Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 51440
Studiju virziens Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
Fakultāte Ķīmijas fakultāte
Iegūstamais grāds Ķīmijas doktora zinātniskais grāds
Programmas direktors Arturs Vīksna
Programmas apjoms 144 KP vai 216 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2134 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 6402 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 6
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 5
Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2134 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 5122 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 0
Studiju valoda Latviešu
Programmas mērķis un uzdevumi

Ķīmijas doktora programmas mērķis ir zinātņu doktora grāda iegūšana un starptautiskajā akadēmiskajā apritē konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana akadēmiskajam darbam universitātēs un citās augstskolās, kā arī zinātniskajam un organizatoriskajam darbam valsts un privātajās institūcijās. Doktora studiju programmas mērķis ir balstīts uz "Budapestas" deskriptoriem, kas izstrādāti 2005.gada maijā ķīmijas priekšmeta darba grupā projekta "Tuning Educational Structures in Europe" ietvaros.

 

LU sadarbībā ar pētnieciskajiem institūtiem ir pietiekoši augsts zinātniskais un akadēmiskais personāls, kas ļauj realizēt ne tikai studiju programmas mērķi, bet arī no tā izrietošos uzdevumus:

  • nodrošināt iespēju apgūt Programmu, iegūstot zināšanas un prasmes atbilstoši Latvijas Universitātes stratēģiskajam plānam (2010-2020);
  • demonstrēt sistemātisku izpratni par ķīmijas zinātni, demonstrēt augstas teorētiskās un praktiskās zināšanas un meistarību sekojošās pētniecības jomās: analītiskajā, organiskajā neorganiskajā, fizikālajā ķīmijā vai izglītības ķīmijā;
  • attīstīt spējas, kas saistītas ar kritisko domāšanu, analīzi un argumentāciju, lai palielinātu intelektuālo potenciālu valstī;
  • izstrādājot oriģinālus pētniecības virzienus, kas paplašināt zināšanu robežas ķīmijā un publicēties starptautiski citējamos žurnālos;
  • iegūt zināšanas, kas piemērotas profesionālajam darbam vadošos amatos ķīmiskajā un ar to saistītās ražošanas nozarēs, valsts institūciju dienestā, vai karjeras akadēmiskajā pētniecībā;
  • attīstīt studentos augstu profesionālo ētiku un komunikācijas prasmes.
Programmas studiju rezultāti

Svarīgākie studiju Programmas plānotie rezultāti ir iegūto kompetenču apkopojums, kurš parāda, ko students zina, izprot vai ir spējīgs veikt studiju procesa nobeigumā. Doktorantūras studiju laikā tiek būtiski paaugstinātas maģistra kompetences, kur vissvarīgākā daļa ir neatkarīgs pētniecības darbs ķīmijā, zinātnisko darbu rakstīšana ar apkopojumu Promocijas darbā.

 

Doktora programmas plānotie rezultāti ir:

  • spēj kritiski analizēt, izvērtēt un veidot jaunas idejas;
  • spēj sazināties ar kolēģiem, plašāku starptautisko zinātnisko sabiedrību un sabiedrību kopumā savā profesionālajā jomā;
  • spēj veicināt zinātnes un tehnoloģisko progresu uz zināšanām balstītā sabiedrībā;
  • spēj izstrādāt un piemērot metodoloģiju jaunu problēmu risināšanā, izstrādājot stratēģiju un rīcības plānu, lai atrisinātu šo problēmu.
Uzņemšanas nosacījumi

maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē


Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit

Kontaktinformācija

Ķīmijas fakultāte, Rīgā, Jelgavas ielā 1

Programmas direktors profesors Arturs Vīksna, e-pasts: arturs.viksna@lu.lv

Programmas sekretāre docente Iveta Ancāne, e-pasts: iveta.ancane@lu.lv

 

Ķīmija   144
Obligātā daļa   132
Promocijas eksāmens apakšnozarē   10
Ķīmi7001 Analītiskā ķīmija* Eksāmens 10
Ķīmi7002 Fizikālā ķīmija* Eksāmens 10
Ķīmi7003 Organiskā ķīmija* Eksāmens 10
Ķīmi7006 Ķīmijas didaktika** Eksāmens 10
Promocijas eksāmens specialitātē   8
Ķīmi7012 Analītisko objektu pētīšanas metodes Eksāmens 8
Ķīmi7013 Farmaceitiski aktīvo vielu fizikālā ķīmija Eksāmens 8
Ķīmi7000 Heterocikliskie savienojumi Eksāmens 8
Ķīmi7005 Humānpedagoģiskā koncepcija ķīmijā* Eksāmens 8
Ķīmi7014 Koksnes ķīmija Eksāmens 8
Ķīmi7011 Modernā hromatogrāfija Eksāmens 8
Ķīmi7010 Nanoķīmija Eksāmens 8
Ķīmi7008 Organiskās sintēzes modernās metodes Eksāmens 8
Ķīmi7015 Radiācijas ķīmija Eksāmens 8
Ķīmi7009 Rentgenstruktūranalīze* Eksāmens 8
Promocijas eksāmens svešvalodā   4
Zinātniskais darbs   110
Promocijas darba izstrāde un aizstāvēšana   100
Literatūras studijas, ziņojumi semināros un zinātniskajās konferencēs   10
Ierobežotās izvēles kursi   12
Augstskolu didaktika vai līdzdalība bakalaura vai maģistra programmas realizācijā   6
Vispārlietojamo prasmju pilnveide (informācijas, prezentācijas apstrādes metožu apgūšana)   6
Zinātnes nozare Ķīmija
EKI līmenis 8
Programmas praktiskā īstenošana

Salīdzinājumā ar maģistrantūras studiju programmu, lekcijas ir mazāk nozīmīgas, bet individuālais zinātniskais darbs, literatūras pētījumi, Interneta resursi, statistikas metožu un citu moderno informācijas tehnoloģiju lietošanai ir liela nozīme augsti attīstīta speciālista izaugsmei. Individuālais studentu darbs tiek realizēts semināru veidā un uzstāšanos ar ziņojumiem doktorantūras skolā, vietējās un starptautiskās zinātniskās konferencēs. Plānošana, organizēšana un pētījumu realizēšana ir pamatā sekmīgam promocijas darbam. Eksperimentālo pētījumi uzraudzību veic darba vadītājs.

