Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 43310
Studiju virziens Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Fakultāte Sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu bakalaura grāds Eiropas integrācijā un globālajās studijās
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Juris Rozenvalds
Programmas apjoms 120 KP vai 180 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2150 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 40
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju valoda Angļu
Programmas anotācija

Bakalaura studiju programma “Eiropas integrācija un globālā attīstība” ir izteikti starpdisciplināra programma - tā apvieno politikas zinātnes, socioloģijas un komunikācijas zinātnes studijas un sagatavo augsti kvalificētus speciālistus mūsdienu pasaulei ļoti nozīmīgā jomā – attīstības politikā, kas ir ne tikai attīstīto valstu palīdzība jaunattīstības valstīm – tā ietekmē visas pasaules valstis, veicinot labklājību globālā mērogā. Programma attīsta tādas zināšanas, kompetences un prasmes, kas nodrošinātu absolventiem spēju izprast un risināt mūsdienu attīstības politikas jautājumus saistībā ar Eiropas Savienības integrācijas procesiem, valsts un starpvalstu institūciju un sabiedrības iesaisti attīstības politikas veidošanā. Studiju programma tiek īstenota angļu valodā, tā paver iespēju studēt mūsdienīgā starptautiskā vidē ar studiju biedriem no ārvalstīm.

Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajā studentu apmaiņas programmā Erasmus+.

 

Programmas mērķis un uzdevumi

Bakalaura studiju programmas „Eiropas integrācija un globālā attīstība” mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus ar tādām zināšanām, kompetencēm un prasmēm, kas nodrošinātu viņiem spēju izprast un risināt mūsdienu attīstības politikas jautājumus saistībā ar Eiropas Savienības integrācijas procesiem, tās institūciju un sabiedrības iesaisti attīstības politikas veidošanā, padarītu viņus konkurētspējīgus darba tirgū un sagatavotus darbam valsts un pašvaldību struktūrās, starptautiskajās organizācijās, nevalstiskajā un privātajā sektorā.

 

Lai realizētu šos mērķus, programmas uzdevumi ir nodrošināt:

1. Jaunāko sociālo zinātņu pētījumu metožu apguvi ;

2. Politikas zinātnes, socioloģijas un komunikācijas zinātnes teorētisko pamatu, mūsdienu teoriju un terminoloģijas apguvi;

3. Eiropas integrācijas un globālās attīstības mūsdienu jautājumu padziļinātu izpratni;

4. Jaunāko informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentācijas paņēmienu apguvi;

5. Izpratni par pārvaldības un cilvēkresursu vadības jautājumiem

6. Praktisko pieredzi programmā iegūto zināšanu pielietošanā Eiropas studiju un globālās attīstības praktikuma ietvaros.

 

Programmas studiju rezultāti

Studiju rezultāti. Zināšanas:

- Programmas absolventi pārzina mūsdienu politikas zinātnes, socioloģijas, komunikācijas zinātnes pamatproblēmas, pētnieciskās paradigmas, un galvenās sociālo zinātņu tēmas;

- Programmas absolventi pārzina sociālo zinātņu galvenās pētniecības metodes;

- Programmas absolventi saprot Eiropas civilizācijas rašanās un attīstības nozīmīgākos mehānismus un tās attiecības un mijiedarbību ar citām civilizācijām pagātnē un mūsdienās; 

- Programmas absolventi pārzina un izprot universālās vērtības (miers, brīvība, sociālais progress, vienlīdzība tiesībās, cilvēka cieņa), to attiecības ar eiropeiskām vērtībām un nozīmi integrācijas procesos Eiropas Savienībā un pasaulē;

- Programmas absolventi saprot mūsdienu globālās sociālās problēmas (migrācija un demogrāfija, globālā sasilšana, nabadzība un sociālā nevienlīdzība), viņiem ir priekšstats par globālās dienaskārtības galvenajiem jautājumiem (masu iznīcināšanas ieroču izplatība, starptautiskā miera uzturēšana, kara noziegumi, starptautiskie konflikti, klimata pārmaiņas) un  par  attīstības sadarbību kā minēto problēmu risināšanas viedu;

- Programmas absolventi izprot ekonomikas  ietekmi  uz sociāliem procesiem mūsdienu pasaulē, ekonomikas, politikas, citu sociālo procesu un komunikācijas procesu mijiedarbību, pārzin globālās ekonomiskās sistēmas struktūras pamatelementus, pārzin globālās politekonomijas pamatjēdzienus un galvenās teorijas;

