Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 51310
Studiju virziens Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Fakultāte Sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Socioloģijas doktora zinātniskais grāds
Programmas direktors Tālis Tisenkopfs
Programmas apjoms 144 KP vai 216 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2134 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 4
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 2
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2134 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 0
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: neklātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā (tiek saskaņota)
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 0
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Socioloģijas doktora programma LU izveidota 1999. gadā. Programma 12.06.2013. pārakreditēta līdz 11.06.2019.

Latvijas Universitātes socioloģijas doktora studiju programma sagatavo augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus socioloģijā. Studijas notiek Latvijas Zinātņu nozaru sarakstā apstiprinātajās socioloģijas apakšnozarēs:

 • socioloģijas teorija un vēsture,
 • lietišķā socioloģija,
 • sociālā antropoloģija,
 • sociālā politika un sociālā darba organizācija,
 • kultūras un masu komunikācijas socioloģija,
 • lauku socioloģija,
 • organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija,
 • politikas socioloģija.

Programma atbalsta jaunus pētījumu virzienus par aktuāliem sabiedrības attīstības jautājumiem un veicina doktorantu specializāciju atbilstoši viņu zinātniskajām interesēm.

Programmas realizācijā iesaistīti vadošie Latvijas sociologi. Profesori iesaista doktorantus starptautiskos un vietējos pētnieciskos projektos. Tas paplašina jauno zinātnieku specializācijas iespējas un konkurētspēju starptautiskā mērogā.


Studijas tiek realizētas atbilstoši programmai un doktorantu individuālajiem plāniem. Galvenās studiju sastāvdaļas ir promocijas darba izstrāde (100 kp), promocijas eksāmeni (10 kp), teorētiskie kursi, zinātnisku publikāciju sagatavošana, piedalīšanās bakalaura studiju programmas realizācijā un individuālās studijas un pētniecība. Studiju apjoms ir 144 kredītpunkti, ilgums – 3 gadi (6 semestri) pilna laika klātienē vai 4 gadi (8 semestri) nepilna laika klātienē.

Programmā ir 10 budžeta vietu. Latvijas Universitātē darbojas promocijas padome socioloģijā, politikas zinātnē un komunikāciju zinātnē, kas nodrošina disertāciju aizstāvēšanu.


Programmas realizāciju pārrauga doktora studiju padome.


Studiju programmas direktors ir prof. Tālis Tisenkopfs (talis.tisenkopfs@lu.lv).

Programmas mērķis un uzdevumi

Socioloģijas doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus pētniekus, zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus socioloģijā un dot ieguldījumu socioloģijas zinātnes attīstībā.

 

Socioloģijas doktora studiju programmas uzdevumi ir:

 • padziļināti apgūt socioloģijas teorijas, metodoloģiju un jaunākās metodes un izmantot tās promocijas darba izstrādē;
 • padziļināti apgūt socioloģijas virzienus un apakšnozares atbilstoši promocijas darba tēmai;
 • attīstīt doktorantu radošo potenciālu, kritiskās domāšanas, salīdzinošās analīzes, argumentācijas un zinātniskās rakstības prasmes;
 • nodrošināt promocijas darbu vadīšanu augstā zinātniskā līmenī;
 • iesaistīt doktorantus starptautiskos un vietējos pētījumu projektos zinātnisko vadītāju pārraudzībā;
 • atbalstīt doktorantu zinātniskās publikācijas, īpaši vispāratzītos recenzējamos izdevumos;
 • veicināt doktorantu savstarpējo komunikāciju un jauno sociologu akadēmiskās kopienas veidošanos;
 • atbalstīt starpdisciplināru sadarbību ar citām doktora programmām un doktorantu iesaisti LU doktorantūras skolās;
 • atbalstīt doktorantu piedalīšanos starptautiskās zinātniskās konferencēs, semināros, vasaras skolās, sekmēt stažēšanos ārvalstu universitātēs un doktorantūras programmās;
 • piesaistīt kvalificētus vieslektorus programmas īstenošanai;
 • īstenot regulāru doktora studiju kontroli un uzraudzību;
 • nodrošināt iespējas aizstāvēt promocijas darbus un iegūt doktora grādu socioloģijā.
Programmas studiju rezultāti

Doktora grāda ieguvējiem ir:

Zināšanas:

 • dziļas teorētiskās zināšanas par jaunākajām socioloģijas teorijām, virzieniem un pētījumu metodēm.

Prasmes:

 • sagatavot un veikt augstas kvalitātes zinātniskos pētījumus;
 • iesaistīties un darboties starptautiskos un vietējos pētnieciskos projektos;
 • sagatavot zinātniskās publikācijas;
 • prezentēt pētījumu rezultātus;
 • sagatavot un nolasīt referātus starptautiskās un vietējās zinātniskās konferencēs;
 • plānot un organizēt zinātnisko darbu.

