Departaments nodrošina LU akadēmisko darbību, atbilstoši LU Attīstības stratēģijai. Departaments izstrādā jaunas programmas, veic esošo analīzi, izstrādā priekšlikumus studiju efektivitātes veicināšanai, kā arī atbalstu studiju un tālākizglītības programmu licencēšanai un studiju virzienu akreditācijai. Departaments veic ar studiju procesu saistītos aprēķinus un analīzi, tai skaitā akadēmiskā personāla darba apjoma plānošanas un uzskaites regulējuma izstrādi un pārraudzību, starpfakultāšu un starpaugstskolu norēķinus, studentu skaita un ieņēmumu prognožu aprēķinus, u. c.. Departaments nodrošina studiju kvalitātes uzturēšanu un pārraudzību, īsteno studējošo atbalsta pasākumus, veido e-studiju attīstības koncepciju. Departaments veic doktorantūras studiju un promocijas procesa koordinēšanu, analīzi un pārraudzību, Doktorantūras skolu darbības attīstības, mūžizglītības piedāvājuma un citu ar studijām saistītu projektu koncepcijas veidošanu, īstenošanu un pārraudzību. Departaments izstrādā un pilnveido ar studiju procesu saistīto normatīvo bāzi, kā arī veic tās izpildes kontroli, pārrauga savas kompetences ietvaros esošās LUIS apakšsistēmas (studiju un tālākizglītības programmu reģistru un katalogu, studiju kursu reģistru, akadēmiskā personāla slodzes, aptauju administrēšanu, u. c.).

Direktore

Agnese Līgotne