Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 51345
Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds Vadībzinātnes doktora zinātniskais grāds
Programmas direktors Ērika Šumilo
Programmas apjoms 144 KP vai 216 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2150 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 3
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 10
Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2150 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 0
Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Vadībzinātnes doktora studiju programma (DSP) aptver divas zinātnes apakšnozares – uzņēmējdarbības vadība un sabiedrības vadība. Šāds dalījums ir attaisnojies, jo sabiedrības vadībai (publiskajai pārvaldei) un uzņēmējdarbības vadībai ir daudz kopīga. Uzņēmējdarbības vadības principi, metodes un virzieni pēdējā laikā arvien plašāk tiek izmantoti sabiedrības vadībā.

Doktorantiem ir iespēja iesaistīties doktorantūras skolās, tādās kā:

·         Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās;

·         Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana;

·         Datorzinātne un tās starpdisciplinārie lietojumi dabaszinātnēs un sociālajās zinātnēs;

·         Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos kontekstos;

·         Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība psiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru mijiedarbības ietekmē u.c.

Studentiem ar labām Eiropas valodu zināšanām ir iespēja doties Erasmus+ apmaiņas studijās vai praksē (prakse nav obligāta dotas programmas ietvaros) uz vairākām Eiropas valstīm, piemēram, Bulgāriju, Horvātiju, Dāniju, Vāciju, Islandi, Lietuvu, Nīderlandi, Poliju, Turciju, u.c. Kā arī var piedalīties apmaiņas programmās divpusējo līgumu ietvaros, kas šobrīd ir noslēgti ar 119 augstskolām 40 valstīs (t.sk. ASV, Argentīnā, Austrālijā, Brazīlijā, Dienvidkorejā, Indijā, Japānā, Kanādā, Ķīnā, Krievijā u.c.).

 

Programmas mērķis un uzdevumi

LU Vadībzinātnes doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, dodot iespēju doktorantiem padziļināti apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai ar oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu vadībzinātnes jomā, apliecinot starptautiski salīdzināmu kompetenci pētniecības darba veikšanā, organizācijā un vadībā.

Programmas īstenošanas galvenie uzdevumi:

 • augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana vadībzinātnē;
 • sabiedrības attīstībai nozīmīgu zinātnisku atklājumu veikšana;
 • teorijai un praksei nozīmīgu disertāciju, monogrāfiju mācību grāmatu un līdzekļu, kā arī zinātnisku  publikāciju sagatavošana;
 • zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskās konferencēs un semināros, kā arī populārzinātniskos izdevumos.
Programmas studiju rezultāti

Zināšanas: iepazinuši un izpratuši vissvarīgākās menedžmenta zinātniskās teorijas un jēdzienus, pārzinās pētījumu metodoloģiju un mūsdienīgas izpētes metodes vadības jomā un doktora studiju konkrētajā izvēlētajā tematikā.

 

Prasmes: parādīs, ka var izvēlēties savam akadēmiskajam pētījumam atbilstošas metodes, norādot arī uz savu ieguldījumu, paplašinot izzināto vai radot jaunu izpratni par esošajām zināšanām un to pielietojumu praksē. Tas panākams oriģinālu fundamentālu pētījumu rezultātā, no kuriem vismaz daļa publicējama starptautiski recenzējamos izdevumos. Studenti spēs prezentēt un diskutēt par savu veikumu mutiski un rakstiski plašākās zinātniskās aprindās, kā arī to apspriežot publiski. Studenti pilnveidos savu zinātnisko kvalifikāciju, patstāvīgi piedaloties pētnieciskajos projektos un gūstot starptautiskiem kritērijiem atbilstošus pasākumus. Viņi varēs veikt pētījumus un piedalīties projektos uzņēmumos, institūtos un organizācijās, kur nepieciešamas plašas zināšanas un prasmes.

 

Kompetences: viņi būs spējīgi veikt neatkarīgu kritisku analīzi, sintēzi un vērtējumus risinot nozīmīgus uzdevumus pētījumos un inovācijās. Viņi spēs piedāvāt oriģinālas pētījumu idejas, kā arī plānot, strukturēt un vadīt nozīmīgus pētnieciskus projektus, tostarp – starptautiskā kontekstā.

Darba iespējas

Vadībzinātnes doktora studiju programmas beidzējiem jāprot strādāt kā zinātniekiem pētnieciskajos institūtos, kā docētājiem universitātēs, jārod darbs valsts iestādēs, vai jāiejūtas vadošo ekspertu lomā ES darba tirgus atbilstošās pozīcijās. Zinātniskais grāds ir paredzēts kā pilnvērtīgs, starptautiski salīdzināms, ļaujot programmas beidzējiem piedalīties un dot savu ieguldījumu akadēmisko problēmu risināšanā nacionālā un starptautiskā līmenī.

