LU Cietvielu Fizikas institūts

11. janvārī plkst. 14:00 LU Cietvielu Fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē, notiks LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu fizikas zinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs Kaspars Pudžs.

Temats: "Elektrisko un termoelektrisko īpašību pētījumi dažādu morfoloģiju organiskās plānās kārtiņās".

Recenzenti:

  • Dr. phys. Dmitrijs Bočarovs (CFI),
  • Dr. phys. Donats Erts (LU),
  • Prof.  Dr. Jens Pflaum (University of Würzburg, Vācija)
  • Dr. habil. phys. Linards Skuja – specializētās padomes priekšsēdētājs
  • Dr. habil. phys. Uldis Rogulis – specializētās promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks
  • Dr. phys. Aivars Vembris
  • Dr. phys. Mārtiņš Rutkis
  • Dr. habil. phys. Artūrs Medvids
  • Dr. phys. Dmitrijs Bočarovs
  • Dr. phys. Pāvels Onufrijevs

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā (Raiņa bulvārī 19), Akadēmiskajā bibliotēkā (Rūpniecības ielā 10) un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

Anotācija

Promocijas darbs ir veltīts organisko materiālu plāno kārtiņu elektrisko un termoelektrisko īpašību pētījumiem. Tā mērķis bija izpētīt mazmolekulāro materiālu plāno kārtiņu morfoloģijas ietekmi uz elektriskajām un termoelektriskajām īpašībām, kā arī no sistēmām ar vislabākajām termoelektriskajām īpašībām izveidot termoelektrisko ierīci.

Izmantojot termoelektriskos ģeneratorus (TEG), kuri tiešā veidā siltumenerģiju pārvērš elektroenerģijā, ir iespējams atgūt daļu no nelietderīgi radītās siltumenerģijas. Tādēļ izmantojot efektīvus TEG, tiek risinātas vairākas problēmas vienlaicīgi: tiek izmantota izniekotā siltumenerģija elektroenerģijas ražošanai, tiek samazināta globālā sasilšana un tiek risināta enerģētikas krīze. Šo apstākļu apzināšana ir stimulējusi plašus pētījumus termoelektrisko materiālu jomā, tajā skaitā arī organiskos materiālos.

Promocijas darbā tika pētīta organisko materiālu un plāno kārtiņu struktūras ietekme uz kārtiņu elektriskajām un termoelektriskajām īpašībām. Darbā ir noskaidrota telpisko tritiloksietilgrupu ietekme uz indandiongrupu saturošu AZO savienojumu plāno kārtiņu elektriskajām īpašībām un morfoloģiju. Pirmo reizi ir pētītas elektriskās un termoelektriskās īpašības virknei tetratiotetracēna (TTT) atvasinājumu. Ir izpētītas termoelektriskās īpašības tetratiotetracēna un tā atvasinājumu plānās kārtiņās, kā arī šo kārtiņu dopēšanas ar jodu ietekme uz elektriskajām un termoelektriskajām īpašībām, kā arī uz kārtiņas morfoloģiju. Izmantojot divu vielu vienlaicīgu iztvaicēšanas vakuumā metodi, tika izveidotas n-tipa vadītspējas kārtiņas, kas sastāv no tetratiotetracēna un tetraciānohinodimetāna (TCNQ), un izpētītas to termoelektriskās īpašības, raksturota to morfoloģijas atkarība no dažādām TTT un TCNQ koncentrācijām.

Darbā tika izveidots planāra tipa organisko materiālu plāno kārtiņu TEG, nodemonstrēta tā darbība un pierādīts tā koncepts.