Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 51721
Studiju virziens Veselības aprūpe
Fakultāte Medicīnas fakultāte
Iegūstamais grāds Bioloģijas doktora zinātniskais grāds, Medicīnas doktora zinātniskais grāds, Farmācijas doktora zinātniskais grāds
Programmas direktors Immanuels Taivans
Programmas apjoms 144 KP vai 216 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2300 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 7920 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 6
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 10
Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2300 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 6336 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 0
Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Medicīnas un farmācijas DSP piedāvā studijas šādās medicīnas apakšnozarēs:

anatomija;

histoloģija un citoloģija;

medicīniskā bioķīmija;

mikrobioloģija un virusoloģija;

normālā fizioloģija;

sabiedrības veselība;

patoloģija;

farmakoloģija;

internā medicīna;

pediatrija;

neiroloģija;

ķirurģija;

anestezioloģija un reanimatoloģija;

onkoloģija un hematoloģija;

medicīnas vēsture;

 

un farmācijas apakšnozarēs:

zāļu formu tehnoloģija;

farmācijas ķīmija;

farmakognozija;

farmaceitiskā farmakoloģija.

Programmas mērķis un uzdevumi

Medicīnas un farmācijas doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un akadēmiskā darba speciālistus dažādās medicīnas un farmācijas nozarēs, lai tie varētu iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu un apgūt pedagoģiskā un pētnieciskā darba realizācijas, organizācijas un vadības principus visaugstākajā līmenī.

Studiju programmas uzdevumi ir:

  • Sniegt doktorantiem padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas ar veselības aprūpi saistītās nozarēs;
  • Sagatavot zinātniekus, kuri ir spējīgi veikt patstāvīgu, oriģinālu un zinātniski nozīmīgu pētniecības darbu un spēj kritiski novērtēt citu personu zinātnisko devumu;.
  • Sagatavot augsta līmeņa veselības aprūpes speciālistus, kuri spētu sistematizēt un vispārināt savus praktiskos novērojumus, ieviest jaunas diagnostikas un ārstniecības metodes, kā arī publicēt un popularizēt savus pētījumus starptautiskā līmenī;
  • Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā zinātniskā darba tirgū;
  • Sagatavot akadēmiskā darba speciālistus, kuri spētu sniegt studējošajiem jaunākās zinātnes atziņas un iesaistīt zinātnes jaunrades procesā;
  • Veicināt valsts intelektuālā potenciāla izaugsmi.
Programmas studiju rezultāti

Pēc studiju pabeigšanas studējošajiem jāspēj uzrādīt zināšanas, prasmes un kompetences, kas atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 8. līmenim.:


Iegūtās zināšanas ļaus izprast aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas ar veselības aprūpi saistītos virzienos, kā arī ļaus pārvaldīt mūsdienu pētniecības metodoloģijas un metodes. Orientēties starpdisciplinārās iespējās.


Iegūtās iemaņas paplašinās un pilnveidos zināšanas veselības aprūpē un prasmi tās pieliet praksē. Ļaus patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes. Ļaus īstenojot nozīmīgus oriģinālus pētījumus un apkopot rezultātus starptautiski citējamās publikācijās. Ļaus gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā. Ļaus patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju. Ļaus vadīt pētniecības un attīstības projektus ar veselības aprūpi saistītās iestādēs un organizācijās.


Pabeidzot studijas iegūtās prasmes ļaus izprast ētikas normas un veikt tām atbilstošus zinātniskos pētījumus. Veikt patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, kas ļaus risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovatīvus uzdevumus medicīnas aprūpē. Studiju laikā tiks attīstīta spēja patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma vietējus un starptautiskus zinātniskus projektus.

Uzņemšanas nosacījumi

maģistra grāds bioloģijā, farmācijā, uzturzinātnē, veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās vai profesionālais (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ārsta grāds, farmaceita grāds, zobārsta grāds


Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit

Kontaktinformācija

Medicīnas fakultāte, Rīga, Raiņa bulv. 19

Programmas direktors profesors Immanuels Taivans, e-pasts: immanuels.taivans@lu.lv

Programmas sekretāre asoc. profesore Gunta Strazda, e-pasts: gunta.strazda@lu.lv

 

