Krievu filoloģija - bakalaura studiju programma

Krievu filoloģijas bakalaura studiju programma ir akadēmisko studiju programma, kuras mērķis ir sagatavot zinošus krievu valodas, literatūras, folkloras un slāvistikas speciālistus.

Programmu nodrošina Rusistikas un slāvistikas nodaļa, kur strādā ieinteresēti (ar filoloģijas zinātni aizrāvušies) pasniedzēji ar augstāko kvalifikāciju  (visi – ar doktora grādu!). Viņu uzdevums – palīdzēt studentam iegūt padziļinātas  zināšanas slāvu valodniecības un literatūrzinātnes jomā, galvenokārt – krievu valodā un literatūrā.

Studijas programmā notiek krievu un latviešu valodā, atsevišķi kursi tiek lasīti  čehu, poļu un angļu valodā.
 

Programmas direktore

Dr. philol., asoc. prof. Nataļja Šroma

Krievu filoloģijas BSP ir domāta tiem, kuri mīl krievu literatūru un kultūru; tiem, kuri vēlas apgūt slāvu valodas – krievu, poļu vai čehu un  tiem, kuri vēlas nodarboties ar zinātniski pētniecisko darbību, pilnveidot individuālo runas un rakstu stilu. Tikpat liela uzmanība programmā pievērsta nopietnu teorētisko zināšanu apgūšanai  slāvistikas nozarē – šīs zināšanas tiek izmantotas praktiskajos un radošajos semināros. Jau pirmā mācību gadā studenti izvēlas jomu – valodniecību, literatūrzinātni vai kritiku un publicistiku, kurā specializēsies. Piemēram, valodniecības modulī studentiem tiek piedāvāta slāvu (čehu vai poļu) valoda, tulkošanas teorija un prakse, krievu valodas stilistika un frazeoloģija; literatūrzinātnes modulī studenti apgūst tādus izvēles kursus, kā Slāvu mitoloģija, Romāna ekranizācija, F. Dostojevska un A. Bloka daiļrade; kritikas un publicistikas modulī studentiem tiek piedāvāta Literāra rediģēšana, Reklāmas teksta semantika un pragmatika, daiļdarba prakse  u.c.

Programmas absolventi strādā  laikrakstu un žurnālu redakcijās, izdevniecībās, skolās. Mūsu absolventus var sastapt televīzijas darbinieku vidū, tūrisma aģentūrās, vēstniecībās u.c.

Sergejs Tihomirovs

Studējot Krievu filoloğijas BSP,  daudz uzzināju par krievu kultūru un literatūru, studijas palīdzēja izprast valodas skaistumu un loğiku. Piedaloties LU rīkotajās konferencēs, iemācījos organizēt, izteikt un izklāstīt savas domas gan mutiski, gan rakstiski. Apguvu publiskās runas
iemaņas, paplašināju savu redzesloku, nodibināju draudzīgus kontaktus ar studentiem no citām valstīm. Iemaņas, ko apguvu LU, ļoti palīdz darbā – rakstot, analizējot un koriğējot tekstus.

pilna laika klātiene - 3 gadi

Studiju maksa gadā - 2100 EUR. 2020. rudens semestrī maksas vietas - 20.

Uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī budžeta vietas - 30

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā

Uzņemšana 2021. gadā notiks studiju programmā "Filoloģija”, apakšprogrammā “Krievu filoloģija”.  Programma ir licencēšanas procesā. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv.

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
CE matemātikā*
gada atzīme krievu valodā un literatūrā vai krievu valoda kā svešvalodā

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada atzīme krievu valodā un literatūrā vai krievu valoda kā svešvalodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: atklātās krievu valodas (dzimtās) un literatūras olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2019. gadā; Latvijas valsts krievu valodas (svešvalodas) olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2020. gadā; Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences valodniecības un literatūrzinātnes zinātņu nozares (krievu valoda) 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā.

Studiju programmas metodiķe Jeļena Sevastjanova, tālr. 6703 4924, e-pasts: jelena.sevastjanova@lu.lv

Seko mums Facebook: https://www.facebook.com/slavistikas.nodala
e-pasts: slavistika.lu@gmail.com