- Programmas absolventi pārzina ES rašanās un attīstības vēsturi, ES institucionālo struktūru un darbības principus mūsdienās, Eiropas Savienības politikas veidošanas, īstenošanas un lēmumu galvenos aspektus;

- Programmas absolventi ir priekšstats par demokrātijas formu un paveidu daudzveidību nacionālā, reģionālā un globālā kontekstā, demokrātijas sociālajiem priekšnoteikumiem un nozīmi sabiedrības attīstībā;

- Programmas absolventiem ir priekšstats par vispārējo attīstības procesu mehānismu un likumsakarību izpausmēm postkomunistisko un postpadomju valstu attīstībā pēc komunisma sabrukuma;

- Programmas absolventi saprot mūsdienu attīstības politikas nozīmi, vēsturisko veidošanos un īstenošanu Eiropas Savienības, citu valstu un starptautisko organizāciju darbībā un tās ietekmi uz citu valstu attīstību;

- Programmas absolventiem ir priekšstats par attīstību kā globālo fenomenu, tās politiskajām, ekonomiskajām, sociālajām un kultūras dimensijām, viņi saprot koloniālisma ietekmi uz kādreizējām metropolēm un pārējo pasauli, viņiem ir izpratne par attīstības teoriju daudzveidību (klasiskām un neoliberālām teorijām, strukturālismu, neomarksismu un sociālistiskajām teorijām), kā arī jauniem attīstības konceptiem;

- Programmas absolventi saprot publiskā sektora un privātā sektora organizāciju funkcionēšanas galvenos principus un nosacījumus, publiskās pārvaldes teorijas, modeļus un sistēmas no 19.gs. līdz mūsdienām, to ietekmi uz attīstības procesiem. Ir iegūtas par administratīvo procesu norisi un publiskās pārvaldes modeļiem dažādās valstīs;

- Programmas absolventiem ir izpratne par informatīvās telpas uzbūvi un funkcionēšanas likumsakarībām Eiropā un pasaulē, kā arī par jaunajiem medijiem;

- Programmas absolventiem ir priekšstats par integrāciju, viņi izprot galvenās teorijas un pieejas, kas izskaidro integrācijas procesus Eiropā un pasaulē;

- Programmas absolventiem ir zināšanas par starpkultūras komunikācijas nozīmi un jēgu mūsdienu pasaulē;

- Programmas absolventiem ir izpratne par sociālās politikas nozīmi mūsdienu pasaulē, par pamata pieejām salīdzinošai perspektīvai sociālās politikas jomā, par Eiropas Savienības sociālās politikas struktūru un attīstību, par globālās sociālās politikas veidošanos;

- Programmas absolventiem ir priekšstats par cilvēka informacionālo uzvedību un prakšu daudzveidību, viņi saprot informācijas organizācijas un izplatīšanas principus mūsdienu pasaulē, informācijas un zināšanu sabiedrības attīstības pamatprincipus mūsdienu pasaulē un tās atsevišķajos reģionos.

Prasmes. Programmas absolventi spēj piemērot teorētiskās zināšanas politisko un sociālo procesu Eiropā un pasaulē analīzē, spēj novērtēt savas valsts vietu starptautiskajās norisēs . Studenti spēj uz atsevišķu gadījumu pamata izvērtēt dažādu valstu un sabiedrības jomu, publiskā un privātā savstarpējās attiecības;

-    Programmas absolventi apgūst prasmes analizēt praktiskas situācijas publiskās pārvaldes darbā, veikt patstāvīgu publiskās pārvaldes problēmu un dilemmu analīzi, izprast normatīvos ierobežojumus publiskajā sektorā strādājošajiem;

-    Programmas absolventi apgūst prasmes analizēt normatīvos aktus un gatavot svarīgākos dokumentus starptautiskajās organizācijās un  publiskās pārvaldes iestādēs;

-    Programmas absolventi pārzina nozīmīgākās mūsdienu kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības metodes un spēj pielietot tās patstāvīgā pētījumā;

-    Programmas absolventi apgūst prezentācijas iemaņas;

-    Programmas absolventi orientējas ES likumdošanā;

-    Programmas absolventi apgūst prasmi strādāt grupā;

-    Programmas absolventi spēj noteikt kultūras faktorus, kas ietekmē komunikāciju;

-    Programmas absolventi prot analizēt starpkultūru komunikācijas fenomenus universālo un eiropeisko vērtību kontekstā;

-    Programmas absolventi iegūst sistemātisku un praktisku izpratni par projektu vadību kā paņēmienu un metožu kopumu publiskās pārvades problēmu un uzdevumu risināšanā, pārzin projektu veidus un projekta attīstības fāzes, kā arī projekta plānošanas jautājumus – laika, kvalitātes un resursu plānošanu;

-    Programmas absolventi spēj orientēties pasaules un Eiropas civilizācijas attīstības galvenajos posmos;

-    Programmas absolventi prot  identificēt un analizēt komunikācijas procesus sabiedrībā – satura veidošanos, uztveri, funkcijas, komunikācijas kanālus, komunikāciju izmantojumu valsts un sabiedrības pārvaldē.