Medicīna un farmācija   144
Obligātā daļa   138
Visārējo prasmju modulis   24
SDSK7037 Augstskolas didaktika un augstskolas pedagoģiskā prakse veselības aprūpē Ieskaite ar atzīmi 2
Medi7226 Doktorantūras skola, vai līdzvērtīga pieredze ārvalstu augstskolās vai pētniecības institūtos Ieskaite 6
SDSK7040 Medicīniskā statistika doktorantiem Eksāmens 2
Medi7005 Modernās biomedicīnas tehnoloģijas Eksāmens 2
Medi7222 Patstāvīgi sagatavota recenzēta publikācija par promocijas darba tēmu Ieskaite 4
Medi7225 Patstāvīgi sagatavots referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā zinātniskā konferencē Ieskaite 2
Medi7108 Pedagoģiskā prakse doktorantiem Ieskaite 2
Medi7269 Projektu plānošana un vadība medicīnā Eksāmens 2
Medi7196 Pētniecības ētika veselības aprūpē Eksāmens 2
Promocijas darba izstrāde   100
Medi7550 Promocijas darba izstrādāšana I Ieskaite 20
Medi7551 Promocijas darba izstrādāšana II Ieskaite 20
Medi7552 Promocijas darba izstrādāšana III Ieskaite 20
Medi7553 Promocijas darba izstrādāšana IV Ieskaite 20
Medi7554 Promocijas darba izstrādāšana V Ieskaite 10
Medi7555 Promocijas darba izstrādāšana VI Ieskaite 10
Promocijas eksāmeni   14
Promocijas eksāmens nozarē un apakšnozarē   10
FarmE000 Promocijas eksāmens farmācijas nozarē un apakšnozarē Promocijas eksāmens 10
MediE000 Promocijas eksāmens medicīnas nozarē un apakšnozarē Promocijas eksāmens 10
Promocijas eksāmens nozares svešvalodā   4
FarmE001 Promocijas eksāmens farmaceitiskajā angļu valodā Promocijas eksāmens 4
MediE001 Promocijas eksāmens medicīniskajā angļu valodā Promocijas eksāmens 4
Ierobežotās izvēles kursi   6
Medi7194 Modernā epidemioloģija Eksāmens 2
Medi7241 Patstāvīgi sagatavota recenzēta publikācija Ieskaite 4
Medi7242 Patstāvīgi sagatavots referāts starptautiskā zinātniskā konferencē Ieskaite 2
Medi7193 Profesionālā un personiskā attīstība Eksāmens 2
Medi7124 Zinātnisko publikāciju rakstīšana medicīnā, epidemioloģijā un socioloģijā, un uzstāšanās iemaņu apguve Eksāmens 4
Zinātnes nozare Medicīna
EKI līmenis 8
Programmas praktiskā īstenošana

Doktorantūras studenti realizē individuāli sastādīto studiju plānu, no kura 87% ir individuālais zinātniski pētnieciskais darbs, kurš tiek veikts darba vadītāja uzraudzībā. Līdz ar to doktora studiju programmā akcents tiek likts uz pašizglītošanās iespēju veicināšanu. Pārējos 13% veido obligātie studiju kursi statistikā un modernajā biomedicīnas tehnoloģijās. Studentiem ir iespēja izvēlēties kādus no 8 brīvās izvēles kursiem, kurus piedāvā studiju programma. Students var apgūt zināšanas dažādos pēcdiploma apmācības kursos, kurus piedāvā citas mūsu valsts un ārzemju augstskolas. Par šo kursu apgūšanu tik ieskaitīts attiecīgs kredītpunktu skaits.

Vērtēšanas sistēma

Doktorantūrai beidzoties ir jābūt sekmīgi nokārtotiem doktorantūras eksāmeniem – svešvalodā un zinātnes apakšnozarē. Eksaminēšanas komisiju veido 3-5 vadošie nozares speciālisti, piedaloties vismaz vienam doktorantūras padomes loceklim un darba vadītājam. Sekmīgai studiju pabeigšanai ir jābūt nokārtotiem eksāmeniem obligātajos studiju kursos. Doktorantu zināšanas eksāmenos tiek novērtētas izmantojot 10 ballu skalu, kur 10 (izcili) ir augstākais novērtējums, bet 4 (gandrīz viduvēji) ir zemākais sekmīgais novērtējums. Beidzot doktorantūru ir jābūt uzrakstītām vai iesniegtām publicēšanai vismaz trim publikācijām citētos un/vai recenzētos izdevumos (vismaz vienā publikācijā doktorantam jābūt pirmajam autoram vai atbildīgajam par korespondenci ar redakciju). Pirms disertācijas iesniegšanas aizstāvēšanai, struktūrvienībā, kurā tiek izstrādāta disertācija, tiek organizēts seminārs promocijas darba apspriešanai, par ko tiek pieņemts lēmums ar ieteikumu virzīt darbu uz aizstāvēšanu vai tā turpmāku pilnveidošanu. Promocijas padome tiek izveidota no medicīnas vai farmācijas nozares ekspertiem. Padomi apstiprina LU rektors. Katras disertācijas izvērtēšanai tiek nozīmēti trīs recenzenti ar LZP ekspertu tiesībām atbilstošā apakšnozarē. Recenzentus apstiprina LU prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā. Viens no recenzentiem ir pieaicināts ārzemju speciālists. Mēnesi pirms aizstāvēšanas recenzenti saņem disertācijas darbu izvērtēšanai un recenzijas sagatavošanai. Disertācijas aizstāvēšanā piedalās vismaz divi no pieaicinātajiem recenzentiem.