Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Programmas kods 34304
Studiju virziens Informācijas un komunikācijas zinātnes
Fakultāte Sociālo zinātņu fakultāte
Programmas mērķis un uzdevumi Komunikācijas zinātnes doktora zinātniskais grāds
Programmas direktors Vita Zelče
Programmas apjoms 144 KP vai 216 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2018. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2134 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2018. rudens semestrī
Budžeta vietas- 1
2018. rudens semestrī
Maksas vietas - 3
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju valoda Latviešu
Programmas mērķis un uzdevumi

LU doktora studiju programmas komunikācijas zinātnē mērķis ir sagatavot komunikācijas zinātnes doktorus (Dr. com. sc.) – augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus komunikācijas zinātnē, kā arī augsti kvalificētus komunikācijas nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci komunikācijas zinātnes jomā un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.

Šo mērķa sasniegšanai programmā noteikti uzdevumi:

 • komunikācijas zinātnes teoriju un metodoloģijas padziļināta apguve, orientējoties uz (a) komunikācijas un informācijas procesu teorētisko izpratni sociālo zinātņu un sabiedrības attīstības kontekstā; (b) pastiprinātām komunikācijas zinātnes un tās apakšnozaru (bibliotēkzinātnes, komunikācijas teorijas, komunikācijas psiholoģijas un ētikas) teoriju studijām;
 • jaunāko teorētisko pieeju un metožu komunikācijas zinātnē apguve un to pielietošana praksē;
 • augstskolas pedagoģijas teorijas un prakses apguve (lektora un semināru vadītāja, studentu patstāvīgo darbu un pētnieciska projekta vadītāja darba principu un prasmju apguve un aprobācija);
 • promocijas eksāmenu nokārtošana, tādējādi apliecinot doktorantu kompetenci zinātnes nozarē un izvēlētājā apakšnozarē;
 • pētnieciskā darba rezultātu un teorētisko atziņu publicēšana recenzējamos zinātniskos izdevumos un savas zinātnes nozares zinātniskos izdevumos;
 • piedalīšanās ar referātiem starptautiskās konferencēs, semināros, skolās u.c.;
 • informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentācijas prasmju un kompetenču pilnveide;
 • radošās un kritiskās domāšanas, analīzes un argumentācijas spēju un prasmju izkopšana, valsts intelektuālā potenciāla bagātināšana;
 • patstāvīga pētnieciskā darba (promocijas darba) sagatavošana un pirmsaizstāvēšana doktora studiju padomē;
 • doktorantu kā jaunās zinātnieku paaudzes pārstāvju integrācija Latvijas un starptautiskajā akadēmiskajā vidē. 
Programmas studiju rezultāti

Studiju programmas realizācijas rezultātā tiek sagatavoti doktora līmeņa speciālisti komunikācijas zinātnē un veidota starptautiskā apritē integrēta komunikācijas zinātnes akadēmiskā skola Latvijā. Programmas apguves rezultāti mērāmi saskaņā ar Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) 8. līmeni. Doktora grāda ieguvējiem ir:

Zināšanas:

 • augstas zināšanas un izpratne komunikācijas zinātnē, sociālajās zinātnēs, akadēmiskajā darbā, profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarē;
 • augstas zināšanas un izpratne padziļinātas un paplašinātas zināšanas vienā no komunikācijas zinātnes apakšnozarēm – bibliotēkzinātnē, komunikācijas teorijā un komunikācijas psiholoģijā un ētikā.;
 • augstas zināšanas un izpratne komunikācijas zinātnes un sociālo zinātņu nozaru pētniecības metodoloģijā un akadēmiskajā ētikā.

Prasmes:

 • izvērtēt un izvēlēties komunikācijas zinātnes pētījumiem atbilstošu metodoloģiju, kas ļauj paplašināt zināšanu robežas vai dod jaunu izpratni esošajām zināšanām un lietojumam praksē;
 • veikt būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, kura (vismaz) daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī;
 • komunicēt (gan rakstiski, gan mutiski) par komunikācijas zinātni kopumā un apgūto tās apakšnozari ar plašām zinātnes aprindām un sabiedrību kopumā;
 • patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju komunikācijas zinātnē;
 • patstāvīgi gūt komunikācijas zinātnes nozares starptautiskajiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus;
 • vadīt un veikt pētnieciskos un attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas augsti kvalificētas pētnieciskās zināšanas un prasmes.

Kompetences:

 • spēja, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, komunikācija zinātnes pētījumā risināt nozīmīgus pētnieciskus un inovāciju uzdevumus;
 • izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus, tostarp starptautiskus projektus;
 • veikt augsti kvalificēta mācībspēka pienākumus studiju darbā.
Uzņemšanas nosacījumi

maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē


Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit

Kontaktinformācija

Sociālo zinātņu fakultāte, Rīga, Lomonosova iela 1

Programmas direktors profesore Vita Zelče, e-pasts: vita.zelce@lu.lv

Programmas sekretāre Inga Poļaka, e-pasts: inga.polaka@lu.lv, tālr. 67140022.

