Valodniecība - doktora studiju programma

Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Programmas prerogatīva ir nacionālās kultūras un zinātnes saglabāšana un tālāka nodrošināšana, sagatavojot vispirms zinātniskus darbiniekus latviešu valodas un citu baltu valodu izpētei. Līdztekus šai jomai, valodniecības doktora studija programma nodrošina arī speciālistus sagatavošanu citu valodu (ģermāņu, romāņu, somugru, slāvu u.c.) izpētei un zinātniski pamatotai mācīšanai Latvijas augstskolās. Programmas mērķis – sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus valodniecībā, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu šajā zinātnē (Dr. philol.). Studijas notiek latviešu valodā, atsevišķi kursi var tikt lasīti angļu valodā.

Valodniecības doktora programma piedāvā studijas šādās apakšnozarēs:

Vispārīgā valodniecība
Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
Lietišķā valodniecība
Latviešu sinhroniskā valodniecība
Latviešu diahroniskā valodniecība
Baltu valodniecība
Ģermāņu valodniecība
Romāņu valodniecība
Slāvu valodniecība
Somugru valodniecība
Klasiskā filoloģija
 

Programmas direktors

Studiju laikā doktorants apgūst valodniecības nozares teoriju, kā arī iedziļinās specializācijas apakšnozares aktuālās problēmās, apgūst izvēles kursus valodniecībā. Doktorants apgūst zinātniskā darba iemaņas, gatavojot zinātniskus referātus un publikācijas, kā arī sagatavojot promocijas darbu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē.

Doktora studijas savā būtībā ir individuālas, tāpēc arī individuālais studiju un pētnieciskais darbs ir galvenā studiju praktiskā forma.

Doktorantiem ir iespēja arī apmeklēt doktorantūras skolu “Letonika un starpkultūru pētījumi”, kas apvieno dažādu nozaru un studiju programmu doktorantus, tādējādi ļaujot iegūt papildu zināšanas par citām, tuvām disciplīnām un paraudzīties uz savu pētījumu no malas.

Programma atbilstoši savam mērķim sagatavo augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus valodniecībā darbam zinātniski pētnieciskajās institūcijās, lai doktora studijas kļūtu par pilnvērtīgu pamatu viņu turpmākajai pētnieciskajai darbībai.

Solvita Pošeiko, LU Latviešu valodas instūta pētniece

Doktorantūras studijas man ir devušas labu zinātniskā starta platformu. Iegūtais doktora grāds ir ļāvis piedalīties gan starptautiskos pētniecības projektos (piem., projektā par multilingvismu, migrāciju un mobilitāti) un zinātniskajos pasākumos (konferencēs un simpozijos), gan arī nozīmīgos nacionāla līmeņa pasākumos (piem., "Skola2030"). Iegūtās zināšanas un starptautiskā pieredze ir novērtēta atzinīgi; divus gadus pēc disertācijas aizstāvēšanas es Latvijā ieguvu pēcdoktorantūras projekta grantu. Pašreiz strādāju kā patstāvīga pētniece, īstenojot pēcdoktorantūras projektu "Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva". Salīdzinoši īsā laika periodā (3 gadi) pēc aizstāvēšanas man ir bijusi iespēja sagatavot divas nodaļas par savu pētījuma tēmu starptautisku izdevniecību (Cambridge Scholars Publishing, Palgrave Macmillan) kolektīvās monogrāfijās angļu valodā. Tikko akceptēts pieteikums nodaļai kolektīvā monogrāfijā "Linguistic Landscape and Educational Space", ko 2019.gadā izdos Multilingual Matters. Tas viss nebūtu iespējams bez atbilstoša zinātniskā pamata. Noteikti gribētu uzsvērt, ka manu izaugsmi lielā mērā veicinājusi un ietekmējusi disertācijas vadītāja profesore Sanita Lazdiņa.

Sanda Rapa, LU Latviešu valodas institūta direktora vietniece, pētniece

Tā kā strādāju ar zinātni un pētniecību cieši un tieši saistītā institūcijā, nevar noliegt, ka doktora studijas manai karjerai specialitātē deva ļoti daudz – doktora grāds pavēra iespēju kļūt par dažādu projektu vadītāju un līdztiesīgu (ieceltu) pārstāvi dažādās ekspertu grupās, grāds kā tāds burvju zizlis jau uzreiz lika justies godātai un cienītai arī ārzemju institūcijās. Studiju laikā izbaudīju dažādas doktorantūras studentu priekšrocības (iespēju iesaistīties doktorantūras skolā, piedalīties semināros, ekspedīcijās, snieguma finansējuma labumus). Doktorantūrā priecēja kursu daudzveidība, turklāt gandrīz katrā kursā ar pasniedzēju laipnu pretimnākšanu (un pat pamudinājumu) bija iespēja izstrādāt pētījumus tieši saistībā ar disertācijas tēmu un apgūstamo kursu (līdz ar to vismaz es atklāju tādas starpdisciplināras telpas, par kurām vismaz latviešu valodniecībā neviens nebija aizdomājies). Tāpēc ikvienam ieteiktu izvēlēties arī tādus kursus, kuri šķietas tēmai neatbilstoši esam. Doktorantūra liek iet dziļumā, nevis plašumā, kas pētījumiem ir ļoti svarīgi.

pilna laika klātiene – 3 gadi; nepilna laika klātiene – 4 gadi

Studiju maksa gadā - 2200 EUR

Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019.gada rudens semestrī par budžeta finansējumu - 1, par personīgo finansējumu - 5

Filoloģijas doktora zinātniskais grāds valodniecības nozarē

Uzņemšana 2021. gadā notiks doktora studiju programmā “Valodu un kultūru studijas”, kas ir licencēšanas procesā. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv.

Iepriekšējā izglītība: maģistra grāds filoloģijā vai atbilstošā zinātnes nozarē.

Pēc pretendenta iesniegtajām ziņām tiek izvērtētas pretendenta publikācijas, piedalīšanās konferencēs, iepriekšējas pētnieciskā darba iestrādes, kā arī mutisko pārrunu rezultāti. Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās.

Programmas sekretāre Jolanta Stauga, tālr. 6703 4909, e-pasts: jolanta.stauga@lu.lv