Romāņu valodu un kultūru studijas - maģistra studiju programma

Tā ir vienīgā programma Latvijā, kas sniedz akadēmisku izglītību maģistra līmenī franču, spāņu un itāļu valodā, iekļaujot profesionālo virzību kulturoloģijā, valodu pasniegšanā, tulkošanā un starptautiskajās attiecībās.

RVKS programmā strādā labākie LU speciālisti romānistikas vēsturē, valodu pasniegšanā un tulkošanā, kā arī vieslektori no Francijas, Spānijas un Itālijas augstskolām.

Programma nodrošina studentu mobilitāti Francijas, Beļģijas, Kanādas, Itālijas un Spānijas augstskolās.

Programmas direktore

Dr. philol., prof. Jeļena Vladimirska

RVK MSP izmanto daudzvalodīgo, starpdisciplināro pieeju un piesaista franču, spāņu, itāļu, angļu un latviešu valodas speciālistus tulkošanas un kultūras studijās, tādā veidā nodrošinot plašāku specializāciju un konkurētspēju vietējā un ārzemju darba tirgū, kā arī iemaņas pētniecības darba veikšanai praktiskajā un teorētiskajā romānistikā, vispārīgajā un lietišķajā valodniecībā, literatūrzinātnē, kulturoloģijā un translatoloģijā.

Programmas absolventi pēc studiju beigšanas strādā kā izglītības jomā, tā dažādās sociālās dzīves sfērās: kā franču,spāņu, itāļu valodas, literatūras un kultūras pētnieki, pasniedzēji, tulki, tulkotāji, valodu politikas un terminoloģijas speciālisti, konsultanti romāņu areāla valstu ģeogrāfijas, vēstures, mākslas, kultūras, politikas un ekonomikas jautājumos. Pēc MSP "Romāņu valodu un kultūru studijas" absolvēšanas iespējams turpināt studijas doktorantūrā.

pilna laika klātiene - 2 gadi

Studiju maksa gadā - 2100 EUR. 2020. rudens semestrī maksas vietas - 10.

Uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī budžeta vietas - 10

Humanitāro zinātņu maģistra grāds romānistikā

Uzņemšana 2021. gadā notiks studiju programmā "Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas”, apakšprogrammā “Romānistika". Programma ir licencēšanas procesā. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv.

Vispārīgie nosacījumi   

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Franču filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 7 (labi);

Papildu nosacījums: personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas „Franču filoloģija” absolventi, nepieciešama franču vai itāliešu vai spāņu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko valodas testu rezultāti vai vērtējums franču, itāliešu vai spāņu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā) jeb „labi”), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta franču, itāliešu, vai spāņu valodā.

Studiju programmas metodiķe Agnese Šnipke, tālr. 6703 4914, e-pasts: agnese.snipke@lu.lv