Institucionālo datu analīzes centrs (IDAC) organizē un koordinē LU institucionālās attīstības procesus un rezultātus raksturojošo datu apstrādi – uzkrāšanu, analīzi un vizualizāciju, nosakot normatīvo regulējumu un attīstot LU institucionālo datu sistēmu.  

IDAC kompetencē ietilpst LU institucionālo datu struktūru, definīciju un uz to bāzes sagatavotās informācijas kvalitātes pārraudzība, LU institucionālo aptauju un iegūto datu apstrāde, LU institucionālajos datos balstītas informācijas sagatavošanas organizēšana.

IDAC nodrošina LU vadības un struktūrvienību funkciju veikšanai un lēmumu pieņemšanai nepieciešamo datu sagatavošanu un apkopošanu, organizē institucionālo datu un informācijas pieprasījumu identificēšanu un reģistrēšanu, uzrauga un koordinē institucionālo datu publiskošanu, pārskatu sagatavošanu, koordinē LU pārstāvniecību ar akadēmiskās darbības datu uzkrāšanu saistītajās informācijas datu bāzēs, kā arī sniedz konsultācijas informācijas veidotājiem un lietotājiem institucionālo datu jautājumos.