Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 43322
Studiju virziens Informācijas un komunikācijas zinātnes
Fakultāte Sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Baiba Holma
Programmas apjoms 120 KP vai 180 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2100 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 30
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 20
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: neklātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1575 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 15
Minimālais studējošo skaits - 5
Studiju organizācija

Sestdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00

2019. gada rudens semestrī uzņemšana nepilna laika neklātienē nenotiks

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Informācijas pārvaldības bakalaura studiju programma nodrošina zināšanu un prasmju ieguvi divās specializācijās:  informācijas pārvaldība bibliotēkās un informācijas centros, un informācijas pārvaldība dažādās institūcijās.

 

Kursu tematiskās grupas ir šādas:

 • Informācijas pārvaldības teorētiskie pamati
 • Informācijas resursu pārvaldība
 • Informācijas pakalpojumu pārvaldība
   

Apgūstamie priekšmeti aptver tematus par informācijas iestādēm un informācijas resursiem mūsdienu sabiedrībā, informācijas resursu pārvaldību, informācijas sistēmām un pakalpojumiem, iestāžu pārvaldību, kā arī ekonomiku, saskarsmes psiholoģiju, elektronisko izdevējdarbību, datu bāžu un www lapu veidošanu, kultūras vēsturi u.c.

 

Informācijas pārvaldības studiju programmas studenti var doties apmaiņas studijās uz Dāniju, Zviedriju, Poliju un Igauniju.

Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas mērķis ir nodrošināt pamatzināšanas un prasmes informācijas pārvaldībā dažādās institūcijās (bibliotēkās, informācijas dienestos vai centros, arhīvos, muzejos, citās valsts un privātajās iestādēs un uzņēmumos), aptverot šādus galvenos informācijas speciālista kompetences tematiskos blokus: informācijas resursu pārvaldība; informācijas institūciju pārvaldība; informācijas pakalpojumu pārvaldība; informācijas tehnoloģiju pārvaldība.


Lai sasniegtu mērķus, studiju programmas realizācijas gaitā ir paredzēts veikt šādus uzdevumus:

 • nodrošināt studiju procesu infomācijas pārvaldībā (t.i., organizēt lekcijas, praktiskos darbus, seminārus u.c., studentu pētnieciskos darbus u.tml.);
 • organizēt akadēmisko praksi institūcijās, kuras vāc, apstrādā un saglabā dokumentos fiksēto informāciju;
 • iesaistīt augsta līmeņa Latvijas un ārzemju mācībspēkus un profesionāļus programmas kursu docēšanā;
 • sistemātiski novērtēt studiju kursu un studiju programmas kvalitāti atbilstoši izstrādātajiem pašnovērtējuma kritērijiem u.c. pasākumiem;
 • regulāri papildināt studiju kursu saturu ar jauninājumiem nozarē, veicinot docētāju aktīvu dalību nozares praktisko problēmu risināšanā, pētniecībā, konferencēs, zinātnisku publikāciju, kā arī mācību un metodisko materiālu izstrādē;
 • kursu docēšanai pielietot atbilstošākās didaktikas metodes un mūsdienu studiju formas (piem., e-kursus);
 • veikt fundamentālos un lietišķos pētījumus bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē, grāmatzinātnē, dokumentu pārvaldībā, arhīvzinātnē u.c.;
 • īstenot sadarbību ar darba devējiem, ārvalstu partneriem u. c. ieinteresētajām organizācijām un personām;
 • nodrošināt teorētisko zināšanu bāzi bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē, grāmatzinātnē, arhīvzinātnē un dokumentu pārvaldībā, kā arī citās sociālajās zinātnēs, kas nepieciešama, lai studijas turpinātu maģistra studiju līmenī. 
Programmas studiju rezultāti

Programmas apguve nodrošina absolventam vispārējās un speciālās kompetences.

Absolvents iegūst šādas vispārējās kompetences:

 • prasmi iegūt un analizēt informāciju no dažādiem avotiem;
 • prasmi komunicēt ar dažādām sociālām grupām;
 • prasmi strādāt komandā (grupā);
 • prasmi kritiski domāt un analizēt jautājumu sistēmiski;
 • prasmi risināt problēmas un pieņemt lēmumus;
 • prasmi patstāvīgi mācīties un apgūt jaunas zināšanas;
 • prasmi radoši domāt un piedāvāt inovatīvus risinājumus.