      Zinātniskais seminārs ir padziļināta diskusija par teorētiskām koncepcijām un jautājumiem, kuri ir tieši orientēti uz studentu promocijas darbu. Studenti gatavojas semināriem individuāli, izmantojot literatūru (galvenokārt zinātniskos žurnālos, kas pieejami bibliotēkā vai tiešsaistes datu bāzes), apstrādā savus eksperimentālos datus un apspriež starprezultātus ar vadītāju un citiem pētniekiem un mācās aizstāvēt savu viedokli laikā semināra.

      Liela nozīme ir eksperimentālam darbam studiju programmā. Lielāko daļu laika students pavada laboratorijā veicot sintēzi, paraugu sagatavošanu analīzei, izstrādājot jaunas analīzes metodes, pielietojot datu statistisko apstrādi ar īpašām datorprogrammām. Problēmu risināšanas prasmes tiek attīstītas galvenokārt ar praktiskām mācībām un semināriem, it īpaši citās universitātēs vai zinātniskos institūtos Latvijā vai ārvalstīs.

      Promocijas darba manuskripts ir individuāls pētījums, ko students izstrādā kādā no ķīmijas apakšvirzieniem. Pētījuma rezultāti apliecina zinātnisko kvalifikāciju, novitāti un praktisko izmantojamību zinātnē vai praksē. Darbam jābūt iesniegtam labā valodā, saskaņā ar zinātniskās ētikas principiem.

      Sakarā ar būtisku doktorantūras studentu skaita pieaugumu pēdējos divos gados, jaunas specializētas lekcijas tiek veidotas. Piemēram, kurss doktorantiem: "Komplekso organisko molekulu totālā sintēze ". Šis kurss ir paredzēts padziļināt studentu prasmes retrosintēzē, sintēzes plānošanā un sarežģītu sintēzes problēmu risināšanu. Mācību process ietver virkni literatūrā publicēto bioloģiskas izcelsmes molekulu analīzi, kas veikti izmantojot totālo sintēzi. Ņemot vērā to uzbūves sarežģītību, ir labs pamats, lai attīstītu idejas par daudzpakāpju sintēzes dizainu. Studentiem ir nodrošināta iespēja aizstāvēt savas idejas par totālo sintēzes priekšlikumu, diskutējot ar pasniedzēju.

       Akadēmiskā personāla pētniecības darbība, piedalīšanās starptautiskos un Latvijas Zinātnes padomes finansēto projektu tieši un pozitīvi ietekmē pētījumus. Praktiski visi akadēmiskā personāla locekļi piedalās dažādu projektu realizācijā. Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs un projektos sniedz iespēju iekļaut jaunākās un aktuālākās zinātnes problēmas pētniecībā. Parastā prakse ir iekļaut doktorantus pētniecības projektos; aptuveni 90% no visiem doktora promocijas darbiem ir tieši vai netieši saistīti ar akadēmiskā personāla un zinātnisko vadītāju tēmām. Studiju satura pilnveidošana ir arī saistīta ar lektoru pētniecības un zinātnisko darbību. Pārskata periodā darba vadītāji ir bijuši iesaistīti vairāk nekā 90 pētniecības projektos, ko finansē LZP, ES vai cita veida starptautiskos projektos.

      Svarīga loma doktorantūras studiju procesā ir attīstīt pētnieciskās iemaņas, gan sagatavojot promocijas darbu un piedaloties dažāda veida zinātniskos projektos. Doktoranti un mācībspēki parasti ir iesaistīti dažādos zinātniskās darbības projektos.

Vērtēšanas sistēma

Studiju sasniegumi tiek vērtēti vispārpieņemtajā 10 baļļu sistēmā. Katra kursa apraksts satur prasības kredītpunktu piešķiršanai. Studenti ir informēti par prasībām un novērtēšanas procedūru ietvaros attiecīgajā kursā, un pašu informāciju var atrast rakstiskā veidā LU informācijas sistēmā. Ziemas un vasaras sesijas laikā plānotas pārbaudes A daļās kursos. Pārbaude ir rakstiskā formā un eksāmenu novērtē trīs apstiprināti vērtētāji.

      Promocijas darbs tiek aizstāvēts saskaņā ar attiecīgajiem LU un Ķīmijas fakultātes izstrādātiem noteikumiem, kas apstiprināti Ķīmijas fakultātes Domē. Promocijas darbs tiek izvērtēts, ņemot vērā noteiktus kritērijus, kā piemēram: darba aktualitāte, novitāte, iegūto pētījumu praktiskā vērtība, zinātniskās publikācijas, darba struktūra un saturus.

      Doktora zinātnisko grādu piešķir promocijas padomes, kuras darbojas saskaņā ar noteikumiem par promociju LU, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. Promocijas darba aizstāvēšana ir iespējama arī pēc doktora studiju programmas noteiktā laika beigām. Ja promocijas darbu aizstāv students, kurš ir jau eksmatrikulēts, tad uz aizstāvēšanās laiku viņu imatrikulē saskaņā ar LU uzņemšanas noteikumiem.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.