Kompetences. Programmas absolventiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes attīstības jautājumu izvērtējumam no globālās perspektīvas un spēja veidot uz šī pamata savu profesionālo darbību;

-    Programmas absolventi ir kompetenti eiropeiskās intelektuālās un politiskās tradīcijas mantojumā, spēj identificēt universālo vērtību un klasiskās Eiropas politiskās kultūras elementus šodienas politiskajās norisēs, ir kompetenti Rietumu un Austrumu, Ziemeļu un Dienvidu attiecību vēstures jautājumos un mūsdienu problēmās;

-    Programmas absolventiem ir nepieciešamās zināšanas un iemaņas  veiksmīgai darbībai ar attīstības jautājumiem saistītās starptautiskajās organizācijās, nacionālajās pārvaldes  struktūrās, biznesa struktūrās un nevalstiskajās organizācijās;

-    Programmas absolventi izprot tiesiskuma nozīmi attīstības procesos, pārzin Eiropas Savienības tiesību sistēmas uzbūves pamatprincipus un elementus un spēj skatīt tos salīdzinošā kontekstā;

-    Programmas absolventiem  ir kompetences birokrātijas   rīcības un uzvedības izvērtējumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārpieņemtiem standartiem, kā arī iemaņas birokrātijas kontroles mehānismu izmantošanā;

-    Programmas absolventi ir kompetenti  nozīmīgākās starptautiskās politikas pieejas un teorijas, starptautisko attiecību norišu un valstu motivācijas izvērtējumā, viņi spēj identificēt drošības un draudu veidus, drošības politikas īstenošanas īpatnības dažādās valstīs un reģionos;

-    Programmas absolventi ir kompetenti ES un globālo sociālo problēmu identificēšanā; sociālās politikas rezultātu izvērtēšanā, spēj izmantot statistikas datus un starptautisku pētījumu rezultātus, orientēties ES un globālās sociālās politikas izstrādes un realizācijas problēmās;

-    Programmas absolventi ir kompetenti cilvēka informacionālās uzvedības  un prakšu daudzveidības jautājumos, viņi izprot informatīvās telpas uzbūvi un tās funkcionēšanas likumsakarībām Eiropā un pasaulē, galvenās mūsdienu mediju sistēmas  un spēj izmantot  iegūtās zināšanas un prasmes praktiskā darbībā;

-    Programmas absolventi ir kompetenti starptautisko organizāciju vēsturiskās veidošanās, mūsdienu darbības un iespējamās attīstības jautājumos. Uz programmas ietvaros iegūto zināšanu un prasmju bāzes absolventi prot analizēt savas valsts dalību dažādās starptautiskajās organizācijās – iespējas, saistības, izmantotās un neizmantotās priekšrocības;

-    Programmas absolventi pārzina pētniecības darba organizācijas pamatprincipus un ētiskās normas, spēj patstāvīgi veikt pētījumu (veidot pētījuma dizainu, veikt datu vākšanu un analīzi, pielietot teorētisku pieeju datu analīzē), ir kompetenti pētījumu plānošanā, veikšanā un novērtēšanā;

-    Uz programmas ietvaros apgūto kursu un praktikumu bāzes, kā arī pateicoties studijām internacionālajā un daudzkultūru vidē, programmas absolventiem ir kompetence starpkultūru komunikācijas jomā.

 

Darba iespējas

Absolventi var strādāt valsts un pašvaldību institūcijās, starptautiskās institūcijās un ar attīstības politikas jautājumiem saistītās nevalstiskās organizācijās. Sīkāk par darba iespējām sk. mājaslapas www.szf.lu.lv sadaļā “77”.

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā

CE angļu valodā


CE angļu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme angļu valodā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos


Nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs:

1) uzrādot latviešu valodas apliecinājumu saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu, konkursa vērtējums tiek aprēķināts pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. varianta. Neuzrādot latviešu valodas apliecinājumu, var pretendēt uz maksas studiju vietu (konkursa vērtējums netiek aprēķināts);

2) angļu valodas prasme, kuru apliecina sekmīgs vērtējums angļu valodā vidējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad vidējā izglītība iegūta angļu valodā.