Absolvents iegūst šādas specifiskās kompetences:

 • zināšanas, kas nepieciešamas informācijas pārvaldības procesu sistēmiskai izpratnei:

                a. zināšanas par faktoriem, kas ietekmē informācijas vajadzību veidošanos,

                b. zināšanas par informācijas avotiem, to funkcijām un plūsmu sabiedrībā, institūcijās,

                c. zināšanas par institūcijām, kas nodrošina organizētu informācijas plūsmu pārvaldību sabiedrībā,

                d. zināšanas par informācijas pakalpojumiem un to atbilstību informācijas lietotāju vajadzībām;

 • zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas fizisku un digitālu krājumu veidošanai un uzturēšanai;
 • zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas informācijas avotu apstrādei (organizēšanai, pārvaldībai), to izguves nodrošināšanai;
 • zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas informācijas avotu meklēšanai un izguvei;
 • zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas informācijas izplatīšanai par informācijas avotiem (informācijas sistēmu, informācijas pakalpojumu izstrāde un piedāvājums, informācijpratības apmācība);
 • zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanai.
Darba iespējas

Bibliotēkas, informācijas centri, valsts, pašvaldību institūcijas un komercstruktūras, kas veic informācijas resursu vākšanu, organizēšanu un izplatīšanu, darbu ar klientiem un informācijas lietotājiem, informācijas sistēmām.

 

Uzzini par mūsu absolventu profesionālo darbību un karjeru:

 

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

 

CE latviešu valodā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā


CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos


Papildu punkti: LU SZF rīkotā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa informācijas pārvaldībā 1. – 3. vietas ieguvēji 2018. un 2019. gadā saņem papildu punktus: 1. vietas ieguvēji saņem 100 punktus, 2. vietas ieguvēji – 75 punktus, 3. vietas ieguvēji – 50 punktus


Priekšrocības: LU SZF rīkotā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa informācijas pārvaldībā 1. vietas ieguvējiem 2018. un 2019. gadā

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:  CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (5 x 100 = 500)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (1 x 100 = 100) + lasīšana (1 x 100 = 100) + runāšana (1 x 100 = 100) + valodas lietojums (1 x 100 = 100) + rakstīšana (1 x 100 = 100))


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (40 x 10 = 400) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (40 x 10 = 400) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Sociālo zinātņu fakultāte, Rīgā, Lauvas ielā 4

Studiju programmas metodiķe Inga Poļaka, 220.telpa, tālr. 67140022, e-pasts: inga.polaka@lu.lv