 

Komunikācijas zinātne   144
Obligātie kursi   122
Promocijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana   100
KomZ7018 Promocijas darba galīgā varianta uzrakstīšana un priekšaizstāvēšana Ieskaite 20
KomZ7017 Promocijas darba pirmā varianta aizstāvēšana Ieskaite 20
KomZ7015 Promocijas darba projekta un pētījuma plāna izstrāde Ieskaite 10
KomZ7014 Promocijas darba pētniecības daļas izstrāde Ieskaite 20
KomZ7016 Promocijas darba teorētiskās daļas sagatavošana Ieskaite 10
Promocijas eksāmeni   6
KomZ7020 Promocijas eksāmens specializācijā Eksāmens 4
KomZ7021 Promocijas eksāmens svešvalodā Eksāmens 2
Promocijas eksāmens apakšnozarē   4
KomZ7019 Promocijas eksāmens komunikācijas zinātnes apakšnozarē Eksāmens 4
Teorētiskie kursi   16
KomZ7007 Informācijas sabiedrības teorētiskie koncepti Eksāmens 4
KomZ7035 Kognitīvo zinātņu sistemātika un metodes komunikācijas pētījumos Eksāmens 4
KomZ7060 Komunikācijas zinātnes mūsdienu teorijas Eksāmens 4
SDSK7026 Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija Eksāmens 4
Ierobežotās izvēles kursi   22
Teorētiskie kursi   4
KomZ7030 Akadēmiskā ētika komunikācijas zinātnes pētījumos Eksāmens 4
KomZ7029 Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes teorijas Eksāmens 4
KomZ7006 Doktorandu teorētiskais seminārs I Eksāmens 4
KomZ7005 Doktorandu teorētiskais seminārs: 2 Eksāmens 4
KomZ7031 Komunikācijas ētika un psiholoģija Eksāmens 4
Piedalīšanās bakalaura un maģistru studiju programmu realizācijā   8
KomZ7002 Asistēšana studiju kursos* Ieskaite 2
KomZ7003 Bakalaura darbu vadīšana un bakalaura darbu recenzēšana Ieskaite 2
KomZ7009 Kursa darbu vadīšana un kursa darbu recenzēšana Ieskaite 2
KomZ7008 Studiju kursa atkārtota docēšana bakalaura un maģistra studiju programmā Ieskaite 4
KomZ7010 Studiju kursu sagatavošana un docēšana bakalaura un maģistra studiju programmās Ieskaite 8
Individuālās studijas un pētniecība   8
KomZ7001 Piedalīšanās ārvalstu universitāšu doktora studiju kursos Ieskaite 4
KomZ7025 Piedalīšanās ārvalstu universitāšu doktorandu un jauno zinātnieku vasaras skolās Ieskaite 6
KomZ7023 Stažēšanās ārvalstu universitātēs Ieskaite 4
Zinātniskās publikācijas  
KomZ7012 Maza apjoma zinātniskās publikācijas Ieskaite 2
KomZ7011 Piedalīšanās ar referātiem Latvijas zinātniskās konferencēs un semināros Ieskaite 2
KomZ7022 Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros Ieskaite 4
KomZ7026 Zinātnisku rakstu publikācijas krājumos un nerecenzējamos zinātniskos žurnālos Ieskaite 2
KomZ7024 Zinātnisku rakstu publikācijas vispāratzītos recenzējamos zinātniskos izdevumos* Ieskaite 4
Zinātnes nozare Komunikācijas zinātne
EKI līmenis 8
Programmas praktiskā īstenošana

 Doktora studijas komunikācijas zinātnē tiek realizētas Sociālo zinātņu fakultātē un tās vada Komunikācijas zinātnes doktora studiju padome, kuru veido Komunikācijas studiju nodaļa un Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa. Studijas organizē saskaņā ar programmu, kas tiek konkretizēta katra doktoranta individuālajā studiju plānā, ko sagatavo, konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju.

      Doktorants ik semestri sniedz pārskatu par darba plāna izpildi doktora studiju programmas padomē, bet reizi gadā padomē uzstājas ar prezentāciju par sava pētnieciskā darba gaitu un paveikto promocijas darba izstrādē.

