Latvijas Universitātes (LU) Atomfizikas un spektroskopijas institūts (ASI) ir LU zinātniskais institūts, kurš veic starptautiska līmeņa fundamentālus un lietišķus pētījumus atomfizikā, spektroskopijā, fotonikā, kvantu fizikā un ar tām saistītajās starpnozarēs, kā arī veic pētījumus, kuri saistīti ar optisko frekvences standartu izveidi un precīzu optisko frekvenču mērījumiem ar femtosekunžu frekvenču ķemmi. Institūtā izstrādā jaunas optiskās metodes un ierīces izmantošanai ražošanā, medicīnā un vides monitoringā.

Augstu zinātniskā darba kvalitāti nodrošina kvalificēts akadēmiskais personāls (kopā 47 darbinieki, no kuriem 20 vadošie pētnieki, 17 pētnieki, un 10 zinātniskie asistenti, t.sk. 27 darbinieki ar doktora grādu). ASI pētniecības projektu izstrādē piedalās bakalaura, maģistra un doktora programmu studenti, kā arī grāda pretendenti.

Institūtu kā fundamentālo un lietišķo pētījumu ekselences centru ir atbalstījusi Eiropas Komisija. Aktīvu starptautisku zinātnisko sadarbību veicina Starptautiskā Lietišķās optikas biedrība (SLOB) un Starptautiskās Optikas komisijas (ICO) Latvijas reģionālā komiteja, kas darbojas institūta paspārnē.

Direktore

Inga Šīrante