2020. gada 3. jūnija sēdē Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas komisijas šādā sastāvā – Signe Mežinska (priekšsēdētāja), Olga Ošeniece (vietniece), Rasma Mozere, Dace Kazāka, Dace Raipale, Alvīne Paštore, Toms Rostoks – izskatīja Ētikas komisijai adresēto iesniegumu par iespējamiem akadēmiskās ētikas pārkāpumiem.

Ētikas komisija nolēma:

  1. atzīt, ka X studējošais/-a ir pārkāpis/-usi LU Akadēmiskās ētikas kodeksa 2.3 punktā noteikto atbildības principu, neievērojot LU prorektora p.i. prof. Valda Segliņa norādījumu Nr. 1-4/2
  2. “Par attālinātu studiju organizēšanu ārkārtējā situācijā” un X datumā dodoties uz [iestādi], lai iegūtu datus diplomdarba izstrādei, uz ko X studējošais/-ā pats/-i ir norādījis/-usi e-pastā [..];
  3. ņemot vērā Ētikas komisijas 2020. gada 3. jūnija sēdē X studējošā/-ās sniegto skaidrojumu, ka viņa/-as [iestādes] apmeklējums X datumā ietvēris tikai tikšanos ar diplomdarba vadītāju ārpus telpām, uz [iestādes]  teritorijas robežas, ko dara ticamu objektīvā situācija, kurā [iestādes] telpas [..] bija slēgtas apmeklētājiem, Ētikas komisija iesaka X studējošajam/-ai turpmāk precīzi ievērot LU vadības norādījumus un rīkoties atbilstoši LU Akadēmiskās ētikas kodeksam;
  4. novērojot, ka ārkārtējās situācijas radītie apstākļi un attālinātā studiju procesa organizācijas process ir radījuši spriedzi LU X fakultātes saimes savstarpējās attiecībās un komunikācijā, Ētikas komisija iesaka LU X fakultātes vadībai, LU X fakultātes Domei un LU X fakultātes Studentu pašpārvaldei savstarpēji sadarbojoties atklātā dialogā izanalizēt komunikācijas un sadarbības iespējamās problēmas un izstrādāt rīcības plānu, lai veicinātu LU Akadēmiskās ētikas kodeksa 2.5. punktā noteiktā cieņas un koleģialitātes principa ievērošanu.