      Teorētisko kursu un praktisko pētniecības prasmju apgūšanai izmanto lekcijas, seminārus, kolokvijus, praktiskos darbus, kontroldarbus, patstāvīgos darbus, referātu sagatavošanu un prezentēšanu, prezentāciju sagatavošanu un publisku uzstāšanos u.c. Studiju kursu apguvē tiek izmantota Moodle sistēma, kur ievietoti kursu apraksti, materiāli un kas kalpo arī kā komunikācijas platforma. Bieži lietota studiju darba metode ir individuālā un grupas darba sintēze (proti, doktoranti individuāli veic problēmas analīzi, sagatavo tematiskos akadēmiskās literatūras pārskatus u.c. un nodarbību ietvaros apspriež to grupā un/vai ziņo auditorijā). Studiju darbā, it īpaši teorētiskajos semināros, nozīmīga vieta atvēlēta tieši doktorantu individuālajam darbam.

      Doktoranti arī lasa lekcijas un vada seminārus bakalaura studiju programmā, vada kursa un bakalaura darbus, tādējādi veidojot pedagoģiskā darba prasmes un uzkrājot pieredzi, kā arī pārbaudot savas spējas šajā darba jomā. Būtisks ir arī doktorantu pienesums komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas rīkoto zinātniski pētniecisko darbu un radošo darbu konkursu rīkošanā un vērtēšanā.

      Studiju programmā izdalīti studiju kursi, ko ir iespējams apgūt citu programmu un augstskolu studentiem. Tāpat studiju programmas docētāju angļu valodas un citu svešvalodu zināšanas ir pietiekamas, lai studiju kursus realizētu svešvalodā.

Katra akadēmiskā gada sākumā doktoranti izstrādā individuālo plānu, kas tiek apstiprināts doktora studiju padomē.       Doktorantu darba rezultātus doktora studiju padome vērtē un analizē katra akadēmiskā gada noslēgumā. Semestra noslēguma tiek izvērtēts, vai gada sākumā plānotais tiek sekmīgi realizēts.

      Doktoranti iesaistās Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju un Komunikācijas studiju nodaļās īstenotajos akadēmiski pētnieciskajos projektos, kā arī piedalās Sociālo un politisko pētījumu institūta darbībā. Pētījumu rezultātus prezentē starptautiskajās un Latvijas konferencēs, kā arī publicē Sociālo zinātņu fakultātes zinātniskajos izdevumos un recenzējamos zinātniskajos žurnālos. Īstenojot zinātniskos projektus, tiek izmantota inovatīva mācībforma – mācībspēku un doktorantu akadēmiskā partnerība. Mācībspēki projekta realizācijas gaitā ir ne vien skolotāji un padomdevēji, bet arī projekta īstenošanas komandas biedri, kuri, tāpat kā doktoranti, veic noteiktas jomas izpēti un gatavo publikāciju. 2013./2014. ak. gadā lielākā daļa doktorantu piedalījās valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” īstenošanā.

      Ievērojams papildinājums LU doktorantu studiju un pētnieciskajā darbā ir doktorantūras skolu izveidei. SZF Sociālo un politisko pētījumu institūta paspārnē darbojās doktorantūras skola “Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā”. Tā ir sadarbības platforma politikas zinātnes, socioloģijas, komunikācijas zinātnes, vēstures, ekonomikas, filoloģijas, ģeogrāfijas zinātņu nozaru doktorantiem, docētājiem un pētniekiem no šīm disciplīnām. Doktorantiem notiek regulāri starpdisciplināri semināri par pēcpadomju telpas problemātiku, sadarbībā ar sociālajiem partneriem (ministrijas, Rīgas Dome, uzņēmēji).

      Doktorantūras skolas “Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā” tiek īstenoti šādi pētījumu virzieni:

 • 20.gs. vēstures, sociālās atmiņas, komemorācijas padomju un postpadomju mantojuma analīze;
 • kritiskās domāšanas analīze visos izglītības līmeņos, izvērtējot padomju laika ietekmi uz Latvijas un citu postpadomju valstu izglītības sistēmām un izstrādājot stratēģijas, kas nostiprinās kritiskās domāšanas pieeju;
 • iedzīvotāju, mājsaimniecību, sociālo grupu, uzņēmumu un organizāciju rīcībspējas, rīcības un mijiedarbības analīze un modelēšana ekonomikas izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības kontekstā; jaunu stratēģiju analīze salīdzinošā perspektīvā; ekonomikas sociālo aspektu analīze postpadomju telpā;
 • informācijas vides analīze – kopīgās (Krievijas mediju un krievu valodas lietotāji) un atšķirīgās (vārda brīvības līmenis) iezīmes, galvenie aģenti (mediji, mediju īpašnieki, bibliotēkas u.c.) un prakses, kas atspoguļo pagātnes mantojumu un iezīmē jaunas stratēģijas;
 • demokratizācijas procesa analīze – demokratizācijas veiksmes un neveiksmes postpadomju telpā saistībā ar mantoto politisko kultūru, pilsonisko sabiedrību un partiju sistēmu, kā arī dabas resursu izvietojumu, ekonomiskās attīstības īpatnībām un pieredzi korupcijas mazināšanā;
 • Krievijas attiecību ar kaimiņiem analīze – Krievijas centieni izmantot “maigo varu” (soft power) – uzņēmējdarbību, krievu valodu, kultūru, pareizticību, sportu u.c. – savas ietekmes vairošanai, izmantot kaimiņvalstu energoatkarību; Krievijas un ES/NATO interešu krustošanās postpadomju telpā;
 • telpiskās struktūras izmaiņas un attīstība postpadomju valstīs. Doktoranti sagatavoja zinātniskus rakstus, publikācijai doktorantūras skolas zinātnisko rakstu krājumā. Komunikācijas zinātnes doktoranti ir iesaistījušies arī citu LU doktorantūras skolu darbā.

