), jo tādējādi studējošais ir pārkāpis LU Akadēmiskās ētikas kodeksa  3.2.5. punktu;
  3. ieteikt studējošajam X kritiski izvērtēt savu rīcību un attieksmi, iepazīties ar LU Akadēmiskā ētikas kodeksa principiem un vērtībām un turpmāk ievērot ētikas principus un vērtības savā rīcībā;
  4. ieteikt LU Fonda Kristapa Morberga stipendijas komisijai izvērtēt studējošā X atbilstību Kristapa Morberga stipendijas nolikuma 2.1., 3.4. un 9.4. punktiem;
  5. atzīstot X fakultātes bakalaura studiju programmas studentu centienus 2019. gada pavasarī novērst akadēmiskās ētikas pārkāpumus, ieteikt studentiem turpmāk ievērot ētikas principus un vērtības savā rīcībā, nepiedalīties neatļautu palīglīdzekļu iegūšanā, izveidošanā un lietošanā, kā arī savlaicīgi vērsties pret akadēmiskās ētikas pārkāpumiem un informēt fakultātes vadību un LU Akadēmiskās ētikas komisiju par iespējamajiem pārkāpumiem;
  6. atzīstot X fakultātes vadības un mācībspēku centienus novērst 2019. gada pavasarī konstatētos akadēmiskās ētikas pārkāpumus, lietojot neatļautus palīglīdzekļus, ieteikt turpmāk veikt regulāru un padziļinātu studentu un mācībspēku izglītošanu par akadēmiskās ētikas jautājumiem, lai novērstu akadēmiskās ētikas pārkāpumus un stiprinātu akadēmiskās ētikas kultūru fakultātē;
  7. atzīstot X fakultātes studentu pašpārvaldes centienus iesaistīties 2019. gada pavasarī konstatēto akadēmiskās ētikas pārkāpumu novēršanā, ieteikt studentu pašpārvaldei turpmāk aktīvi iesaistīties studentu izglītošanā par akadēmiskās ētikas jautājumiem un akadēmiskās ētikas kultūras stiprināšanā fakultātē.