Angļu filoloģija - maģistra studiju programma

Studiju programma dod iespēju radošā mācību un zinātniskā darbā veidot kompetenci patstāvīga pētniecības darba veikšanai literatūrzinātnē, vispārīgajā un lietišķajā valodniecībā. Studenti apgūst zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas valodas un kultūras parādību un procesu apzināšanai, izpratnei un izpētei, projektu izstrādei un vadībai, darbojoties mācību iestādēs, valstiskajās un nevalstiskajās organizācijās.  Piedaloties praksē, studentiem ir iespēja diskutēt, apzināt un  pētīt valodniecības jautājumus plašā parādību kontekstā.

Studiju programma ietver trīs apakšprogrammas: Literatūrzinātne, Metodika un Valodniecība.

Programmas direktore

Dr. philol., asoc. prof. Zigrīda Vinčela

Programmas studentiem ir iespēja apgūt diskursa analīzi, semantiku un pragmatiku, datorlingvistiku, valodu variantus, kino un teksta semiotiku, dzimtes un seksualitātes jautājumus literatūrā un vizuālajā kultūrā, starpkultūru komunikāciju, verbālo un neverbālo saziņu dažādās kultūrās kā arī citus kursus, kas veltīti literatūrzinātnes, lietiškās valodniecības un valodniecības  jautājumu lokam.

Studiju programmas absolventiem ir plašas darba iespējas, jo  pēc studiju beigšanas absolventi ir sagatavoti darbam mācību iestādēs (vidējās un augstākajās), valodu centros, valstiskajās struktūrās un nevalstiskajās organizācijās Latvijā un ES, izdevniecībās, masu saziņas līdzekļos un tulkošanas aģentūrās.

Aleksandrs Trafimovs, pasniedzējs Latvijas Universitātē un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā

Studijas Angļu filoloģijas maģistra studiju programmā, kas man noslēdzās 2018. gadā, bija atklājumu un izaicinājumu pilnas. Tās man deva iespēju padziļināti skatīt dažādas valodniecības problēmas plašā kontekstā. Neskatoties uz sadalījumu apakšprogrammās, man bija iespēja apgūt visu: no dator- un psiholingvistikas līdz tulkošanas teorijai, kino un dzimtes studijām. Galvenie ieguvumi – padziļināta izpratne par valodas un kultūras procesiem, kā arī filozofisko un zinātnisko metožu klāsts, ar ko šos procesus var pētīt. Manā skatījumā šī studiju programma ir arī par cilvēku pūlēm saprast citam citu un par komunikācijas izpausmēm, kas plešas ārpus "valodas" šaurā nozīmē. Vispārīga erudīcija savienojumā ar dziļu komunikācijas izpratni un pētnieka domāšanu dod priekšroku gandrīz ikvienas problēmas risināšanā, jo ir spēja to uztvert no iespējami dažādiem skatupunktiem. Manuprāt, tieši tas arvien ir pieprasīts un aktuāls mūdienu darba tirgū.

pilna laika klātiene - 2 gadi

Studiju maksa gadā - 2100 EUR. 2020. rudens semestrī maksas vietas - 20.

Uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī budžeta vietas - 24

Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā

Uzņemšana programmā 2021. gadā notiks studiju programmā "Anglistika". Programma ir licencēšanas procesā. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv.

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Angļu filoloģija” un bakalaura studiju programmas „Moderno valodu un biznesa studijas” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 7 (labi)

Papildu nosacījumi: personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas „Angļu filoloģija” absolventi vai bakalaura studiju programmas „Moderno valodu un biznesa studijas” absolventi, nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 90 punkti, vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 7 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai PTE (Pearson Test of English) General – C1, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā) jeb „labi”), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

Studiju programmas metodiķe Ieva Melbārde, tālr. 6703 4913, e-pasts: ieva.melbarde@lu.lv