Somugru studijas - bakalaura studiju programma

Tā pagaidām ir vienīgā bakalaura studiju programma Latvijā, kas sagatavo speciālistus somugristikā. Tāpēc, ja vēlaties Helsinkos vai Oulu, Tallinā, Tartu vai Rakverē, Lapzemē vai Igaunijas salās un pat lībiešu krasta ciemos Latvijā runāt un saprasties somu, igauņu un lībiešu valodā, kā arī izprast šo tautu kultūru un apdzīvoto teritoriju vēsturi un mūsdienu sociālekonomisko situāciju, izvēlieties šo LU Humanitāro zinātņu fakultātes piedāvāto studiju programmu.

Somugru studiju bakalaura programmā galvenā uzmanība tiek pievērsta trim Baltijas jūras somugru tautām – somiem, igauņiem un lībiešiem. Taču, lai labāk izprastu šo tautu vēsturiskās saknes, valodu un kultūru, studenti tiek iepazīstināti arī ar citām somugru tautām.  Studiju programmas mērķis ir gūt profesionālu prasmi un zinātnisku kompetenci somugristikā.

Programmas direktors

Dr. philol., asoc. prof. Ivars Orehovs

Programma piedāvā:

  • apgūt teorētiskas zināšanas somugru filoloģijā;
  • apgūt trīs Baltijas jūras somugru valodas: somu, igauņu – augstākajā līmenī, lībiešu valodai – leksikas un gramatikas minimumu, lai spētu lasīt un tulkot tekstus lībiešu valodā;
  • iegūt zināšanas somu un igauņu literatūrā;
  • iegūt zināšanas Somijas, Igaunijas, lībiešu un citu somugru tautu kultūras vēsturē;
  • iespēju izvēlēties ungāru valodas (kā somugru valodas) kursu vai zviedru valodas apguves kursu (kā vienu no divām Somijas valsts valodām).

ERASMUS studentu apmaiņas līgumi ir ar Helsinku, Oulu, Tamperes, Turku un Austrumsomijas universitāti Somijā, ar Tallinas un Tartu universitāti Igaunijā un Segedas universitāti Ungārijā.

Pēc bakalaura studiju programmas absolvēšanas ir iespējams turpināt studijas Baltijas jūras reģiona studiju maģistra programmā vai citās augstākā līmeņa studiju programmās Latvijā, Somijā, Igaunijā, kā arī Ungārijā.

Darba iespējas: absolventi var strādāt par somu un igauņu valodas tulkiem un /vai tulkotājiem, gidiem referentiem u.c. valsts un privātajās iestādēs. Ir iespēja darboties dažādos Latvijas un Somijas vai Latvijas un Igaunijas kopuzņēmumos, arī Somijas un Igaunijas uzņēmumos.

Emīlija Mežale, vecākā konsultante biznesa operāciju nodaļā uzņēmumā “SIA Zalaris HR Services Latvia”

Iegūtās somu valodas zināšanas jau pēdējos studiju kursos deva iespēju sākt darbu starptautiskā personālpakalpojumu uzņēmumā “SIA Zalaris HR Services Latvia”, kurā nu strādāju jau vairāk nekā septiņus gadus. Vienlaikus, veiksmīgi apvienojot Somugru studijās gūtās zināšanas ar vēlāk Baltu filoloģijas maģistra studiju laikā apgūto, veidoju akadēmisko karjeru, studējot doktorantūrā. Ar lielu prieku esmu arī tulkojusi – kā lielākais darbs jāmin "Dienas grāmatas" izdotais Risto Isomeki romāns "Jūras pūķa sala". Arī citi studiju biedri, tostarp mans vīrs, ko sastapu tieši Somugru studijās, ir atraduši darbu uzņēmumos, kuros iespējams izmantot somu un igauņu valodas zināšanas, kā “SIA Transcom Worldwide Latvia” un “SIA Atea Global Services Latvia”. Uzņēmumā “SIA Zalaris HR Services Latvia” šobrīd no deviņiem cilvēkiem mūsu komandā astoņi ir Somugru studiju absolventi vai studenti.

pilna laika klātiene - 4 gadi

Studiju maksa gadā - 2100 EUR. 2020. rudens semestrī maksas vietas - 10.

Uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī budžeta vietas - 15

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds somugru studijās

Uzņemšana 2021. gadā notiks studiju programmā "Filoloģija”, apakšprogrammā “Somugru studijas”. Programma ir licencēšanas procesā. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv.

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
CE matemātikā*

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras vai angļu valodas, vai franču valodas, vai vācu valodas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā; Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences valodniecības un literatūrzinātnes zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā

Studiju programmas metodiķe Agnese Šnipke, tālr.6703 4914, e-pasts: agnese.snipke@lu.lv