Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 51310
Studiju virziens Ekonomika
Fakultāte Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds Ekonomikas doktora zinātniskais grāds
Programmas direktors Māris Purgailis
Programmas apjoms 144 KP vai 216 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2150 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 3
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 10
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2150 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 0
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Ekonomikas DSP piedāvā studijas šādās ekonomikas zinātnes apakšnozarēs: Latvijas tautsaimniecība; finanses un kredīts; grāmatvedība un uzskaites teorija; ekonometrija; statistika; tirgzinība.


 

Programmas mērķis un uzdevumi

Ekonomikas doktora studiju programmas mērķis ir dot iespēju doktorantiem apgūt augstākā līmeņa studiju metodes un pētniecības darba organizācijas, vadības principus, sagatavot doktorantus patstāvīgam zinātniskajam un pedagoģiskam darbam, iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci ekonomikas zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.

Lai sasniegtu šo mērķi programmā izvirzīti šādi galvenie uzdevumi, kas doktorantiem jāveic studiju procesā:

 • jaunāko pētījumu metožu apgūšana ekonomikā un to pielietošana praksē;
 • jaunāko informāciju tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentēšanas paņēmienu apguve;
 • padziļināta ekonomikas teorētisko disciplīnu apguve;
 • attīstīt kritiskās domāšanas, analīzes un argumentācijas spējas, lai bagātinātu studentu un sabiedrības intelektuālo potenciālu;
 • veicināt ekonomiskās zinātnes tālāko attīstību piedaloties svarīgu nacionālo un globālo problēmu risināšanā;
 • promocijas eksāmenu nokārtošana;
 • lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja darba pieredzes pamatu apgūšana;
 • patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde un pabeigšana ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu;
 • zinātnisko rezultātu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos (izdevumos);
 • piedalīšanās ar referātiem vietējās un starptautiskajās konferencēs, semināros, skolās;
 • pierādīt kompetenci uzrakstot un aistāvot promocijas darbu, lai iegūtu starptautiski salīdzināmu doktora grādu.
Programmas studiju rezultāti

Zināšanas: parādīt, ka viņi pārzina un izprot svarīgākās zinātniskās teorijas un koncepcijas un ir

iepazinušies ar pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodēm ekonomikas zinātnē un savā doktora studiju pētījumu jomā.


Iemaņas: pilnveidot, attīstīt un piemērot zinātniskās metodes viņu pētījumos, paplašināt zināšanu robežas, radot jaunas metodes un pielietojot tās teorētisku un praktisku rezultātu sasniegšanai. Studentiem ir jābūt gataviem publiski diskutēt un patstāvīgi demonstrēt savus pētījumus mutvārdos un rakstveidā plašākām zinātniskajām aprindām, kā arī atbilstošā līmenī jebkurai citai publikai. Studenti ir spējīgi patstāvīgi papildināt savu zinātnisko kvalifikāciju,

īstenot zinātniskos projektus un sasniegt rezultātus, kas atbilst nozares starptautiskiem kritērijiem.


Kompetence: spēt veikt nozīmīgu pētījumu un inovatīvu uzdevumu kritisku analīzi un sintēzi, piedāvāt savas pētījumu idejas, plānot, strukturēt un vadīt svarīgus starptautiskus un vietēja mēroga projektus.

Uzņemšanas nosacījumi

maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē


Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit

Kontaktinformācija

Ekonomikas un vadības fakultāte, Rīga, Aspazijas bulv. 5

Programmas direktors profesors Māris Purgailis, e-pasts: maris.purgailis@lu.lv

Programmas sekretāre Ivanda Jakovele, e-pasts: ivanda.jakovele@lu.lv, tālr. 67034725

 

Ekonomika   144
Obligātā daļa   112
Teorētiskie kursi   12
VadZ7002 Jaunākās informācijas tehnoloģijas, datu apstrāde un prezentācija Eksāmens 2
Ekon7006 Jaunākās pētniecības metodes vadības un ekonomikas zinātnēs Eksāmens 2
Ekon7003 Makroekonomikas koncepcijas ekonomiskajos pētījumos Eksāmens 2
Ekon7008 Mikroekonomikas koncepcijas ekonomiskajos pētījumos Eksāmens 2
Ekon7015 Mūsdienu ekonomiskās koncepcijas Eksāmens 2
Ekon7007 Sistēmanalīze* Eksāmens 2
Promocijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana   84
Zinātniskās publikācijas   16
Ierobežotās izvēles kursi   6
Promocijas eksāmens   2
SDSK7008 Promocijas eksāmens svešvalodā Eksāmens 2
Promocijas eksāmens apakšnozarē   4
Ekon7028 Ekonometrijas problēmas-promocijas eksāmens Eksāmens 4
Ekon7031 Latvijas tautsaimniecība - promocijas eksāmens Eksāmens 4
Ekon7033 Mārketinga sociālekonomikas problēmas - promocijas eksāmens Eksāmens 4
Ekon7029 Naudas un finanšu teorija un politika - promocijas eksāmens Eksāmens 4
Ekon7030 Starptautisko grāmatvedības standartu pielietojums - promocijas eksāmens Eksāmens 4
Ekon7032 Statistikas analīze - promocijas eksāmens Eksāmens 4
Brīvās izvēles kursi   26
Ekon7016 Ekonomikas modelēšanas metodes Eksāmens 2
VadZ7012 Inovācijas augstākās izglītības sistēmā Eksāmens 4
Zinātnes nozare Ekonomika
EKI līmenis 8
Programmas praktiskā īstenošana

