Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 43321
Studiju virziens Informācijas un komunikācijas zinātnes
Fakultāte Sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Didzis Bērziņš
Programmas apjoms 120 KP vai 180 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2100 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 19
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 150
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Programmas īstenošanas forma, ilgums nepilns laiks: neklātiene
7 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1575 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 0
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 50
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Katru sestdienu no plkst. 9.00 līdz 16.00

Studiju valoda Latviešu
Programmas anotācija

Studiju programmā ir 4 apakšprogrammas – žurnālistika, sabiedriskās attiecības, reklāma un mediju studijas. Specializēšanās izvēlētajā apakšprogrammā notiek sākot ar 4. semestri.

 

Žurnālistikas apakšprogrammā ir praktiski orientētas studijas, kā vākt informāciju un sagatavot to dažādiem medijiem un auditorijām. Studenti trenējas multimediju studijā un patstāvīgi gatavo materiālus dažādiem mediju veidiem (ziņas, TV sižetus, žurnālu rakstus, filmas).

 

Sabiedrisko attiecību apakšprogrammā studenti apgūst zināšanas par organizāciju komunikācijas interesēm un vajadzībām, mārketinga komunikāciju, mācās plānot kampaņas, analizē sabiedrisko attiecību praksi un praktiski izstrādā paši savus projektus.

 

Reklāmas apakšprogrammā studenti apgūst reklāmas kampaņu plānošanu un organizāciju, mārketinga komunikāciju, reklāmas dizainu un tekstus un praktiski izstrādā paši savus projektus.

 

Mediju studiju apakšprogrammā studenti gūst multimediju producēšanas prasmes – praktiskas zināšanas par TV filmu veidošanu, multimediju ziņu formātiem un veidošanas principiem, mediju ekonomiku, multimediju moderēšanu u.c.

 

Studiju programma paredz mācību praksi (6. semestrī PLK, 7. semestrī NLN) izvēlētajā apakšprogrammā. Prakses laikā studenti strādā vadošajos medijos, uzņēmumos un iestādēs, iesaistoties kāda noteikta projekta izstrādē.

 

Komunikācijas studiju nodaļas studenti var doties ERASMUS apmaiņas studijās uz 20 dažādām ārvalstu augstskolām, to vidū Maltu, Helsinkiem, Barselonu, Madridi, Porto, Magdeburgu, Greisvaldi, Turīnu, Pizu, Jivaskilu, Sevilju u.c.

Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas mērķi ir, integrējot studijas, pētniecību un radošumu, sagatavot speciālistus mediju analīzē un producēšanā, žurnālistikā, korporatīvā komunikācijā, sabiedriskajās attiecībās un reklāmā, kuriem būtu (1) zināšanas, prasmes un kompetences nosauktajās jomās; (2) vispārējas teorētiskas un praktiskas zināšanas par komunikācijas sfēru mūsdienu sabiedrībā; (3) kompetence pētīt un analizēt komunikācijas fenomenus un (4) spējas radoši darboties dažādās komunikācijas jomās un industrijās.

Lai realizētu šos mērķus, programmas uzdevumi ir nodrošināt:

 1. zināšanas komunikācijas teorijā, komunikācijas vēsturē, komunikācijas socioloģijā, komunikācijas psiholoģijā, komunikācijas ētikā, sociālo zinātņu pētniecības metodēs, komunikācijas mūsdienu procesos un atbilstoši apgūtajiem studiju moduļiem – padziļinātas zināšanas mediju studijās, sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un žurnālistikā;
 2. prasmju apguvi žurnālistikā, sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un mediju analīzē;
 3. zināšanas un prasmes komunikācijas pētniecības metodēs, lai izmantotu tās prakses analīzē;
 4. radošas domāšanas attīstību un kompetences darboties dažādās komunikācijas jomās un profesijās;
 5. akadēmiskās zināšanas un pētniecības prasmes studijām maģistratūrā. 
Programmas studiju rezultāti

Zināšanas:

 • izpratne par svarīgākajiem jēdzieniem un likumsakarībām komunikācijas teorijās, komunikācijas psiholoģijā, komunikācijas socioloģijā, komunikācijas ētikā, komunikācijas vēsturē; starppersonu komunikācijā; starptautiskajā un globālajā komunikācijā;
 • specializētās zināšanas vienā no studiju moduļiem – žurnālistikā, sabiedriskajās attiecībās, reklāmā vai mediju studijās;
 • komunikācijas pētniecības metodēs;
 • akadēmiskajā ētikā un rakstībā;

Spēja pielietot zināšanas:

 • kritiski izvērtējot to kvalitāti un atbilstību konkrētiem mērķiem, komunikācijas situācijai un citiem faktoriem;
 • turpinot izglītību maģistra līmeņa studijās;
 • papildinot savas zināšanas un prasmes un iekļaujoties mūžizglītības procesos, veicināt savu padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi;
 • veidot karjeru valsts pārvaldē, privātajos uzņēmumos, nevalstiskās organizācijās un kā individuāliem uzņēmējiem;
 • atbilstoši pētnieciskajām vai profesionālajām interesēm un darba uzdevumiem patstāvīgi iegūt, atlasīt, apstrādāt, analizēt un izmantot informāciju;
 • realizējot profesionālās funkcijas atbilstoši žurnālistikas, sabiedrisko attiecību un reklāmas profesionālo organizāciju pieņemtajiem ētikas kodeksiem un atbalstītajiem profesionālajiem standartiem;

Analīzes, sintēzes un novērtēšanas prasmes:

