1931. gada 22. jūlijā dzimusi Rita Ulste (1931-1991) – ģeoloģe, ģeoloģijas un mineraloģijas zinātņu kandidāte (1959). Veikusi Latvijas pamatiežu ordovika un silūra nogulumu pētījumus, to stratigrāfisko iedalījumu. Publicējusi vairāk nekā 70 zinātnisko darbu. Bijusi Latvijas stratigrāfijas apakškomisijas priekšsēdētāja no tās dibināšanas 1969. g. līdz 1990. g.
LU Muzejā glabājas R. Ulstes sagatavotā un zinātniskajā darba izmantotā ļoti vērtīgā Latvijas silūra un ordovika iežu paraugu sistematizētā kolekcija, kā arī paraugi no Latvijas vissenākajiem iežiem un citi materiāli.
Vairāk informācijas:
Latvijas un Baltijas jūras fanerozoja paleontoloģija un stratigrāfija. Rakstu krājums. (krievu val.). Rīga, ‘’Zinātne’’. 1992. 4. lpp.
Zabele A., Rudzītis M. 2002. Pieminam un atceramies. Latvijas ģeoloģijas vēstis Nr. 10, Valsts ģeoloģijas dienests, Rīga. 32. lpp.