Eiropas Sociālais fonds (ESF) izveidots 1957. gadā, un tā mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi.

ESF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

  • vietējās nodarbinātības attīstībai, t.sk. aktīvas darba tirgus politikas izstrādei un veicināšanai, ilgtermiņa bezdarba novēršanai, ilgstošo bezdarbnieku integrācijas darba tirgū veicināšanai un jaunatnes profesionālās integrācijas atbalstīšanai;
  • līdztiesības nodrošināšanai starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jomā;
  • vienlīdzīgu darba tirgus piekļuves iespēju veicināšanai visiem, īpaši pievēršoties sociālās atstumtības riska grupām;
  • apmācībām izglītības un konsultāciju sistēmas uzlabošanai, lai veicinātu mūžizglītību ar mērķi veicināt prasmīga, apmācīta un pielāgoties spējīga darbaspēka izveidošanos, jaunu darba vietu radošu uzņēmējdarbības apstākļu radīšanu un prasmju nostiprināšanu u. c..

2014. - 2020. gads

 

Vairāk informācijas:

2014-2020

ESF SAM 8.3.1.1.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākums "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākums "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.

Normatīvais regulējums apskatāms ŠEIT.

Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) pārstrādē, lai risinātu šo nozaru praktiskās vajadzības, dodot iespēju izstrādāt jaunus produktus, procesus, tehnoloģijas un metodes, ieviešot tās praksē.

Pasākuma ietvaros projektu konkursu organizēšanu un projektu ieviešanas uzraudzību veic Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas var apskatīt ŠEIT. 

Projekti:

1. Siltumenerģijas efektivitātes uzlabošanas tehnoloģijas izstrāde segto platību veģetācijas perioda pagarināšanai, ESS2018/271, LU Ķīmiskās fizikas institūts; zinātniskais vadītājs Agris Auce

Partneri: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (vadošais partneris), SIA "Rītausma", SIA "Baltic Open Solution Center", SIA "A. Pundura Konsultāciju centrs"

Termiņš: 01.02.2018 – 31.10.2020

2. Probiotiķu iegūšana no siera un biezpiena suliņām un tālāka pielietošana uzlabotu polifunkcionālu biezpiena, ESS2018/282, LU MBI, zinātniskais vadītājs Armands Vīgants

Partneri: AS "Cesvaines piens" (vadošais partneris), SIA "AISIS", ZS "Lejas Jēci"

Termiņš: 01.05.2018 – 08.11.2019

3. Ziemas ķiploku audzēšanas modernizācija drošas ražas ieguvei bioloģiskā saimniecībā, ESS2018/286, zinātniskais vadītājs Anita Osvalde

Partneri: Vietalvas pagasta ZS "Lazdiņas" (vadošais partneris), Kokneses pagasta ZS "Mazkūlīši", Dārzkopības institūts

Termiņš: 20.08.2018 – 19.08.2020

4. Brūkleņu Vaccinium vitis-idaea šķirņu pavairošanas un audzēšanas metodikas izveide, ESS2018/278, LU Botāniskais dārzs, zinātniskā vadītāja Signe Tomsone

Partneri: z/s Kaigi, SIA Stādaudzētava Dimzas, Nodibinājums „Stādu un kūdras inovāciju fonds”

Termiņš:  10.07.2018 – 30.11.2021

5. Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumuvadošā pētniece/zinātniskā vadītāja Anita Osvalde

Partneri: SIA “Getliņi EKO”, z/s „Kliģēni”, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Augu Aizsardzības zinātniskais institūts “Agrihort”

Termiņš: 01.09.2019 – 31.08.2021

6. Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei

Partneri: Latvijas Universitāte, Dārzkopības institūts, AS “Rankas Piens”, SIA “Probiotika LV”, SIA “Skoru dārzi”, Auru pagasta zemnieku saimniecība “Pērles”, Valters Dambe

Termiņš: 10.2019 – 09.2022

Lai nodrošinātu labākas pārvaldības principu ieviešanu un veicinātu studiju attīstību Latvijas Universitātē, ar rektora 2018.gada 25.oktobra rīkojumu Nr.1/347 ir izveidota Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma. Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma apvieno Eiropas Sociālā fonda projektus un ERASMUS+ projektus, kas paredz studiju programmu un studiju pārvaldības attīstību, akadēmiskā personāla kompetenču stiprināšanu un atjaunotnes veicināšanu, kā arī administratīvo procesu pilnveidi un attīstību,t.sk..: "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmas" (ESF), "Latvijas Universitātes studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" motivēts, mūsdienīgs un konkurētspējīgs akadēmiskais personāls" (ESF), "Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē" (ESF), "Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē" (ESF), "Modernization of Doctoral Education in Science and Improvement of Teaching Methodologies" (ERASMUS+), "Understanding, Learning and Improving Soft Skills for Employability" (ERASMUS+), "Entrance to future education" (ERASMUS+). Programmas mērķi: - Nodrošināt programmas projektu īstenošanas atbilstību LU Stratēģiskajam plānam 2010.–2020.gadam, Attīstības stratēģijai 2016.–2020.gadam, Pedagogu izglītības attīstības plānam, Studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānam; 

  • Nodrošināt programmas projektu aktivitāšu savstarpējo koordināciju, nepārklāšanos, sinerģiju, efektīvu programmas projektu finansējuma izmantošanu, kā arī nodrošināt informācijas apmaiņu, identificēt, novērst vai mazināt kopējos un katra atsevišķā projekta riskus un to ietekmi uz īstenošanu;
  • Nodrošināt programmu īstenošanu atbilstoši LU noslēgtajos finansējuma līgumos paredzētajiem nosacījumiem. 

 Priekšlikumus un jautājumus ir iespēja uzdot elektroniski, rakstot uz programmas epastu: labakaparvaldiba@lu.lv  Tuvākā plānotā Studiju attīstības un pārvaldības programmas koordinācijas darba grupas sēde plānota 2019.gada 29.janvārī (plkst.14:00). 


Projektu arhīvs