Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 42762
Studiju virziens Sociālā labklājība
Fakultāte Sociālo zinātņu fakultāte
Programmas direktors Evija Apine
Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: klātiene
9 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1200 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 50
Minimālais studējošo skaits - 15
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Uzņemšanas nosacījumi

Lai uzsāktu studijas 1. kursā nepieciešama vidējā izglītība; lai turpinātu studijas 3. kursā nepieciešama 1. līmeņa profesionālā izglītība (sociālais aprūpētājs; sociālais rehabilitētājs; sociālās palīdzības organizators). 2019. gada rudens semestrī pieteikšanās studiju turpināšanai 3. kursā nenotiks.


Uzņemšanas nosacījumi, lai uzsāktu studijas 1. kursā:


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

 

CE latviešu valodā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai CE krievu valodā

CE matemātikā


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā, vai krievu valodā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:  CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (4,5 x 100 = 450)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai CE krievu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (4,5 x 100 = 450)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100))


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (40 x 10 = 400) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (40 x 10 = 400) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Sociālais darbs (Cēsu filiāle)   160
Obligātā daļa   96
Vispārizglītojošie kursi   22
Psih2024 Attīstības psiholoģija Eksāmens 4
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Filz1049 Filozofijas pamati Eksāmens 2
KomZ3144 Ievads komunikācijas zinātnē Eksāmens 2
Psih1001 Ievads psiholoģijā Eksāmens 4
Soci1030 Ievads socioloģijā Eksāmens 2
Soci1025 Ievads studijās, pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā Eksāmens 2
JurZ1157 Ievads tiesību zinātnē Eksāmens 4
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Nozares teorētiskie pamatkursi   36
Soci1033 Ievads socioloģisko pētījumu metodēs un organizācijā Eksāmens 2
SociP100 Ievads sociālajā darbā Eksāmens 4
Soci1007 Kursa darbs I Kursa darbs/projekts 2
Soci2009 Kursa darbs II Kursa darbs/projekts 2
Medi4025 Psihiatrijas pamati Eksāmens 2
Soci2042 Saskarsme sociālajā darbā Eksāmens 4
JurZ2059 Sociālā aizsardzība Eksāmens 2
SociP003 Sociālā darba metodes un process Eksāmens 4
SociP005 Sociālā darba projektu vadīšana Eksāmens 4
Soci4010 Sociālā darba teorijas Eksāmens 4
Filz2003 Sociālā darba ētika un vērtības Eksāmens 2
Soci1260 Sociālā politika Eksāmens 4
Prakse   26
Soci1043 Prakse I Prakse 6
SociP004 Prakse II Prakse 10
Soci3035 Prakse III Prakse 10
Valsts pārbaudījums   12
SociP006 Diplomdarba izstrāde I Sad.kurss (diplomdarbs) 4
SociP008 Diplomdarba izstrāde II Sad.kurss (diplomdarbs) 6
Soci1040 Valsts pārbaudījums sociālajā darbā Nobeiguma eksāmens 2
Ierobežotās izvēles kursi   58
Svešvaloda I   2
Valo1591 Profesionālā svešvaloda: angļu valoda sociālajiem darbiniekiem I Eksāmens 2
Valo1590 Profesionālā svešvaloda: vācu valoda sociālajiem darbiniekiem I Eksāmens 2
Svešvaloda II   2
Valo2464 Profesionālā svešvaloda: angļu valoda sociālajiem darbiniekiem II Eksāmens 2
Valo2462 Profesionālā svešvaloda: vācu valoda sociālajiem darbiniekiem II Eksāmens 2
Izvēles daļa   54
SociP001 Brīvprātīgo darba vadīšana Eksāmens 2
JurZ1002 Cilvēktiesības Eksāmens 2
Ekon1021 Ekonomikas teorijas pamati Eksāmens 4
SDSK1042 Elektroniski resursi un meklēšana Eksāmens 2
Psih2002 Krīzes psiholoģija Eksāmens 2
Soci2041 Kvalitatīvās pētījumu metodes sociālajās zinātnēs Eksāmens 2
Soci2012 Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes Eksāmens 2
Soci2004 Latvijas sociālās drošības sistēma Eksāmens 4
PolZ1042 Mūsdienu demokrātijas pamatproblēmas Eksāmens 2
PolZ3024 Organizāciju teorija Eksāmens 2
Soci2013 Psihosociālais darbs Eksāmens 2
Soci4005 Pētījumi sociālajā darbā Eksāmens 2
Teol3001 Reliģiju problemātika sociālajā darbā Eksāmens 2
Soci2055 Socioloģiskā politikas analīze Eksāmens 2
SociP009 Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām Eksāmens 2
SociP013 Sociālais darbs ar grupu Eksāmens 2
Soci2003 Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni I Eksāmens 2
Soci3001 Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni II Eksāmens 2
Soci1038 Sociālais darbs ar vielu atkarīgām personām Eksāmens 2
Soci1027 Sociālais darbs kopienā Eksāmens 4
SociP010 Sociālais darbs makrolīmenī Eksāmens 2
SociP011 Sociālais darbs multikulturālā sabiedrībā Eksāmens 2
Soci4004 Sociālais darbs paliatīvajā aprūpē Eksāmens 2
VadZP012 Sociālo pakalpojumu kvalitātes vadība Eksāmens 2
Soci2020 Sociālo programmu īstenošana un novērtēšana Eksāmens 2
Soci3027 Sociālā gerontoloģija Eksāmens 2
Peda2112 Sociālā pedagoģija Eksāmens 4
Psih2036 Sociālā psiholoģija Eksāmens 4
Medi1028 Sociālās medicīnas pamati Eksāmens 2
Soci2057 Supervīzija sociālajā darbā I Eksāmens 2
Soci2027 Supervīzija sociālajā darbā II Eksāmens 2
VadZ1023 Uzņēmējdarbības pamati Eksāmens 2
Soci3005 Vardarbības fenomens sociālajā darbā Eksāmens 2
SDSK2030 Ģimene kā sistēma Eksāmens 2
Soci3100 Ģimenes socioloģija Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   6
Zinātnes nozare Socioloģija
EKI līmenis 6