Literatūrzinātne, folkloristika un māksla - doktora studiju programma

Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Programmai ir trīs apakšprogrammas: literatūrzinātne, folkloristika un mākslas (teātra) zinātne. LFM doktora studiju programma ir vienīgā Latvijā, kas ciešā savstarpējā korelācijā piedāvā apgūt latviešu un cittautu (angļu, vācu, krievu, arābu u.c.) literatūras vēsturi, literatūras teoriju, salīdzināmo literatūrzinātni, latviešu, cittautu un salīdzināmo folkloristiku, mitoloģiju, teātra pētniecību, kino teoriju un vēsturi, tādējādi paverot iespējas studējošiem aptvert plašu un savstarpēji cieši saistītu humanitāro zinātņu loku. Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus literatūrzinātnē, folkloristikā, mākslas (teātra) zinātnē, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.
 

Programmas direktore

Dr. habil. philol. prof. Janīna Kursīte-Pakule

Doktora studiju laikā studējošais apgūst padziļinātas teorētiskas zināšanas un jaunāko pētījumu metodes izvēlētajā zinātnes nozarē; veic pētniecības darbu un savus pētījuma rezultātus atspoguļo starptautiskās un Latvijas mēroga zinātniskās konferencēs, semināros un zinātniskās publikācijās; piedaloties bakalaura, maģistra studiju programmu, kā arī pētniecisko projektu realizācijā, gūst iemaņas lektora un projektu vadītāja darba pieredzes pamatu apgūšanā. Tomēr doktora studijas savā būtībā ir individuālas, tāpēc arī individuālais studiju un pētnieciskais darbs ir galvenā studiju praktiskā forma.

Studiju laikā doktorantiem ir iespēja arī veikt lauka pētījumus, kas būtiski nepieciešami folkloristikas nozarē, arī citās apakšnozarēs (piemēram, teātra zinātnē) studējošiem, jo dod iespēju kvalitatīvi un kvantitatīvi papildināt pētījuma materiālo bāzi ar mūsdienu vākumiem. Ļoti bieži lauka pētījumi tiek veikti sadarbībā ar citu valstu augstskolu doktorantiem un mācībspēkiem, pēdējos gados cieša sadarbība izveidojusies ar Daugavpils Universitāti, tāpat ar Klaipēdas Universitāti Lietuvā u.c.  Doktorantiem ir iespēja arī apmeklēt doktorantūras skolu “Letonika un starpkultūru pētījumi”, kas apvieno dažādu nozaru un studiju programmu doktorantus, tādējādi ļaujot iegūt papildu zināšanas par citām, tuvām disciplīnām un paraudzīties uz savu pētījumu no malas.

Programmas absolventi pamatā strādā zinātniski pētnieciskajās institūcijās – visvairāk LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas institūtā, Latvijas Universitātē, tāpat arī Liepājas Universitātē un citās Latvijas augstskolās un koledžās, Nacionālajā bibliotēkā,  muzejos (Raiņa un Aspazijas muzejā, Akuratera muzejā, Rakstniecības un mūzikas muzejā u.c.) u.c. Saites ar darba devējiem ir regulāras jau studiju laikā, kas izpaužas konferenču un semināru organizēšanā, rakstu krājumu izdošanā,  iesaistīšanos pētnieciskajos projektos, ekspedīciju organizēšanā utt.

Marija Semjonova, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Dzimtes studiju centra pētniece

"Cogito ergo sum" – tā, šķiet, spēju raksturot iemeslu, kāpēc izvēlējos akadēmisko karjeru. Tieši studijas doktorantūrā man pavēra starptautisko akadēmisko pasauli un ļāva skatīties uz zinātnes procesiem Latvijā dziļāk. Doktorantūra man nozīmēja arī iespēju izvērtēt sava zinātniskā darba kvalitāti.
Šobrīd esmu LU HZF Dzimtes studiju centra pēcdoktorantūras projekta "Identitātes digitizācija: atmiņa, naratīvs un dzimte kibertelpā" pētniece. Ja savu zinātnisko ceļu varu saukt par veiksmes stāstu, tad tas nebūtu iespējams bez nemitīga zinātniskās vadītājas prof. Irinas Novikovas atbalsta, kuru pašlaik varu saukt par savu zinātniskās iedvesmas guru un labāko padomdevēju. Ja varētu dot padomu vai sniegt atbildi uz jautājumu nākotnes doktorantiem: "Vai ir vērts?"– noteikti teiktu: "Jā, protams". Tikai jāatceras, ka katra nākamā soļa speršanā vai kārtējās akadēmiskās virsotnes sasniegšanas pamatā ir pašaizliedzīgs un nemitīgs darbs ar sevi, ar  grāmatām, ar cilvēkiem; uzticēšanās un uzdrošināšanās stāsts. 

pilna laika klātiene - 3 gadi; nepilna laika klātiene - 4 gadi

Studiju maksa gadā - 2200 EUR

Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019.gada rudens semestrī par budžeta finansējumu - 7, par personīgo finansējumu - 3

Filoloģijas doktora zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē; Filoloģijas doktora zinātniskais grāds folkloristikas nozarē; Mākslas doktora zinātniskais grāds mākslas zinātnes nozarē

Uzņemšana 2021. gadā notiks doktora studiju programmā “Valodu un kultūru studijas”, kas ir licencēšanas procesā. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv.

Iepriekšējā izglītība: maģistra grāds filoloģijā vai atbilstošā zinātnes nozarē.

Pēc pretendenta iesniegtajām ziņām tiek izvērtētas pretendenta publikācijas, piedalīšanās konferencēs, iepriekšējas pētnieciskā darba iestrādes, kā arī mutisko pārrunu rezultāti. Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās.

Programmas sekretāre Jolanta Stauga, tālr. 6703 4909, e-pasts: jolanta.stauga@lu.lv