Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Programmas kods 30604
Studiju virziens Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Fakultāte Sociālo zinātņu fakultāte
Programmas mērķis un uzdevumi Politikas zinātnes doktora zinātniskais grāds
Programmas direktors Juris Rozenvalds
Programmas apjoms 144 KP vai 216 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2018. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2134 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2018. rudens semestrī
Budžeta vietas- 2
2018. rudens semestrī
Maksas vietas - 3
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2018. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2134 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2018. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2018. rudens semestrī
Maksas vietas - 0
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju valoda Latviešu
Programmas mērķis un uzdevumi

Politikas zinātnes doktora studiju programmas mērķis ir dot iespēju apgūt studiju un pētniecības darba organizācijas un vadības principus un iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci politikas zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu politikas zinātnē. Doktora studiju programmas absolventiem ir jābūt sagatavotiem darbam akadēmiskajās un pētnieciskajās institūcijās un vienlīdz kvalificēti veikt pētniecisko darbību un piedalīties sociāli politiskajos procesos starptautiskajā, reģionālajā un vietējā līmenī, spēt realizēt savu profesionālo un cilvēcisko potenciālu un būt konkurētspējīgiem darba tirgū.

      Lai sasniegtu mērķi, programmā izvirzīti šādi galvenie uzdevumi, kas doktorantam jāveic studiju procesā:

 • jaunāko pētījumu metožu apgūšana un to pielietošana praksē;
 • jaunāko informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentācijas paņēmienu apguve;
 • padziļināta politikas zinātnes teorētisko disciplīnu apguve;
 • promocijas eksāmenu nokārtošana;
 • lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja pieredzes pamatu apgūšana;
 • patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde un pabeigšana ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu;
 • zinātnisku rezultātu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos (izdevumos);
 • piedalīšanās ar referātiem starptautiskās konferencēs, semināros un skolās.
Programmas studiju rezultāti

Programmas īstenošanas gaitā absolventi iegūst:

Zināšanas:

 • augsta līmeņa zināšanas par politikas zinātni, sociālām zinātnēm kopumā, akadēmisko darbu, profesionālām aktivitātēm;
 • padziļinātās zināšanas un iemaņas vienā no politikas zinātnes apakšdisciplīnām – politikas teoriju, salīdzināmo politiku, publisko administrāciju vai starptautisko politiku;
 • augsta līmeņa zināšanas un izpratni par pētniecības metodoloģiju un akadēmisko ētiku sociālo zinātņu jomā.

Iemaņas:

 • novērtēt un izvēlēties metodoloģijas, kas ir piemērotas pētniecībai politikas zinātnes nozarē un tādā veidā paplašināt priekšstatus par zināšanu robežām un to pielietojumu praktiskajā darbībā;
 • patstāvīgi veikt oriģinālos pētījumus un publicēt to rezultātus starptautiski atzītos recenzējamos zinātniskos izdevumos;
 • iesaistīties rakstiskā un mutiskā komunikācijā par politikas zinātnes vispārīgiem jautājumiem, kā arī par savas jomas problēmām gan pētnieku aprindās, gan attiecībā uz plašāko sabiedrību.
 • patstāvīgi paaugstināt savu pētniecisko kvalifikāciju politikas zinātnes jomā atbilstoši starptautiskajā praksē pieņemtajiem kritērijiem.
 • pieteikt un īstenot pētnieciskos projektus institūcijās un organizācijās, kas pieprasa no projektu pieteicējiem un izpildītājiem augsta līmeņa pētniecisko kvalifikāciju.

Kompetences:

 • pielietot attīstītās kritiskās analīzes, sintēzes un izvērtēšanas spējas politikas zinātnes pētniecības un inovāciju kontekstā;
 • identificēt pētniecisko projektu plānošanai, strukturēšanai un īstenošanai nepieciešamās idejas;
 • veikt augsti kvalificēto pasniedzēju darbu politikas zinātnes jomā.
Uzņemšanas nosacījumi

maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē


Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit

Kontaktinformācija

Sociālo zinātņu fakultāte, Rīga, Lomonosova iela 1

Programmas direktors profesors Juris Rozenvalds, e-pasts: juris.rozenvalds@lu.lv

Programmas sekretāre Inga Poļaka, e-pasts: inga.polaka@lu.lv, tālr. 67140022

 

Politikas zinātne   144
Obligātie kursi   124
Metodoloģija un teorētiskie kursi   10
PolZ7005 Politikas zinātnes aktuālās problēmas Ieskaite 4
PolZ7011 Sociālo zinātņu matemātiski-loģiskie metodoloģiju pamati Ieskaite 2
SDSK7026 Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija Eksāmens 4
Doktorantu semināri   12
PolZ7006 Politikas zinātnes doktorantu seminārs I Ieskaite 4
PolZ7007 Politikas zinātnes doktorantu seminārs II Ieskaite 4
PolZ7008 Politikas zinātnes doktorantu seminārs III Ieskaite 4
Proseminārs atbilstoši specialitātei   2
PolZ7001 Proseminārs politikas teorijā Ieskaite 2
PolZ7003 Proseminārs publiskajā politikā un pārvaldē Ieskaite 2
PolZ7002 Proseminārs salīdzināmā politikā Ieskaite 2
PolZ7004 Proseminārs starptautiskā politikā Ieskaite 2
Ierobežotās izvēles kursi   20
Zinātnes nozare Politikas zinātne
EKI līmenis 8
Programmas praktiskā īstenošana