      Doktorantiem ir iespējams izmantot visu programmas mācībspēku un citu Sociālo zinātņu fakultātes programmu docētāju, citu LU fakultāšu pasniedzēju konsultācijas, kā arī ārvalstu mācībspēku konsultācijas.

      Programmas vadība strādā, lai motivētu doktorantus nemitīgi pilnveidot savu akadēmisko kvalifikāciju, sistemātiski strādāt pie promocijas darba, prezentēt tā rezultātus zinātniskās konferencēs un atspoguļot zinātniskās publikācijās. Tāpat programmas vadība sniedz atbalstu studējošajiem, kuru iepriekšējā izglītība nav gūta LU un nepieciešams papildu darbs, lai sekmīgi apgūtu studiju programmu un izstrādātu promocijas darbu.

Vērtēšanas sistēma

Galvenās doktorantu novērtēšanas formas ir:

 • iesniegšanai promocijas padomē sagatavotā promocijas darba izvērtēšana programmas apguves noslēgumā;
 • promocijas eksāmeni;
 • rakstiskie vai mutiskie eksāmeni kursu un semināru noslēgumā;
 • pozitīvi novērtētas individuālās studijas un pētniecība, publikācijas, uzstāšanās zinātniskajās konferencēs, piedalīšanās bakalaura un maģistra studiju programmu realizācijā utt.

      Kursu novērtēšana notiek saskaņā ar Latvijas Universitātē piemērotajiem vērtēšanas kritērijiem. Visi kursi noslēdzas ar eksāmenu.

      Pirmās nodarbības laikā mācībspēks nodrošina doktorantus ar kursa programmu un informē par prasībām, kas studentam jāizpilda, lai varētu sekmīgi apgūt konkrēto kursu un nokārtot pārbaudījumu, kā arī nosaka pārbaudījuma formu, tā izpildes veidus (mutvārdos, rakstveidā, u.tml.) un pārbaudījuma kārtošanas termiņus. Mācībspēks nosaka, kādus palīgmateriālus (attiecīgā kursa programma, uzziņas literatūru) var izmantot pārbaudījuma laikā.

      Pārbaudījumā iegūtais vērtējums tiek ierakstīts pārbaudījuma protokolā. Neizturētu pārbaudījumu drīkst atkārtot, saskaņojot laiku ar kursa docētāju un doktora studiju padomi. Pārbaudījumu uzskata par izturētu, ja vērtējums 10 punktu sistēmā nav zemāks par 4 punktiem.

      Promocijas eksāmeni notiek saskaņā ar promocijas eksāmenu programmā izvirzītajām prasībām. 

Doktora zinātnisko grādu komunikācijas zinātnē piešķir par aizstāvētu promocijas darbu komunikācijas zinātnes apakšnozarēs – bibliotēkzinātnē, komunikācijas teorijā un komunikācijas psiholoģijā un ētikā. Promocijas darbam jābūt oriģinālam, patstāvīgi veiktam zinātniskās kvalifikācijas darbam, kas dod būtisku ieguldījumu komunikācijas zinātnes attīstībā.

      Promocijas darba forma var būt disertācija, monogrāfija vai zinātnisku rakstu kopa.

      Promocijas darbu aizstāv Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomē saskaņā ar nolikumu par promociju. Uz komunikācijas zinātnes doktora grāda iegūšanu var pretendēt persona, kura sekmīgi beigusi komunikācijas zinātnes doktora studiju programmu.

      Komunikācijas zinātnes doktora zinātnisko grādu piešķir par nozīmīgu, patstāvīgi veiktu zinātnisku pētījumu, kas vērtējams kā nozīmīgs ieguldījums komunikācijas zinātnes, attiecīgās apakšnozares vai zinātniskā virziena attīstībā, un liecina par autora zinātnisko un profesionālo kvalifikāciju, kas atbilst doktora līmenim.

      Ir vēlams un tiek rekomendēts, lai promocijas darba rezultāti būtu publicēti vai pieņemti publicēšanai vispāratzītos recenzējamos zinātniskos izdevumos, kā arī prezentēti zinātniskās konferencēs. 

Programmas izmaksas

 Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.