Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

       

 

Videi draudzīgu virsmu kopšanas līdzekļu kompozīcijas izstrāde un izmantošanas iespēju izpēte(Nr. 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/016)

Mikrobioloģijas un ekotoksikoloģijas pētījumu plānošana Projekta uzdevumu realizācijai

 Projekta eksperimentālās izstrādes fāzē paredzēts veikt virsmas kopšanas līdzekļu kompozīciju veidojošo ingredientu antimikrobiālo un ekotoksikoloģisko īpašību izpēti, izmantojot dažādus test-organismus (1.tab.).

Papildus eksperimenti tiks veikti, lai noteiktu izveidoto kompozīciju potenciālo biodegradējamību. Saskaņā ar Eiropas Padomes Regulu Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem, virsmaktīvo vielu (VAV) biodegradāciju raksturo ar diviem rādītājiem: i) sākotnējo bionoārdīšanos (VAV struktūras izmaiņas un to īpašību zudumi) un ii) pilnīgu aerobo bionoārdīšanos (mineralizācija). Projekta gaitā ir paredzēts veikt „aktīvo dūņu bionoārdīšanās imitācijas testus”.

Bez tam, ir zināms, ka organisko vielu bionoārdīšanas gaitā var veidoties toksiskie metaboliti. Līdz ar to ir jāiegūst informācija par analizējamo šķidrumu toksiskumu. Eksperimentos tiks izmantoti dažādi test-organismi, t.sk., dafnijas, aļģes, augstākie augi, baktērijas, u.c.

  1.tabula. Metodiskie risinājumi izstrādāto preparātu dezinfekcijas īpašību, kā arī to biodegradējamības un eko-toksiskuma novērtēšanai