Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 51483
Studiju virziens Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Fakultāte Datorikas fakultāte
Iegūstamais grāds Datorzinātņu doktora zinātniskais grāds
Programmas direktors Andris Ambainis
Programmas apjoms 144 KP vai 216 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2134 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju maksa gadā - 2200 EUR citu valstu pilsoņiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 11
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 2
Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2134 EUR ES/EEZ/ Šveices Konfederācijas pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 0
Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Datorzinātnes DSP piedāvā studijas šādās datorzinātnes apakšnozarēs: Datorzinātņu matemātiskie pamati; Datoru un sistēmu programmatūra; Datu apstrādes  sistēmas un datortīkli; Programmēšanas valodas un sistēmas; Intelektuālo sistēmu teorija; Datoru arhitektūra un aparatūra; Signālu diskrētā apstrāde; Datorikas didaktika; Programmatūras inženierija; Informācijas sistēmas; Datoru inženierija; Datorvadība; Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana; E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība.


Doktoranti var piedalīties doktorantūras skolā "Datorzinātne un tās starpdisciplinārie lietojumi dabaszinātnēs un sociālajās zinātnēs". Iespējama prakse ārzemēs ERASMUS+ programmas ietvaros.

Programmas mērķis un uzdevumi

Datorzinātņu doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot doktora līmeņa speciālistus, kas varētu strādāt gan zinātnē (kā pētnieki un pasniedzēji), gan arī piedalīties un vadīt tehniski sarežģītu projektu realizēšanu programmēšanas industrijā. 

Lai nodrošinātu doktora programmas mērķi, programma paredz šādus uzdevumus:

 • sniegt padziļinātas zināšanas un izpratni par datorzinātnes problēmām;
 • attīstīt un pilnveidot zinātniski pētnieciskā darba prasmes, kas ļaus doktorantiem nonākt pie jauniem zinātniskiem rezultātiem datorzinātnē;
 • realizēt mūsdienīgus pētniecības stilus, principus un vērtības;
 • attīstīt pedagoģiskās prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgam darbam kā mācībspēkam pēc doktorantūras beigšanas;
 • attīstīt zinātniskās literatūras analīzes un zinātniskās komunikācijas prasmes;
 • sniegt zināšanas par saiknēm starp datorzinātni un citām disciplīnām (matemātika, fizika u.c.), kas nodrošina mijiedarbību starp tām. 
Programmas studiju rezultāti

Zināšanas:

 • padziļinātām zināšanām un izpratnei par datorzinātnes problēmām;
 • dziļām specializētām zināšanām izvēlētajā pētījumu virzienā;
 • dziļām pētījumu metodoloģijas zināšanām un prasmēm;
 • zināšanām par saiknēm starp datorzinātni un citām disciplīnām (matemātika, fizika u.c.), kas nodrošina mijiedarbību starp tām.

Spējai pielietot zināšanas, izmantojot iegūtās teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas un prasmes:

 • veikt pētījumus starptautiski citējamu publikāciju līmenī;
 • dot ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai dot jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu;
 • risināt tehniski sarežģītas (zinātņietilpīgas) praktiskas problēmas;
 • veidot pētnieka un docētāja karjeru augstskolās un pētniecības iestādēs;
 • veidot liela mēroga vadītāja karjeru IKT nozares uzņēmumos, citos uzņēmumos un valsts pārvaldē.

Analīzes, sintēzes un novērtēšanas prasmes:

 • spēt patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes;
 • spēt veikt patstāvīgu kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus;
 • spēt vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes spēt patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā.

Komunikācijas prasmes:

 • spēt gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu un savu nozari ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā;
 • īstenot un veicināt akadēmiskās ētikas principus savā zinātniskajā darbībā.

Citas vispārējās prasmes:

 • izprast ētisko atbildību par zinātnes rezultātu un to lietojumu ietekmi uz vidi un sabiedrību. 
Darba iespējas

Programmas absolventi strādā kā pasniedzēji Latvijā (Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte), zinātniskie darbinieki Latvijas zinātniskajos institūtos (LU Matemātikas un Informātikas Institūts un Elektronikas un Datorzinātņu Institūts) un ārvalstu augstskolās (piemēram, Ālesundas augstskolā Norvēģijā, Blēkinges tehniskajā augstskolā Zviedrijā un Masačūsetsas tehnoloģiskajā institūtā ASV) un praktiķi Latvijas un ārvalstu IT jomas uzņēmumos.