Kompetences:

 • veikt akadēmiskus, lietišķus un starpdisciplinārus pētījumus;
 • iesaistīties zinātnes publiskajā komunikācijā;
 • izplatīt un skaidrot pētījumu rezultātus;
 • pedagoģiskā kompetence piedalīties bakalaura un maģistra studiju programmu realizācijā.
Uzņemšanas nosacījumi

maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē


Konkursa aprēķina formulas

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit

 

Kontaktinformācija

Sociālo zinātņu fakultāte, Rīga, Lomonosova iela 1

Programmas direktors profesors Tālis Tisenkopfs, e-pasts: talis.tisenkopfs@lu.lv

Programmas sekretāre Inga Poļaka, e-pasts: inga.polaka@lu.lv, tālr. 67140022

 

Socioloģija   144
Obligātā daļa   126
Promocijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana   100
Soci7060 Doktora darba teorētiskās daļas sagatavošana Ieskaite 16
Soci7059 Doktora pētījuma metodoloģijas izstrāde Ieskaite 14
Soci7055 Doktora pētījuma projekta, pētījuma plāna izstrāde un zinātniskās literatūras analīze Ieskaite 14
Soci7058 Doktora pētījuma veikšana Ieskaite 16
Soci7019 Promocijas darba galīgā varianta uzrakstīšana un priekšaizstāvēšana Ieskaite 10
Soci7057 Promocijas darba pirmā varianta uzrakstīšana un apspriešana Ieskaite 20
Promocijas eksāmeni   10
Soci7012 Promocijas eksāmens socioloģijas apakšnozarē Eksāmens 4
Soci7013 Promocijas eksāmens specializācijā Eksāmens 4
Soci7014 Promocijas eksāmens svešvalodā Eksāmens 2
Teorētiskie kursi   14
Soci7046 Doktorantu teorētiskais seminārs Ieskaite 6
Soci7045 Jaunākās tendences sociālajā teorijā Ieskaite 4
Soci7064 Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes Ieskaite 4
Zinātniskās publikācijas   2
Soci7061 Zinātniska publikācija Ieskaite 2
Ierobežotās izvēles kursi   18
Teorētiskie kursi   4
Soci7047 Doktorantūras skolas starpdisciplinārais seminārs par postpadomju telpu Ieskaite 4
KomZ7060 Komunikācijas zinātnes mūsdienu teorijas Ieskaite 4
Piedalīšanās bakalaura studiju programmu realizācijā   8
Soci7062 Asistēšana socioloģijas bakalaura studiju programmas kursā Ieskaite 2
Soci7048 Bakalaura darba socioloģijā vadīšana un recenzēšana Ieskaite 2
Soci7049 Kursa darba socioloģijas bakalaura studiju programmā vadīšana un recenzēšana Ieskaite 2
Soci7050 Socioloģijas bakalaura studiju programmas studiju kursa sagatavošana un realizācija Ieskaite 6
Individuālās studijas un pētniecība   6
SDSK7014 Maza apjoma zinātniskās publikācijas Ieskaite 2
Soci7052 Piedalīšanās ar patstāvīgu zinātnisku ieguldījumu zinātniskajos projektos profesoru vai vadošo pētnieku vadībā Ieskaite 2
SDSK7015 Piedalīšanās ar referātiem Latvijas zinātniskās konferencēs un semināros Ieskaite 2
Soci7053 Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros Ieskaite 2
Soci7063 Piedalīšanās ārvalstu universitāšu doktora programmu studiju kursos Ieskaite 4
Soci7054 Piedalīšanās ārvalstu universitāšu doktorantu un jauno zinātnieku vasaras skolās Ieskaite 4
SDSK7016 Stažēšanās ārvalstu universitātēs vai pētnieciskajos institūtos Ieskaite 4
Soci7026 Zinātnisku rakstu publikācijas nerecenzētos zinātniskos izdevumos, krājumos Ieskaite 2
Soci7051 Zinātnisku rakstu publikācijas recenzējamos zinātniskos izdevumos Ieskaite 4
Zinātnes nozare Socioloģija
EKI līmenis 8
Programmas praktiskā īstenošana

Socioloģijas doktora studijas tiek īstenotas Sociālo zinātņu fakultātē un tās vada socioloģijas doktora studiju padome. Studijas tiek organizētas saskaņā ar programmu, kas tiek veidota kā katra doktoranta individuālais studiju plāns, ko doktorants sagatavo, konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju. Doktorants ik semestri sniedz pārskatu par darba plāna izpildi doktora studiju programmas padomē atestācijas sēdēs. Šīs sēdes notiek sesiju laikā. Atestācijas sēdēs doktorants uzstājas ar prezentāciju par sava pētnieciskā darba gaitu un paveikto promocijas darba izstrādē. Atestācijas sēdē tiek vērtēts doktoranta studiju progress un ieskaitīti kredītpunkti par iepriekšējā semestra studiju aktivitātēm atbilstoši kursu aprakstu prasībām.

