Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

 

             

Eiropas Sociālā fonda projekts
Vienošanās Nr. 2013/0020/1DP/1.1.1.2.0./13/APIA/VIAA/066

Starpnozaru jauno zinātnieku grupa Latvijas augšņu kvalitātes, izmantošanas potenciāla novērtēšanai un atjaunošanai
Interdisciplinary Team of Young Scientists for Assessment and Restoration of Soil Quality and Usage Potential in Latvia

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2013.-31.08.2015.
Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte
Projekta sadarbības partneris: Daugavpils Universitāte

Informācija par Projektu kopumā: http://www.augsne.lu.lv/

Atjaunots 25.08.2015.

Projekta ietvaros veica mikrobioloģiskos pētījumus, testējot i) baktēriju konsorcijus un tīrkultūras smago metālu un naftas produktu klātbūtnē; ii) dažāda veida sapropeļa mikroorganismu daudzveidību, iii) augsnes mikroorganismu aktivitāti, pētot pamesto lauksaimniecības zemju apmežošanas procesus.

Atjaunots 20.02.2015.

Projekta 3.2. aktivitāte. Jaunu tehnoloģiju un produktu, pētniecības metodoloģiju izstrāde augšņu īpašību uzlabošanai un kvalitātes paaugstināšanai (kūdras, sapropeļa, humusvielu, sorbentu un mālu izmantošanas iespēju izpēte).

Aktivitātes apraksts: Zinātnisko pētījumu veikšana un publikāciju izstrādāšana saistībā ar augšņu īpašību uzlabošanu un kvalitātes paaugstināšanu, kā rezultātā tiks iegūti risinājumi augšņu resursu atjaunošanai un ilgtspējīgai izmantošanai.

Uzdevumu savstarpēja sasaiste un realizācijas secība ir atspoguļota 1.attēlā. „Biodegradācijas eksperimenti multikomponentu sistēmās, t.i. ar ogļūdeņražiem un smagiem metāliem piesārņotajā augsnē”

1.att. Uzdevumu realizācijas shēma.

 

2.att. Eksperimenti par tēmu "Iegūto mikroorganismu konsorciju augšanas un aktivitātes optimizēšana.

 

 

3.att. Eksperimenti par tēmu "Mikroorganismu aktivitāte dīzeļdegvielas un smago metālu klātbūtnē. Izmantotās metodes.

 

 

4.att. Iegūto rezultātu prezentēšana LU 72.konferencē un semināros.