Studiju programmā tiek uzņemti maģistra grādu ieguvušie studenti, līdz ar to tiem ir atbilstošās zināšanas, prasmes un kompetence, lai sasniegtu plānotos studiju rezultātus. Programmas īstenošanas pirmajos gados zināšanas, prasmes un kompetences tiek papildinātas ar metodoloģijas jautājumiem veltīto kursu palīdzību, kā arī ar studentu darbu doktorantu seminārā, kura ietvaros dažādu gada gājumu studenti tiek sapulcināti vienuviet, kas nodrošina aktīvu informāciju un pieredzes apmaiņu viņu starpā.

      Studiju programma tiek īstenota latviešu valodā, pašreiz, ņemot vērā pēdējā laikā pieaugošo pieprasījumu no ārzemēm, notiek sagatavošanas darbi moduļa izveidošanai programmas īstenošanai arī angļu valodā. Ņemot vērā nelielo studentu skaitu, programmas ietvaros ir iespējams nodrošināt individuālu pieeju katram studentam, studenti studiju sākumā tiek iepazīstināti ar programmas prasībām un studiju plānu, viņiem tiek pēc vajadzības sniegtas nepieciešamās konsultācijas no darbu vadītāju un programmas direktora puses. Studentu motivācijas paaugstināšanai īpaši nozīmīga bija iespēja saņemt Eiropas Sociālā fonda stipendiju.

      Programmā tiek nodrošināts optimāls lekciju un semināru samērs, kas atbilst programmas līmenim un studentu kvalifikācijai. Doktorantu semināru ietvaros tiek īstenota ievirze uz problēmsituāciju risināšanu, programmas īstenošanas gaitā ir izdevies panākt augstu pašu studentu aktivitāti savu kolēģu darbu apspriešanā. Doktorantu semināra ietvaros tiek nodrošinātas regulāras doktorantu atskaites par darbu pie disertācijas. Komunikācijai ar studentiem tiek plaši izmantotas interneta iespējas, ieskaitot MOODLE platformu. Studentiem ir iespēja studēt gan mājās, komunikācijai ar pasniedzējiem izmantojot e-pasta iespējas, gan arī fakultātē. Programmas studenti lielākoties ir iesaistīti arī praktiskajā darbā ministrijās un pētnieciskajās institūcijās, līdz ar to programmas ietvaros nav paredzēta prakse. SZF Politikas zinātnes doktora studiju programmas ietvaros sagatavotie darbi savā vairumā ir ne tikai teorētiski augstvērtīgi, tie ir veltīti arī mūsdienu politisko procesu praktiskām problēmām.

Vērtēšanas sistēma

Doktorants realizē visam studiju laikam sastādīto studiju individuālo plānu. Studiju gaitu kontrolē darba zinātniskais vadītājs un Politikas zinātnes doktora studiju programmas direktors.

      Studentu zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanai tiek izmantotas dažādas metodes. Atsevišķos programmas kursos ir paredzēti eksāmeni, tomēr uzsvars tiek likts uz studentu aktīvu un patstāvīgu darbu programmas kursos, sagatavojot pētnieciskos priekšlikumus, aktīvi piedaloties semināros, komunicējot doktorantu semināra ietvaros.

      Studējošo sasniegumu vērtēšanas vispārējie standarti ir skaidri formulēti un tiek darīti studentiem zināmi pie studiju uzsākšanas. Atsevišķu kursu vērtēšanas īpatnības tiek darītas studentiem zināmas kursu apguves sākumā. Par studiju un pētniecības darba rezultātiem doktorants reizi gadā atskaitās doktora studiju padomes organizētajos zinātniskajos semināros, kur tiek pieņemts speciāls lēmums par rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai. Atskaite un tās pozitīvs vērtējums ir pamats studiju turpināšanai. Galīgo lēmumu par studiju atbilstību programmas prasībām un rezultātu kvalitāti pieņem doktora studiju programmas direktors, vajadzības gadījumā pieaicinot nepieciešamos ekspertus.

      Doktorantūras studijas noslēdzot, ir jābūt sekmīgi nokārtotiem doktorantūras eksāmeniem – svešvalodā un politikas zinātnē (vispārīgais eksāmens un eksāmens specialitātē). Eksaminēšanas komisiju veido 3-5 nozares speciālisti, piedaloties vismaz vienam doktorantūras padomes loceklim, kā arī zinātniskajam vadītājam. Zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas. Par vērtējumu vienojas eksaminēšanas komisija.

      Beidzot doktorantūru, jābūt uzrakstītām vismaz divām publikācijām recenzējamos izdevumos. Doktora studiju padomes organizētā seminārā vai doktora studiju padomē tiek izvērtēti un apspriesti studiju un pētnieciskā darba rezultāti, par ko tiek pieņemts lēmums ar ieteikumu virzīt darbu uz aizstāvēšanu vai turpināt tā pilnveidošanu.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.