TIESĪBU ZINĀTNE - BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

Bakalaura studiju programma ir pirmais solis ceļā uz jurista kvalifikācijas iegūšanu. Tās galvenais mērķis ir sniegt pamatzināšanas un kompetences visās tiesību nozarēs. Studentiem ir iespēja specializēties, izvēloties interesējošās nozares kursus no obligātās izvēles kursu kataloga. Lai arī programma praksi neparedz, praktiskās iemaņas tiek iegūtas, izmantojot tādas studiju metodes kā kāzusu (juridisku problēmsituāciju) risināšana, tiesas procesa izspēles u. tml.

Studijas notiek augsti kvalificētu mācībspēku vadībā, starp kuriem ir tiesneši, zvērināti advokāti, dažādu valsts institūciju vadītāji un citi nozares profesionāļi.

Programmas direktore

Studējošie apgūst tādas tiesību nozares kā Latvijas tiesību vēsture, tiesību teorija, jurista ētika, juridiskā angļu valoda, konstitucionālās tiesības, saistību tiesības, lietu tiesības, mantojuma tiesības, ģimenes tiesības, darba tiesības, administratīvās tiesības, Eiropas Savienības tiesības, starptautiskās publiskās tiesības, starptautiskās privāttiesības, kā arī civilprocesa, kriminālprocesa un administratīvā procesa tiesības. Papildus studenti no obligātās izvēles kataloga var izvēlēties sev saistošākos kursus dažādās tiesību apakšnozarēs.

Pēdējā studiju gadā studenti izstrādā un aizstāv bakalaura darbu.

Tā kā bakalaura studiju programmas sekmīga apguve ir priekšnoteikums studiju turpināšanai maģistra līmenī un jurista kvalifikācijas ieguvei, absolventi var strādāt gan valsts pārvaldē, gan privātos uzņēmumos, kā arī tiesās, advokatūrā, prokuratūrā, notariātā, Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijās.

3 gadi jeb 6 semestri (PLK - pilna laika klātiene). Studijas notiek darba dienās, plkst. 8.30 - 18.00 sakaņā ar konkrētās dienas nodarbību plānojumu.

3.5 gadi jeb 7 semestri (NLK - nepilna laika klātiene). Studijas notiek darba dienu vakaros, plkst. 18.15 - 21.30.

4 gadi jeb 8 semestri (NLN - nepilna laika neklātiene). Studijas notiek sestdienās - divreiz mēnesī, plkst. 9.00 - 18.10.

PLK – 2400 EUR/gadā, NLK – 2100 EUR/gadā, NLN – 1710 EUR/gadā

Uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī pilna laika klātienē – 38 budžeta vietas

Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību sākot no 2004. gada: 
CE latviešu valodā;
CE angļu, franču vai vācu valodā;
CE matemātikā*
gada atzīme vēsturē

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: 
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā;
gada atzīme angļu, franču vai vācu valodā;
gada atzīme vēsturē;
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā);
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.

Papildu punkti: LU Jauno juristu universitātes noslēguma testa kārtotāji 2020. gadā, kuri ieguvuši vismaz 70% no vērtējuma, papildus iegūst 50 punktus

Priekšrocības: Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences tiesību zinātnes zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā; LU Jauno juristu universitātes noslēguma testa 1. – 3. vietas ieguvējiem 2020. gadā.

Pilna un nepilna laika klātiene

Metodiķe Kristīne Ābele
E-pasts: kristine.abele@lu.lv  
Tālrunis: 67034598

Nepilna laika neklātiene

Metodiķe Laura Millere
E-pasts: laura.millere@lu.lv 
Tālrunis: 67034523