Latvijas Universitāte izsludina LU konkursu Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē uz Matemātikas nodaļas Matemātiskās analīzes katedras vadītāja amatu.

Amata vietas pretendentiem līdz 2019. gada 19. novembrim jāiesniedz Personālvadības departamentā rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā, dzīves un darba gājuma apraksts (CV), katedras darbības novērtējums, attīstības un turpmākās vadības programma 2019.–2025. gadam.

Katedras vadītāja atalgojuma amplitūda nosakāma saskaņā ar Latvijas Universitātes vispārējā personāla mēnešalgas un stundas tarifa likmes noteikšanas kārtības (03.04.2018. rīkojums Nr. 1/116) 2. punktu.