Informatīvais e-pasts: szf@lu.lv

Informācijas pārvaldība   120
Obligātā daļa   76
LU pamatstudiju modulis   14
Obligātā daļa   10
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
KomZ3042 Ievads studijās un pētniecībā Eksāmens 2
Filz2007 Kultūras teorija un vēsture Eksāmens 2
VadZ1015 Vadīšanas teorija Eksāmens 2
VidZ1048 Vides un ilgtspējīgas attīstības pamati Eksāmens 3
Svešvaloda I   2
Valo1592 Profesionālā svešvaloda: angļu valoda informācijas speciālistiem I Eksāmens 2
Valo1588 Profesionālā svešvaloda: vācu valoda informācijas speciālistiem I Eksāmens 2
Svešvaloda II   2
Valo2467 Profesionālā svešvaloda: angļu valoda informācijas speciālistiem II Eksāmens 2
Valo2461 Profesionālā svešvaloda: vācu valoda informācijas speciālistiem II Eksāmens 2
Informācijas pārvaldības teorētiskie pamati   20
DatZ2065 Datu bāžu veidošanas pamati Eksāmens 4
KomZ2078 Ievads informācijas zinātnē Eksāmens 4
KomZ1017 Informācijas infrastruktūra un institūcijas Eksāmens 2
KomZ2081 Informācijas sabiedrības pamati Eksāmens 2
KomZ3094 Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes Eksāmens 2
KomZ2046 Latvijas grāmatniecības vēsture pasaules kultūras kontekstā Eksāmens 4
KomZ3033 Pētniecība informācijas zinātnē Eksāmens 2
Informācijas resursu pārvaldība   16
SDSK3017 Ievads metadatos Eksāmens 2
KomZ2070 Informācijas organizēšana Eksāmens 4
SDSK2047 Informācijas sistēmas Eksāmens 4
DatZ2064 WWW lapu veidošanas pamati Eksāmens 4
KomZ2076 Zināšanu organizēšana Eksāmens 2
Informācijas pakalpojumu pārvaldība   12
KomZ3092 Digitālās bibliotēkas un repozitāriji Eksāmens 4
KomZ1016 Informācijas avoti un meklēšana Eksāmens 4
KomZ2074 Informācijas pakalpojumi Eksāmens 2
KomZ2073 Informācijpratība Eksāmens 2
Pētnieciskais darbs   4
KomZ2077 Kursa darbs Kursa darbs/projekts 4
Gala pārbaudījums   10
KomZ4033 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 10
Ierobežotās izvēles kursi   42
Nozares kursi   30
KomZR000 Akadēmiskā prakse (Informācijas pakalpojumu pārvaldība) Prakse 2
KomZR001 Akadēmiskā prakse (Informācijas resursu pārvaldība) Prakse 2
KomZ4032 Akadēmiskā prakse (informācijas pārvaldība bibliotēkās) Prakse 4
KomZ4034 Akadēmiskā prakse (informācijas pārvaldība organizācijās) Prakse 4
KomZ1078 Arhīvu aprakstīšana Eksāmens 2
KomZ2141 Bibliogrāfisko resursu pārvaldība Eksāmens 2
VadZ4004 Biznesa datu analīzes tehnoloģijas Eksāmens 2
KomZ1076 Dokumentu pārvaldības pamati Eksāmens 2
KomZ1075 Dokumentu saglabāšana Eksāmens 2
KomZ1077 Elektroniskie dokumenti: digitālā saglabāšana Eksāmens 2
KomZ2068 Grāmatniecības un bibliotēku vēsture Eksāmens 4
KomZ2001 Ievads bibliogrāfijas zinātnē Eksāmens 4
KomZ2042 Informacionālās darbības normatīvā bāze Eksāmens 2
KomZ3039 Informācijas dienesti un centri Eksāmens 2
KomZ3114 Informācijas institūciju publicitāte Eksāmens 2
SDSK3018 Informācijas institūciju pārvaldības pamati Eksāmens 2
KomZ2071 Informācijas organizēšana (praktikums) Eksāmens 2
KomZ2045 Informācijas pakalpojumi noteiktām lietotāju grupām Eksāmens 2
VadZ3042 Informācijas un zināšanu pārvaldība organizācijās Eksāmens 4
KomZ2080 Krājumu pārvaldība Eksāmens 2
KomZ3146 Lietojamība un informācijas arhitektūra Eksāmens 4
KomZ2072 Lietotāju grupas - bērni un pusaudži Eksāmens 2
Vēst3005 Muzeoloģija un Latvijas muzeji Eksāmens 2
KomZ3093 Novadpētniecība bibliotēkās Eksāmens 2
KomZ2139 Nozaru informācijas avoti Eksāmens 2
KomZ2069 Nozaru informācijas avoti: dabaszinātnes un lietišķās zinātnes Eksāmens 2
KomZ2075 Nozaru informācijas avoti: sociālās un humanitārās zinātnes Eksāmens 2
PolZ1040 Organizāciju teorija Eksāmens 4
VadZ2551 Projektu vadība Eksāmens 2
KomZ2142 Sociālo tīklu analīzes metodes Eksāmens 4
KomZ1086 Starptautisku konferenču organizēšana (starptautiskas konferences bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē Bobcatsss organizēšana) Eksāmens 2
KomZ2027 Starptautiskā sadarbība bibliotēku un informacionālā darba jomā Eksāmens 2
Citu nozaru kursi   12
Ekon1021 Ekonomikas teorijas pamati Eksāmens 4
SDSK1040 Elektroniskā izdevējdarbība Eksāmens 2
JurZ1037 Ievads Latvijas tiesību sistēmā Eksāmens 4
KomZ3144 Ievads komunikācijas zinātnē Eksāmens 2
Soci1030 Ievads socioloģijā Eksāmens 2
PolZ1042 Mūsdienu demokrātijas pamatproblēmas Eksāmens 2
PolZ1009 Publiskā uzstāšanās Eksāmens 2
Soci3002 SPSS sociālās zinātnēs Eksāmens 2
Psih1054 Sociālā psiholoģija Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   2
Zinātnes nozare Komunikācijas zinātne
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Studiju programmas īstenošanā tiek izmantotas daudzveidīgas metodes: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, grupu darbs, mācību ekskursijas, kontroldarbu izstrāde testu un referātu formā, gadījumu analīze, kā arī akadēmiskā prakse. Nozīmīgāko daļu veido lekcijas.

      Gandrīz 40% no kursa apjoma docētāji īstenoja ar studiju formām, kas ļauj studentiem iesaistīties aktīvāk studiju procesā - tie ir semināri, praktiskās nodarbības, mācību ekskursijas. Lielākajā daļā programmas kursu ir vismaz divi semināri, un to sagatavošana attīsta ne tikai studenta specifiskās kompetences, bet arī vispārējās kompetences. Samērā daudzos programmas kursos to struktūras būtiska sastāvdaļa ir praktiskās nodarbības. Kā individuālā darba forma, tā ļauj attīstīt prasmes un iemaņas darbā ar informācijas avotiem un informācijas sistēmām (informācijas apstrādi, informācijas izguvi), tīmekļa vietņu un datubāžu veidošanu, informācijas pakalpojumu analīzi un novērtējumu u.c. Ņemot vērā studentu pozitīvās atsauksmes, docētāji arvien vairāk izmantoja arī mācību ekskursijas. 