Uzņemšanas nosacījumi

maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē


Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit

Kontaktinformācija

Ekonomikas un vadības fakultāte, Rīga, Aspazijas bulv. 5

Programmas direktors profesore Ērika Šumilo, e-pasts: erika.sumilo@lu.lv

Programmas sekretāre Ivanda Jakovele, e-pasts: ivanda.jakovele@lu.lv, tālr. 67034725

Vadībzinātne   144
Obligātā daļa   108
Teorētiskie kursi   8
VadZ7002 Jaunākās informācijas tehnoloģijas, datu apstrāde un prezentācija Eksāmens 2
Ekon7006 Jaunākās pētniecības metodes vadības un ekonomikas zinātnēs Eksāmens 2
VadZ7004 Personālvadības problēmas Eksāmens 2
VadZ7003 Projektu vadīšanas aktuālās problēmas Eksāmens 2
Promocijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana   79
Zinātniskās publikācijas   21
Ierobežotās izvēles kursi   6
Promocijas eksāmens   2
SDSK7008 Promocijas eksāmens svešvalodā Eksāmens 2
Promocijas eksāmens apakšnozarē   4
VadZ7027 Uzņēmējdarbības vadības problēmas - promocijas eksāmens Eksāmens 4
VadZ7029 Valsts pārvaldes un pašvaldību reforma - promocijas eksāmens Eksāmens 4
Brīvās izvēles kursi   30
Ekon7016 Ekonomikas modelēšanas metodes Eksāmens 2
VadZ7012 Inovācijas augstākās izglītības sistēmā Eksāmens 4
Zinātnes nozare Vadībzinātne
EKI līmenis 8
Programmas praktiskā īstenošana

Individuāla pieeja studentiem tiek nodrošināta izstrādājot promocijas darbu un arī   praktisko nodarbību laikā, kad  pasniedzējam ir iespēja individuāli strādāta ar katru studentu. Kursu nodarbību struktūrā lekcijas aizņem 50%, otra daļa ir semināri vai praktiskas nodarbības. Vairumam kursu ir paredzētas praktiskās nodarbības, kurās tiek doti konkrēti uzdevumi problēmu risināšanai. Studentiem ir pieejamas pasniedzēju konsultācijas.

      Uz semināriem un doktorantūras skolu pasākumiem tiek aicināti pieredzējuši praktiķi stāstīt par nozīmīgiem un aktuāliem jaunumiem, kā arī LU zinātniskās sekcijas vada vismaz divi sekcijas vadītāji – no akadēmiskās vides un starptautiski atzīts un pieredzējis praktiķis.

      Studiju metodes ir dažādas, bet viena no tām ir individuālā patstāvīgā darba un grupas darba sintēze, kad katrs doktorants individuāli ārpus nodarbības veic problēmas analīzi, pēc tam to apspriež grupā un ziņo.

      Kopā ar profesoriem doktoranti piedalās starptautiskās konferencēs un zinātniskos pētījumos. LU ik gadu sniedz iespēju bez maksas doktorantiem publicēt savus zinātniskos rakstus starptautiski recenzējamā rakstu krājumā „Ekonomikas un vadības zinātne”, kā arī ikgadējā LU rakstu krājumā.

      Daudzi doktoranti ir iesaistīti doktorantūras skolās – „Baltijas jūras valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās”, „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana”, „Datorzinātne un tās starpdisciplinārie lietojumi dabaszinātnēs un sociālajās zinātnēs”, „Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos kontekstos”, „Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība psiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru mijiedarbības ietekmē”, u.c.

      Doktorantiem ar labām Eiropas valodu zināšanām ir iespēja doties Erasmus+ apmaiņas studijās vai praksē uz vairākām Eiropas valstīm, piemēram, Bulgāriju, Horvātiju, Dāniju, Vāciju, Islandi, Lietuvu,, Nīderlandi, Poliju, Turciju utt. Kā arī var piedalīties apmaiņas programmās divpusējo līgumu ietvaros, kas šobrīd noslēgti ar 119 augstskolām 40 valstīs.

Vērtēšanas sistēma

Izglītības vērtēšanas pamatprincipi programmā ir :

 • pozitīvo sasniegumu summēšanas princips;
 • pārbaudes obligātuma princips;
 • vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips;
 • vērtēšanas formu dažādības princips;
 • pārbaudījuma pieejamības princips.

Studiju programmas kursu mērķu un to sasniegšanas vērtēšanas sistēma:

 1. Mērķis -  zināšanas, kas jāiegūst doktorantiem - vissvarīgākās menedžmenta zinātniskās teorijas un jēdzieni; pētījumu metodoloģijas un mūsdienīgas izpētes metodes vadības jomā doktora studiju konkrētajā izvēlētajā tematikā. Vērtēšanas sistēma – eksāmeni, ieskaites darbi, atzīmes par komandas darbu, kā arī referātu atzīmes; gala rezultāts pārsvarā ir atkarīgs no darba rezultātiem semestrī – parasti 50-70% un eksāmenā 50-30%.
 2. Mērķis - nepieciešamās iemaņas un prasmes - pētnieciskās spējas; izziņas un pētniecisko prasmju individuāla lietošana noteiktas problēmas risināšanai. Vērtēšanas sistēma – izpildītie ieskaites darbi, grupu darbs, referāti, to izpildes vērtējums, piedalīšanās zinātniskā darbā, dažādos konkursos un tur ieņemtās vietas, konferences, promocijas darbu izstrāde.