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (1 x 100 = 100)) + CE angļu valodā (klausīšanās (1,8 x 100 = 180) + lasīšana (1,8 x 100 = 180) + runāšana (1,8 x 100 = 180) + valodas lietojums (1,8 x 100 = 180) + rakstīšana (1,8 x 100 = 180))


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (10 x 10 = 100) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā (70 x 10 = 700) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Sociālo zinātņu fakultāte, Rīgā, Lauvas ielā 4

Studiju programmas direktors prof. Juris Rozenvalds, 221.telpa, tālr. 67241029, e-pasts: Juris.Rozenvalds@lu.lv

Informatīvais e-pasts: szf@lu.lv

Eiropas integrācija un globālā attīstība   120
Obligātā daļa   74
Obligātā daļa   64
PolZ1063 Attīstības sadarbības politika un starptautiskās organizācijas Eksāmens 4
PolZ1064 Attīstības teorijas Eksāmens 4
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Eksāmens 1
PolZ3029 Demokrātijas modeļi Eksāmens 4
PolZ2029 Eiropas Savienība I: Integrācija un Institūcijas Eksāmens 4
PolZ2031 Eiropas Savienība II: Politika un lēmumu pieņemšana Eksāmens 4
PolZ1055 Globalizācijas aktuālie jautājumi Eksāmens 4
Ekon1082 Globālā politekonomija Eksāmens 2
SDSK1114 Ievads sociālo zinātņu pētījumu metodēs Eksāmens 6
PolZ1024 Ievads starptautiskajā politikā Eksāmens 4
PolZ2039 Informācijas sabiedrība un politika globalizētajā pasaulē Eksāmens 4
PolZ1069 Pasaules civilizācijas Eksāmens 4
PolZ2035 Publiskās administrācijas modeļi Eiropas Savienības un globālajā kontekstā Eksāmens 4
PolZ2040 Pārejas periods un demokratizācijas konsolidācija Austrumeiropā Eksāmens 4
Soci2059 Sociālā politika ES un globālajā kontekstā Eksāmens 4
PolZ1065 Sociālās teorijas pamati un terminoloģija Eksāmens 4
SDSK1120 Starpkultūru komunikācija Eksāmens 2
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Gala pārbaudījums   10
SDSKN003 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 10
Ierobežotās izvēles kursi   44
Obligātā daļa   6
SDSKK000 Kursa darbs Kursa darbs/projekts 2
SDSKR011 Praktikums Eiropas studijās un globālajā attīstībā (Prakse I) Prakse 2
SDSKR012 Praktikums Eiropas studijās un globālajā attīstībā (Prakse II) Prakse 2
Izvēles daļa   38
PolZ2036 Amerikas Savienotās Valstis un globālā attīstība Eksāmens 2
PolZ2033 Cilvēkresursi politikā Eksāmens 2
KomZ1063 Dzimte un mediji Eksāmens 2
Vēst1150 Globālā pasaule un Āzijas civilizācijas: izaicinājumi un atbildes Eksāmens 4
Soci3043 Inovācijas un sabiedrība Eksāmens 4
PolZ3042 Integrālā teorija un globālā attīstība Eksāmens 2
KomZ3116 Komunikācija globālā vidē Eksāmens 2
KomZ1064 Komunikācija un populārā kultūra Eksāmens 4
SDSK1116 Komunikācijas socioloģija Eksāmens 4
Soci3045 Kopienu studijas Eksāmens 2
PolZ2037 Krievija un attīstība 20. un 21. gadsimtā Eksāmens 4
PolZ2017 Mūsdienu ārpolitikas aktuālās problēmas Eksāmens 4
PolZ1038 Politika Latvijā Eksāmens 4
VadZ4041 Publiskā sektora vadība Eksāmens 2
PolZ3000 Pārvaldība Eiropas Savienībā Eksāmens 4
PolZ3041 Pārvaldības pilnveidošana ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām Eksāmens 4
PolZ2000 Reliģija, politika un sabiedrība postpadomju telpā Eksāmens 2
Soci3058 Reģionu un lauku attīstība Eiropas un globālajā kontekstā Eksāmens 4
Soci1059 Starptautiskā migrācija Eksāmens 4
PolZ1046 Taisnīguma problēmas mūsdienu pasaulē Eksāmens 2
PolZ2010 Ārpolitikas analīze Eksāmens 4
Brīvās izvēles kursi   2
Zinātnes nozare Starpnozaru
EKI līmenis 6