       Studenti atzinīgi novērtējuši kursu e-formas un arī aptaujās izteikuši vēlmi pec e-kursa formas visiem programmas kursiem.  Gandrīz visi Nodaļas docētāji saviem kursiem ir izveidojuši e-kursus Moodle vidē.

      Kā zināšanu apguves kontroles formas tiek izmantoti testi, esejas, kontroldarbi, kas tiek organizēti studiju kursa norises noteiktā posmā un ļauj novērtēt apgūto zināšanu un prasmju līmeni. 

      Programma paredz, ka teorētisko zināšanu sasaistei ar praktiskās darbības vidi un prasmju un iemaņu nostiprināšanai, ir iespēja izvēlēties akadēmisko praksi (atkarībā no studenta interesēm, tā var būt akadēmiskā prakse bibliotēkās un informācijas centros (Akadēmiskā prakse (informācijas pārvaldība bibliotēkās)) vai akadēmiskā prakse arhīvos un dokumentu pārvaldē (Akadēmiskā prakse (informācijas pārvaldība organizācijās)).

      Jau trešo gadu Nodaļai izvērsusies veiksmīga sadarbība ar LUB, piedaloties pasākumā, kas tika organizēts Bibliotēku nedēļas ietvaros, „Bibliotekāram pa pēdām”. Programmas studenti bija atsaucīgi un atzinīgi novērtēja iespēju dažu stundu garumā tuvāk iepazīt kādu bibliotekārā darba procesu.

Vērtēšanas sistēma

Studiju programmas docētāji vērtēšanas sistēmu balstīja uz LU pieņemto kārtību, cenšoties nodrošināt iespējami objektīvu vērtējumu:

 • studiju rezultātus novērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitātes rādītājs – atzīme pēc 10 ballu skalas (saskaņā ar Valsts akadēmiskās izglītības standarta prasībām); kvantitātes rādītājs – kredītpunkti pēc kopējā stundu skaita katrā mācību priekšmetā;
 • lai iegūtu kredītpunktus, katra studiju kursa noslēguma vērtējumam jābūt sekmīgam (vērtējums nav zemāks par 4 (gandrīz viduvēji)). Īpaša vērība pievērsta arī tam, lai eksāmena darba vērtējums būtu sekmīgs, tāpēc tas pamatā veido 50% no kursa noslēguma atzīmes;
 • studiju kursa noslēguma vērtējumu veido noslēguma pārbaudījums (rakstisks vai mutisks eksāmens), kopā ar kārtējiem pārbaudījumiem (starppārbaudījumiem) – kontroldarbiem, testiem, individuālajiem darbiem, uzstāšanos semināros, referātiem u.c. (studiju kursa apguves kopējā vērtējuma noteikšanā tiek ņemts vērā, ka starppārbaudījumiem ir jāveido vismaz 50% no kopējā vērtējuma, eksāmena vērtējumam – ne mazāk kā 10%);
 • novērtēšanas biežums ir atkarīgs no kursa apjoma un specifikas. Visos kursos noslēguma vērtējums (atzīme) veidojas kumulatīvi, t.i., vērtējot studenta darbu visa semestra laikā un eksāmena darbu. Lielākā daļa docētāju, novērtējot studentu darbu, sniedz arī savus komentārus un pamatojumu vērtējumam. Tiem docētājiem, kuri nebija, studentuprāt, pietiekami izskaidrojuši kļūdas darbos un veikuši regulāru darbu novērtējumu, ir lūgts šo trūkumu savos kursos novērst.

      Prasības kredītpunktu ieguvei un informācija par kursā izmantotajām pārbaudījumu formām un novērtējumu ir norādīta katra studiju kursu aprakstā, kas ir pieejams LU Informācijas sistēmā (LUIS) un Moodle vidē, kā arī docētāji par tām informēja studentus kursa pirmajā lekcijā /nodarbībā. 

      Programmas apguvi noslēdz bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana, kas arī tiek vērtēta 10 ballu skalā. Aizstāvot darbu, tika piemēroti vērtēšanas kritēriji, kas atrodami SZF Metodiskajos norādījumos.

      Studentu zināšanu vērtējuma un bakalaura darba vērtējuma rezultāti tika apspriesti Nodaļas sēdēs un secinājumi izmantoti studiju darba pilnveidošanā. 

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.