      Teorētisko kursu un praktisko pētniecības prasmju apgūšanai izmanto lekcijas, seminārus, individuālo darbu, konsultācijas ar zinātnisko vadītāju. Atsevišķos kursos atbilstoši aprakstu prasībām studenti raksta referātus un izstrādā praktiskos darbus.

Doktorantu teorētiskajos semināros īpaši nozīmīga vieta atvēlēta doktorantu diskusijām. Doktoranti prezentē paveiktos darba posmus promocijas darba izstrādē, iepriekš izsūta sagatavotos tekstus citiem doktorantiem un profesoriem. Semināru nodarbībās notiek sagatavoto tekstu apspriešana un vērtēšana. Doktoranti analizē un komentē kolēģu veikumu un profesori formulē ieteikumus, kā pilnveidot promocijas darba izstrādi. Teorētiskie semināri veicina radošu atmosfēru un akadēmisko diskusiju. Doktorantu teorētiskie semināri notiek divas reizes mēnesī.

      Socioloģijas nodaļas profesori iesaista doktorantus pētnieciskajos projektos, tostarp Eiropas Savienības zinātņu Ietvarprogrammu, LZP un LU zinātniskajos projektos, kā arī valsts institūciju pasūtītajos lietišķajos sociālajos pētījumos. Piedalīšanās zinātniskajos projektos vairo doktorantu pētniecisko kapacitāti, pilnveido viņu spējas un iesaista jaunos zinātniekus akadēmiskajā vidē. Nereti uz šo projektu bāzes tiek veikta arī disertāciju izstrāde, vai projektu materiāli izmantoti atsevišķu promocijas daļu sagatavošanai. Zinātnisko vadītāju pienākums ir raudzīties, lai doktorantu iesaiste pētnieciskajos projektos atbilstu promocijas darba tēmai un sekmētu tā izstrādi.

      Profesori un zinātniskie vadītāji projektu realizācijas gaitā ir ne vien padomdevēji, bet arī projekta īstenošanas komandas biedri, kuri, tāpat kā doktoranti, veic noteiktas jomas izpēti un audzina doktorantos komandas darba prasmi. Daudzi projekti ir rezultējušies zinātniskās publikācijās, kuru gatavošanā piedalījušies arī doktoranti. Ar doktorantu līdzdalību sagatavotas un publicētas vairākas grāmatas, kurās viņi ir rakstu autori.

      Doktorantu zinātnisko rakstu publicēšana ir viena no doktora studiju padomes prioritātēm, jo tādējādi tiek sekmēta doktorantu iekļaušanās akadēmiskajā vidē un starptautiskajā apritē. Viens no turpmākiem uzdevumiem ir intensificēt programmā iesaistīto docētāju un doktorantu publicēšanos starptautiski recenzētos zinātniskos žurnālos.

Vērtēšanas sistēma

Zināšanu novērtēšana notiek saskaņā ar Latvijas Universitātē piemērotajiem vērtēšanas kritērijiem un kursu aprakstiem. Atbilstoši akreditētajai programmai, katrā kursā detalizēti raksturota vērtēšanas kārtība un prasības kredītpunktu ieguvei. Doktoranti, zinātniskie vadītāji un doktorantūras padome vadās pēc šīm prasībām.

 

Galvenās doktorantu novērtēšanas formas ir:

 • sagatavoto promocijas darba daļu vērtējums pa semestriem atbilstoši kursu aprakstiem;
 • promocijas darba galīgā varianta priekšaizstāvēšana un vērtējums studiju noslēgumā;
 • promocijas eksāmeni;
 • rakstiskie vai mutiskie eksāmeni teorētisko kursu noslēgumā;
 • novērtēta piedalīšanās bakalaura studiju programmu realizācijā;
 • novērtētas individuālās studijas un pētniecība.

Atkarībā no konkrētā kursa, kredītpunktu piešķiršanu veic promocijas eksāmenu komisija, attiecīgā kursa docētājs, zinātniskais vadītājs vai doktorantūras padome. Studiju kursos, kas saistīti ar promocijas darba izstrādi, zinātniskais vadītājs pieņem lēmumu par kredītpunktu piešķiršanu, taču koleģiāli saskaņo šo lēmumu ar doktorantūras padomi. Teorētiskajos kursos vērtējumu veic attiecīgā kursa docētājs/docētāji. Kursos, kas saistīti ar doktorantu piedalīšanos socioloģijas bakalaura programmu realizācijā, priekšlikumus doktoranta vērtējumam izsaka zinātniskais vadītājs, taču vērtējumu izlemj Socioloģijas studiju padome. Individuālo studiju un pētniecības kursos sekmes novērtē un par kredītpunktu ieskaitīšanu lemj zinātniskais vadītājs, taču šis process ir koleģiāls un lēmums tiek saskaņots ar doktorantūras padomi. Koleģiāla lemšana nodrošina objektīvāku doktoranta darba vērtējumu un kontroli.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.