Administrācijas atbalstu grupas mērķis ir:

  • nodrošināt LU Administrācijas darba plāna izstrādi un veidot sinerģiju starp dažādām ar stratēģiju saistītām iniciatīvām un plāniem, nodrošinot administrācijas departamentu koordinētu sadarbību darba plāna ieviešanā;
  • nodrošināt sistemātisku LU iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanu;
  • nodrošināt LU darba aizsardzības sistēmas izveidošanu, organizēšanu un attīstību, pilnveidojot darba aizsardzības organizatoriskās struktūras funkcionēšanu un darba vides uzraudzību;
  • nodrošināt ārvalstu students piesaisti LU;
  • nodrošināt vienotu LU vizuālo tēlu un to poligrāfisko materiālu sagatavošanu.

LU darba aizsardzības sistēmas vadītāja Iveta Daugule