Tiešsaistē

2021. gada 20. janvārī plkst. 11.00 attālināti notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā Līga Feldmane aizstāvēs promocijas darbu “Dzīvesvietas pievilcības sociāli telpiskās atšķirības Jelgavā” zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai Sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas nozarē cilvēka ģeogrāfijas apakšnozarē. Darba vadītāja – Dr. geogr., profesore Zaiga Krišjāne.

Promocijas darbā ir novērtētas iedzīvotāju dzīvesvietas pievilcības ģeogrāfiskās daudzveidības sociāli telpiskās atšķirības otrā līmeņa pilsētā Latvijā, un pētījums balstīts Jelgavas pilsētas padziļinātās studijās. Jelgavas izvēle pētījumam sniedza iespēju novērtēt studentifikācijas un sabiedrības jaunināšanās nozīmi universitātes pilsētas kontekstā. Balstoties uz iepriekšējos pētījumos noteiktajām pilsētvides pievilcības novērtējuma raksturojošām pazīmēm, noskaidroti pilsētvides faktori, kas ietekmē pilsētas iedzīvotāju dzīvesvietas pievilcības novērtējumu. Pētījumā atklāta dažādu iedzīvotājus raksturojošo demogrāfisko, sociālekonomisko, mājokli un migrācijas pieredzi raksturojošo pazīmju ietekme uz dzīvesvietas pievilcības novērtējumu. Promocijas darba gaitā iegūtie rezultāti apliecina, ka pastāv noteiktas sakarības dzīvesvietas pievilcības novērtējuma mērogā un novietojumā pēc pilsētas morfoloģiskās struktūras. Tika arī noteikts, ka pastāv atšķirības studentu un citu pilsētas iedzīvotāju dzīvesvietas pievilcības novērtējumā.

Atslēgas vārdi: dzīvesvietas pievilcība, otrā līmeņa pilsēta, studenti, sociāli telpiskās atšķirības, Jelgava.

Recenzenti: 
Dr.geogr. Ženija Krūzmētra, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
Dr. Donatas Burneika, Lietuvas Sociālo pētījumu centrs, Lietuva
Dr.geogr. Māris Bērziņš, Latvijas Universitāte

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa) divas nedēļas pirms aizstāvēšanas.
Darba kopsavilkums (latviešu valodā)
Summary (angļu valodā)

Atklātajā sēdē būs iespējams piedalīties tiešsaistē Zoom platformā. Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2021. gada 15. janvārim, rakstot uz e-pastu solvita.rusina@lu.lv.