Angļu filoloģija - bakalaura studiju programma

Studiju programmā ir divas apakšprogrammas:

  • angļu valodas apakšprogramma;

  • angļu skandināvu valodu apakšprogramma.

Angļu valodas apakšprogrammā tiek apgūtas zināšanas valodniecībā (tostarp fonētikas un fonoloģijas, morfoloģijas, sintakses, semantikas un terminoloģijas zināšanas), literatūrzinātnē (tostarp zināšanas par britu un amerikāņu literatūru kultūrvēsturiskā kontekstā) un kultūras studijās (tostarp par galvenajiem reģionālajiem centriem – Lielbritāniju, Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu). Tiek apgūta otrā svešvaloda (t.i., spāņu, franču, vācu, itāļu vai krievu) augstā līmenī.

Angļu-skandināvu valodu apakšprogrammā studējošie papildus anglistikai iegūst zināšanas par Zviedrijas un Norvēģijas valodu un kultūru mantojumu un daudzveidību uz anglistiku un skandināvistiku attiecinātā valodniecībā, literatūrvēsturē un kultūras studijās, kā arī iegūst praktiskas iemaņas un kompetences angļu, kā arī zviedru vai norvēģu valodā augstā līmenī.
 

Programmas direktore

Dr. philol., asoc. prof. Jana Kuzmina

Studenti Angļu filoloģijas BSP apgūst šādus studiju kursus:

1. gadā
Angļu valodas normatīvā gramatika, Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa, Angļu valodas normatīvā fonētika un fonoloģija, Integrētā tekstu analīze, Kontrastīvās studijas (2. svešvaloda), Literatūrzinātnes pamati, kultūras studijas: Lielbritānijas, ASV, Kanādas kultūras studijas u.c.

2. gadā
Ievads lietišķajā valodniecībā, Angļu valodas normatīvā gramatika, Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa, Integrētā tekstu analīze, Kontrastīvās studijas (2. svešvaloda), Angļu klasicisma un apgaismības literatūra, Viduslaiku un renesanses literatūra u.c.

3. gadā
Angļu valodas teorētiskā gramatika un fonētika, Angļu valodas vēsture, Radošā rakstīšana, Pētnieciskās metodes valodniecībā un literatūrzinātnes,  Kontrastīvās studijas (2. svešvaloda), Angļu 19. gs. reālisma literatūra, Romantisms angļu/amerikāņu literatūrā u.c. 3.kursā notiek specializācija literatūrzinātnē vai valodniecībā.

4. gadā
Angļu valodas mācīšanās un mācīšanas metodika, Semināri tulkošanā (angļu valodā), Eiropas Savienības institucionālais un projektu vadības diskurss,  Kontrastīvās studijas (2. svešvaloda), Modernisma un postmodernisma literatūra, Uzņēmējdarbības pamati u.c.

Gan valodniecības, gan literatūrzinātnes specializācijas studentiem tiek piedāvāta prakse uzņēmumos, kas veicina padziļinātu izpratni par zināšanu un prasmju lietojumu profesionālajā darbībā.

Iegūtā akadēmiskā un profesionālā kompetence tulkošanā, mācīšanā, rediģēšanā, pētniecībā, informācijas ieguvē ir piemērojama plašiem profesionāliem kontekstiem vietējā un starptautiskā darba tirgū, piemēram, strādājot par pasniedzējiem valodu apguves centros, par tulkiem un tulkotājiem tulkošanas birojos, par gidiem tūrisma aģentūrās, par referentiem un vadītāju asistentiem, kā arī citos amatos dažādu nozaru valsts, pašvaldības un privātajos uzņēmumos un iestādēs (sabiedrisko attiecību un marketinga kompānijās, medijos u.c.).

Studentes Elizabetes Zariņas intervija ar uzņēmuma “Printful” pārstāvi Mariannu Zvaigzni

Līga Husko, Ksiamenas Starptautiskās skolas (Xiamen International School) Ķīnā Valodu nodaļas vadītāja

Jau ceturto gadu strādāju kā pamatskolas angļu valodas programmas vadītāja starptautiskā skolā vienā no Ķīnas modernākajām un skaistākajām pilsētām. Šis fantastiskā piedzīvojuma sākums ir viennozīmīgi atrodams manos studiju gados Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu fakultātē. Studijas man palīdzēja ne tikai nostiprināt un paplašināt manu prasmi sazināties angļu valodā, kas tagad ir centrāla manā profesionālajā dzīvē, bet arī deva man prasmi un pārliecību strādāt tik izaicinošā vidē. Valodas vēstures, gramatikas un izrunas sīkumu izzināšana ļauj man daudz efektīvāk mācīt to gan bērniem, kas savā ģimenē sazinās angliski, gan tiem, kuri nāk no citām kultūrām. Daudzu citu motivētu cilvēku iepazīšana fakultātē palīdzējusi ne tikai kolektīvi stiprināt angļu valodas prasmi, bet arī izveidot svarīgu draugu un kontaktu loku, kas vēl joprojām mani atbalsta un palīdz gūt arvien jaunus panākumus.

Pilna laika klātiene (PLK) - 4 gadi; nepilna laika neklātiene (NLN) - 5 gadi

Studiju maksa gadā PLK - 2100 EUR; NLN - 1600 EUR. 2020. rudens semestrī maksas vietas PLK - 50, NLN - 50.

Uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī budžeta vietas PLK - 20

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā

Uzņemšana 2021. gadā notiks studiju programmā "Anglistika, Eiropas valodu un biznesa studijas". Programma ir licencēšanas procesā. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv.

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā
CE matemātikā*

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts angļu valodas olimpiādes 1.– 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences valodniecības un literatūrzinātnes zinātņu nozares (angļu valoda) 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā.

Studiju programmas PLK metodiķe Ieva Melbārde, tālr. 6703 4913, e-pasts: ieva.melbarde@lu.lv
Studiju programmas NLN metodiķe Agnese Šnipke, tālr.6703 4914, e-pasts: agnese.snipke@lu.lv