Klasiskā filoloģija - bakalaura studiju programma

Programma sniedz iespēju iepazīt mūsdienu Eiropas kultūrtelpas sākumus un pamatu – Senās Grieķijas un Romas kultūrvidi, saskatīt tās pārmantotību un turpinājumu mūsdienu pasaulē, kā arī izmantot iegūtās zināšanas mūsdienu kultūrnorišu interpretācijā.

Programmas pamats ir klasisko valodu – sengrieķu un latīņu – studijas.

Programmā paredzēta iespēja akadēmiskā līmenī papildināt angļu valodas zināšanas un apgūt unikālu kursu – jaungrieķu valodu –, kas Latvijā tiek piedāvāts tikai Latvijas Universitātē.

Programmas ietvaros apgūtās klasiskās valodas ir vērtīgs ieguvums arī citu Eiropas valodu apguvei: atklājas valodas sistēmas dziļākie slāņi, ievērojami atvieglojot jaunu valodu apgūšanu un, kas būtiski, attīstot to aktīva, apzināta un pilnvērtīga lietojuma iemaņas. Seno tekstu mākslinieciskā pilnība līdz ar antīkās pasaules kultūrprocesu izzināšanu sagatavo speciālistus, kas radoši un kvalitatīvi līdzdarbojas ne tikai Eiropas tekstveides, kultūras procesu izvērtēšanā, bet arī paši aktīvi piedalās Eiropas kultūras telpas izveidē, praktizējot dažādas daiļrades un profesionālās darbības formas.

Studentiem ir iespēja piedalīties ERASMUS apmaiņas programmās. Turklāt katru gadu ar Grieķijas valdības atbalstu vasaras skolās Atēnās un Tesalonīkē studentiem ir iespēja papildināt zināšanas antīkā kultūrmantojuma un jaungrieķu valodas jomās.

Līdzās studiju procesam klasiskās filoloģijas studenti var piedalīties daudzveidīgos klasisko filologu pasākumos (festivāli, tekstu lasījumi u.c.), lokālās un starptautiskās konferencēs u.c.

Programmas direktore

Dr. philol., asoc. prof. Gita Bērziņa

1. gads – latīņu valoda, sengrieķu valoda, antīkā mitoloģija, Senās Grieķijas un Romas vēsture, antīkā kultūra, antīkā literatūra, angļu valoda klasiskās filoloģijas studijām u.c.

2. gads – tiek turpināta klasisko valodu apguve, antīkās literatūras žanri un seno autoru tekstu lasījumi oriģinālvalodās, piemēram, romiešu rētoriskā proza, sengrieķu dialoģiskā proza, antīkā biogrāfiskā proza, antīkais eposs, antīkās filozofijas vēsture, jaungrieķu valoda u.c.

3. gads – antīkā drāma, antīkā lirika, klasiskā grieķu oratorproza, romiešu rituāli un svētku tradīcijas, viduslaiku latīņu valoda un teksti, bakalaura darbs u.c.

Klasiskie filologi ir ļoti iecienīti un novērtēti darbinieki radošajās profesijās un kultūras jomā (radošās industrijas, ministriju pārstāvniecība, izglītības iestādes, izdevniecības, arhīvi u.c.). Mūsdienās, kad liela daļa reiz cilvēkam uzticētu funkciju tiek veikta ar tehnoloģiju palīdzību, darba devēji meklē oriģinalitāti, radošo dzirksti un unikālas zināšanas, ko var piedāvāt klasiskās filoloģijas speciālists. Tajā pašā laikā, lai gan var likties, ka klasiķi darbojas vien radošajā, kultūras komunikācijas un tekstveides jomā, kas pati par sevi, protams, piedāvā ārkārtīgi plašas iespējas, praksē analītisko jomu pārstāvji nereti izvēlas nolīgt klasiskos filologus, kuriem ir attīstīta spēja ātri un precīzi uztvert dažāda apjoma informāciju, kritiski domāt un izvērtēt situāciju.

Jana Grīnberga, mācību procesa organizatore  RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedrā

Kļūstot par daļu no klasisko filologu saimes, tiek attīstīta ne tikai kritiskā un analītiskā domāšana, bet arī gūta pieredze un zināšanas par dažādiem kultūras fenomeniem. Tiek paplašinātas prāta robežas, kuras ļauj palūkoties uz pasauli citām acīm, droši dodoties pretī pat vissarežģītākajām situācijām, zinot, ka ar pareizo pieeju visu ir iespējams atrisināt.

Laine Lāce, korektore AS „Grindeks”

Par klasiskās filoloģijas studijām varu teikt tikai vienu - fantastiski! Ja pašā studiju sākumā manī bija nelielas šaubas par studiju izvēli, tad pēc tam sapratu, ka tā ir mana īstā vieta. Un citur es sevi iedomāties nespēju. Apgūstamie studiju kursi bija ļoti interesanti, un visā antīkajā pasaulē ir kaut kāda maģija, kas, kā šķiet, ievelk aizvien dziļāk un rosina izzināt vēl un vēl. Apgūstamā materiāla bija daudz, bet zinošās un foršās pasniedzējas visu izklāstīja skaidri un saprotami. Daudz tulkojām dažādus senos tekstus, un ne vienmēr tie bija vienkārši, bet gandarījums, kuru ieguvām pēc teksta iztulkošanas, bija neatsverams attiecībā pret sākotnējām grūtībām. Ir ļoti liels gods tulkot tādus tekstus, kas sacerēti pirms vairākiem tūkstošiem gadu, un apzināties, ka tikai neliela daļiņa cilvēku spēj šos tekstus saprast. Mācību procesā iemācījos arī ļoti lielu pacietību un rūpību pret visu, ko daru. Kopumā klasiskās filoloģijas studijas varu tikai slavēt, un visi cilvēki, kurus esmu satikusi studiju gaitā, ir bijuši ļoti pretimnākoši un draudzīgi. Arī tagad, pēc studijām, jūtos gaidīta klasiķu saimē. Studēt klasiķos ir bijis viens no maniem labākajiem lēmumiem līdz šim!

pilna laika klātiene - 3 gadi

Studiju maksa gadā - 2100 EUR. 2020. rudens semestrī maksas vietas - 10.

Uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī budžeta vietas - 15

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā

Uzņemšana 2021. gadā notiks studiju programmā "Filoloģija”, apakšprogrammā “Klasiskā filoloģija”.  Programma ir licencēšanas procesā. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv.

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
CE matemātikā*

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras vai angļu valodas, vai franču valodas, vai vācu valodas olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā; Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences valodniecības un literatūrzinātnes zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā

Studiju programmas metodiķe Agnese Kirovāne, tālr. 6703 4919, e-pasts: agnese.kirovane@lu.lv