Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Jaunu izaicinājumu un to risināšanas iespēju identificēšana un analīze
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.04.2015

ESF finansētā projekta Nr. 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 „Atbalsts izglītības pētījumiem” (1.2.2.3.2.apakšaktivitāte) pētījums "Jaunu izaicinājumu un to risināšanas iespēju identificēšana un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18-24 gadi) iesaistīšanos (atgriešanos) mūža mācīšanās procesā"

Pētījuma īstenošanas laiks: 2011. – 2015. gads

Pētījuma vadītāja: Dr.habil.paed., prof. Irina Maslo

Pētnieku grupa:

Dr.paed., vad. pētniece Svetlana Surikova
Dr.paed., pētniece Tamāra Pīgozne
Dr.paed., vad. pētniece Andra Fernāte
Dr.paed., vad. pētniece Rita Birziņa
Dr.paed., pētniece Ineta Lūka

Pētījuma asistentes:

Aielita Bērziņa, Jēkabpils Vakara vidusskolas direktore (pētījuma 1. cikls)
Brigita Preisa, Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola (pētījuma 1. cikls)
Ija Lasmane, Ventspils vakara vidusskolas direktore (pētījuma 2. cikls)

Vakarskolu dalība pētījumā:

 • Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskola
 • Aizputes novada neklātienes vidusskola
 • Cēsu 2. vidusskola
 • Gulbenes vakara (maiņu) vidusskola
 • Jēkabpils vakara vidusskola
 • Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
 • Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
 • Jūrmalas vakara vidusskola
 • Limbažu 3. vidusskolas struktūrvienība - Limbažu Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskola
 • Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola
 • Ludzas novada vakara vidusskola
 • Madonas vakara un neklātienes vidusskola
 • Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola
 • Rēzeknes vakara vidusskola
 • Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola
 • Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola
 • Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola
 • Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskola
 • Rīgas vakara ģimnāzija
 • Saldus Vakara vidusskola
 • Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola
 • Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola
 • Valmieras 2. vsk. struktūrvienība - vakara (maiņu) vidusskola
 • Ventspils vakara vidusskola

ASEM LLL Hub dalība projektā:

 • Department of Education, Aarhus University, Denmark
 • Department of Education, Vytautas Magnus University, Lithuania
 • Sri Venkateswara University, India
 • Philippines Normal University, Philippines
 • Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand

Projekta ievadseminārs (20.05.2011.)

Projekta ievadseminārs tika organizēts 2011. gada 20. maijā. Tajā tika prezentēts projekta mērķis, uzdevumi, norise un plānotie rezultāti.

Pētījuma prezentācija (20.05.2011.)

Pētījuma mērķis un uzdevumi:

Mērķis: Palielināt personu (18-24) īpatsvaru, kam ir vidējā izglītība un kas demonstrē gatavību mācīties (EU 2020: ESL <10%). Iesaistīt personas 18-24 vecumā mācīšanās procesā formālās izglītības iestādē pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvei. Uzdevumi:

 • Identificēt jaunus izaicinājumus (šķēršļus) un to risināšanas (pārvarēšanas) iespējas. kas jāņem vērā, definējot izglītības politiku attiecībā uz pieaugušo (18-24) ar nepabeigtu pamata vai vidējo izglītību iesaistīšanu izglītības (mācīšanās) procesā.
 • Izstrādāt uz Latvijas un starptautiskās labas prakses izpētes rezultātiem balstītus priekšlikumus valsts politikas pilnveidei Early School Leavers īpatsvara samazināšanai līdz 10%.

Plānotie rezultāti:

Pētījuma rezultātiem jāparāda, kādām izmaiņām ir jānotiek, lai efektīvāk iesaistītu pieaugušos mācīšanās procesā, izmantojot esošo izglītības infrastruktūru, analizējot šķēršļus (izaicinājumus) un to pārvarēšanas labas prakses piemērus (iespējas) pieaugušo ar nepabeigtu pamata vai vidējo izglītību iesaistīšanai izglītības (mācīšanās) procesā.