Uzņemšanas nosacījumi

maģistra grāds datorzinātnē, matemātikā vai minētajiem maģistra grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms


Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit

Kontaktinformācija

Datorikas fakultāte, Rīga, Raiņa bulv. 19

Programmas direktors profesors Andris Ambainis, e-pasts: ambainis@lanet.lv

Programmas sekretāre Anita Ermuša, e-pasts:  secret@mii.lu.lv, tālr. 67224363

Datorzinātnes   144
Obligātā daļa   120
Nozares teorētiskie pamatkursi   12
DatZ7035 Promocijas eksāmens datorzinātnē Eksāmens 8
DatZ7008 Pētījumu metodes datorzinātnē Eksāmens 4
Vispārizglītojošie studiju kursi   8
DatZZ000 Datorzinātņu doktorantūras zinātniskais seminārs - 1 Ieskaite 2
DatZZ001 Datorzinātņu doktorantūras zinātniskais seminārs - 2 Ieskaite 2
Valo7040 Promocijas eksāmens svešvalodā Eksāmens 4
Promocijas darba izstrāde un aizstāvēšana   100
DatZ7009 Doktora disertācijas izstrādāšana Ieskaite 100
Ierobežotās izvēles kursi   24
Nozares profesionālās specializācijas kursi   24
DatZ7036 Algoritmi sarežģītiem uzdevumiem (2) Eksāmens 2
DatZ7025 Algoritmu sarežgītība Eksāmens 2
DatZ7032 Bezvadu sensoru tīkli Eksāmens 4
DatZ7070 Datizraces algoritmi Eksāmens 4
DatZ7034 Digitālo iekārtu projektēšana Eksāmens 4
Mate7000 Gēdela teorēma Eksāmens 2
KomZ7035 Kognitīvo zinātņu sistemātika un metodes komunikācijas pētījumos Eksāmens 4
DatZ7020 Kvantu algoritmi Eksāmens 4
DatZ7021 Modelēšana un loģika Eksāmens 4
DatZ7023 Nozares pamatkurss datorzinātņu doktorantūrā Eksāmens 8
DatZ7024 Nozares seminārs datorzinātnē Ieskaite 2
DatZ7000 Pētnieciskās metodes datorikā Eksāmens 4
DatZ7033 Sistēmu modelēšana un semantiskais tīmeklis Eksāmens 8
PolZ7011 Sociālo zinātņu matemātiski-loģiskie metodoloģiju pamati Eksāmens 2
DatZ7026 Specifikāciju valodas Eksāmens 4
DatZ7031 Virtuālās vides Eksāmens 2
Zinātnes nozare Datorzinātne
EKI līmenis 8
Programmas praktiskā īstenošana

Studijas notiek Datorikas fakultātē, kā arī LU Matemātikas un informātikas institūtā (atsevišķos gadījumos – arī Elektronikas un datorzinātņu institūtā), to galvenā komponente ir zinātniskais darbs augsti kvalificēta akadēmiskā personāla vadībā.

      Lielākā daļa lekciju kursu notiek latviski, bet vairāki kursi ir lasīti angliski („Kvantu algoritmi” – prof. A. Ambainis, „Pētnieciskās metodes datorikā” – prof. D. Šmite, „Virtuālās vides” – prof. L. Seļāvo).

      Praktiski visi docētāji izmanto e-studiju iespēju Moodle vidē. Visiem datorikas kursiem e-studiju vidē ir pieejami kursu materiāli. Docētāji izmanto šo vidi komunicēšanai ar studentiem: studentu darba organizēšanai, konsultācijām, pārbaudes darbiem un vērtējumu publicēšanai. Tādejādi pasniedzēji studentiem ir pieejami visu laiku, ieskaitot sestdienas un svētdienas.

Vērtēšanas sistēma

Studiju rezultāti studiju programmās tiek vērtēti saskaņā ar LU Senāta pieņemtajiem nolikumiem. Katra pasniedzēja pienākums ir kursa ievadlekcijā precīzi definēt savas prasības un vērtēšanas kritērijus. Prasības kursa sekmīgai nokārtošanai un vērtēšanas kritēriji ir definēti arī LUIS (LU informācijas sistēma) pieejamajos studiju kursu aprakstos; prasības un vērtēšana ir kursa apraksta sastāvdaļa.

      Atkarībā no kursa specifikas Datorikas fakultātes pasniedzēji plaši izmanto tiem atļautās brīvības studiju rezultātu vērtēšanā. Kā pārbaudes formas tiek izmantoti:

 • rakstiski mājas darbi;
 • rakstiski vai mutiski eksāmeni;
 • doktorantu referāti par aktuālām zinātniskām tēmām.
Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.