Doktorantu apgūtā teorētiskā materiāla un praktisko iemaņu zināšanu pārbaude tiek veikta ar kontroldarbu, testu un eksāmenu palīdzību. Doktorantu aptaujas rezultāti liecina, ka viņiem patīk aktīvās mācību metodes. LU Ekonomikas doktora studiju programmā doktorantiem (c daļā) ir iespējas iegūt kredītpunktus, ne tikai noklausoties programmas piedāvātos kursus, bet lasot lekcijas, vadot seminārus, praktiskos darbus, kursa darbus un bakalaura darbus, recenzējot bakalaura darbus, kā arī piedaloties projektu izstrādāšanā un vadīšanā.

      Doktoranti saņem izdales materiālus vai arī lekciju konspektus ar interneta palīdzību, kura vienotā adrese ir pieejama visiem doktorantiem. Kursos, kur ir iespējams sabalansēt doktorantūras studiju individuālo raksturu ar Moodle rīkiem, tie ir pieejami arī LU e-studiju kursu vidē.

      Doktorantūrā izplatīta didaktikas metožu sintēze - individuālais patstāvīgais darbs un grupu darbs, kad katrs doktorants individuāli ārpus nodarbības veic problēmas analīzi, pēc tam to apspriež grupā un ziņo auditorijā.

      Doktoranti piedalās vietējās un starptautiskās konferencēs, zinātniskos pētījumos, kā arī tiek iesaistīti pētniecisko projektu izstrādāšanā.

      Lai pilnveidotu promocijas doktorantu darbu promocijas darbu sagatavošanā, 2013.gadā uzsākta izbraukuma semināru organizēšana.

      Šajos semināros doktoranti pārējiem studentiem un pasniedzējiem prezentē promocijas darbu iestrādes un notiek diskusijas, kas veicina labāku izpratni par pētījumu nostādni un raksturu. Semināros piedalās arī promocijas padomju locekļi, kas iepazīstina ar prasībām darbu aizstāvēšanā un pieredzi padomes darbā. Pēc ļoti labu studentu atsauksmju saņemšanas semināri plānoti arī turpmāk.

Vērtēšanas sistēma

Studiju rezultātus vērtē atbilstoši LU pieņemtajai kārtībai 10 baļļu sistēmā. Kursa apraksti ietver prasības kredītpunktu iegūšanai. Katra mācību gada un katra semestra sākumā studentus iepazīstina ar prasībām kārtējā studiju periodā. Visa informācija ir pieejama arī fakultātes mājas lapā.

      Studiju nozares programmas apguvi kontrolē Ekonomikas doktorantūras padome, Ekonomikas studiju programmas direktors un darba zinātniskais vadītājs.

      Par studiju un pētniecības darba rezultātiem doktorants vienu reizi gadā atskaitās Ekonomikas doktorantūras padomei. Lēmumu par teorētisko kursu apguves apjomu, atbilstību ekonomikas doktora studiju programmas prasībām un rezultātu kvalitāti pieņem Ekonomikas doktorantūras padome, pieaicinot zinātnisko vadītāju. Atskaite un pozitīvs vērtējums ir pamats finansējuma atvēršanai uz nākošo akadēmisko gadu (pilna laika doktorantiem).

      Doktorantūras studiju noslēgumā, Ekonomikas doktorantūras padomes vai katedras, institūta organizētā paplašinātā katedras, institūta sēdē tiek izvērtēti un apspriesti studenta studiju un pētnieciskā darba rezultāti, par ko tiek pieņemts lēmums ar ieteikumu virzīt darbu uz aizstāvēšanu vai turpināt tā pilnveidošanu.

      Studentam izpildot doktora studiju programmas prasības, LU Akadēmiskais departaments vadoties no ierakstiem doktoranta individuālajā studiju kartē, pēc pieprasījuma izsniedz izziņu par doktorantūras beigšanu. Obligāts priekšnoteikums izziņas izsniegšanai ir pozitīvs vērtējums par promocijas darba izstrādes pabeigšanu.

Lai pielaistu pie promocijas darba aizstāvēšanas, doktorantam jānokārto promocijas eksāmeni apakšnozarē un svešvalodā, jāiesniedz promocijas darbs apspriešanai katedrā un jāsaņem pozitīvs vērtējums.

      Promocijas eksāmens apakšnozarē ir integrēts doktora studiju nobeiguma posms. Promocijas eksāmenu apakšnozarē pieņem Ekonomikas doktorantūras padomes izveidotā Eksāmenu komisija, kuru apstiprina ar Rektora rīkojumu. Tās sastāvā ietilpst 3-5 apakšnozares speciālisti, no kuriem vismaz viens ir doktorantūras padomes loceklis.

      Teorētisko kursu un praktisko iemaņu apgūšanai doktorantiem tiek piedāvātas lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, referātu sagatavošana un nolasīšana auditorijā, grupu darbs, diskusijas, situāciju analīze, u.c.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.