 • kritiski novērtēt komunikācijas procesus postpadomju telpā un analizēt komunikācijas lomu sabiedrības demokratizācijā;
 • attīstīt komunikācijas profesionālās darbības atbilstoši demokrātiskas sabiedrības principiem;
 • atlasīt, apgūt un lietot speciālo zinātnisko literatūru atbilstoši konkrētiem mērķiem un uzdevumiem;
 • identificēt komunikācijas prakses problēmas, novērtēt tās un izvēlēties un pielietot pētniecības metodes, kas nodrošinās optimālu problēmu izpēti un analīzi;
 • kritiski izvērtēt pētniecības rezultātus un pētniecisko atbildību;
 • veidot spriedumus un nodrošināt tos ar atbilstošu argumentāciju;
 • pieņemt lēmumus un risināt problēmas jautājumos, kas atbilst EKI 6. līmeņa profesionālajām kompetencēm;
 • ētiski izvērtēt komunikācijas situācijas un pieņemt profesionālus un ētiskus lēmumus;

Komunikācijas prasmes:

 • izklāstīt auditorijai argumentus uztveramā veidā rakstiski, mutiski vai vizuāli;
 • vadot citu cilvēku darbu, skaidri izklāstīt uzdevumus, sasniedzamos mērķus, veicināt radošu risinājumu meklēšanu;
 • akadēmiskajā rakstībā un komunikācijā;
 • latviešu valodā teicamā līmenī;
 • svešvalodās atbilstoši darba uzdevumiem, kas veicami EKI 6. līmeņa speciālistiem;

Citas prasmes:

 • darboties komandā;
 • domāt kritiski un radoši;
 • strādāt dinamiskā un mainīgā vidē un pieņemt lēmumus neskaidros apstākļos;
 • sadarboties ar citiem savas jomas pārstāvjiem un veicināt zinātības procesus;

Kompetences:

 • analizēt, kritiski izvērtēt un prognozēt komunikācijas fenomenus, situācijas un procesus sabiedrības attīstības kontekstā;
 • realizēt komunikācijas fenomenu, situāciju un procesu pētījumus, izstrādājot to metodoloģiju;
 • žurnālistikā – vākt un apstrādāt informāciju, sagatavot medija kanālam, auditorijai, formātiem un citiem raksturojumiem atbilstošus materiālus, ievērojot labas žurnālistikas prakses principus;
 • korporatīvajā komunikācijā – nodrošināt komunikācijas mērķiem un situācijām atbilstošu sabiedrisko attiecību metožu un paņēmienu realizāciju, ievērojot labas sabiedrisko attiecību prakses principus;
 • reklāmā – nodrošināt komunikācijas mērķiem un situācijām atbilstošu pārliecināšanas metožu un reklāmas veidu realizāciju, ievērojot labas reklāmas prakses principus;
 • mediju studijās – spēt realizēt un vadīt dažādiem medijiem paredzētu produktu sagatavošanu, izvietošanu medijos, novērtējot auditorijas un mediju tirgus raksturojumus.
Darba iespējas

Radio, televīzijā, laikrakstos, žurnālos un interneta portālos strādājoši reportieri, komentētāji un žurnālisti, ziņu nodaļu un mediju redaktori, sabiedrisko attiecību un reklāmas speciālisti, preses sekretāri.

 

 

Uzzini par mūsu absolventu profesionālo darbību un karjeru:

Uzņemšanas nosacījumi

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

CE matemātikā


CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos


Papildu punkti: LU SZF rīkotā zinātniski pētniecisko darbu konkursa komunikācijas zinātnē un/vai radošo konkursu komunikācijas zinātnē 1. – 3. vietas ieguvēji 2019. un 2020. gadā saņem papildu punktus: 1. vietas ieguvēji saņem 100 punktus, 2. vietas ieguvēji – 75 punktus, 3. vietas ieguvēji – 50 punktus. Skolēna zinātniski pētnieciskam darbam jābūt oriģinālam pētījumam, kas iesniegts tikai LU SZF konkursam;


Priekšrocības: LU SZF rīkotā zinātniski pētniecisko darbu konkursa komunikācijas zinātnē un/vai radošo konkursu komunikācijas zinātnē 1. vietas ieguvējiem 2019. un 2020. gadā. Skolēna zinātniski pētnieciskam darbam jābūt oriģinālam pētījumam, kas iesniegts tikai LU SZF konkursam.

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (4,5 x 100 = 450)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (4,5 x 100 = 450)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100))


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (40 x 10 = 400) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (40 x 10 = 400) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Kontaktinformācija

Sociālo zinātņu fakultāte, Rīgā, Lauvas ielā 4

Klātienes studiju programmas metodiķe Dace Valtiņa, 224.telpa, tālr. 67140411, e-pasts: dace.valtina@lu.lv

Neklātienes studiju programmas metodiķe Liene Znotiņa, 223.telpa, tālr.: 67140533, e-pasts: Liene.Znotina@lu.lv

Informatīvais e-pasts: szf@lu.lv

Komunikācijas zinātne   120
Obligātā daļa   68
Obligātā daļa   56
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
KomZ1056 Ievads komunikācijas studijās Eksāmens 4
KomZ2137 Ievads korporatīvajā komunikācijā un reklāmā Eksāmens 2
KomZ1049 Ievads studijās un pētniecībā Eksāmens 4
KomZ2123 Ievads žurnālistikā Eksāmens 2
SDSK2045 Komunikācija un semiotika Eksāmens 2
KomZ1041 Komunikācijas psiholoģija Eksāmens 4
Soci1022 Komunikācijas socioloģija* Eksāmens 4
KomZ2125 Komunikācijas teorijas** Eksāmens 4
JurZ1086 Komunikācijas tiesības Eksāmens 2
KomZ1110 Komunikācijas vēsture Eksāmens 4
Filz2200 Komunikācijas ētika Eksāmens 4
Filz2338 Kultūras teorija un vēsture Eksāmens 4
Valo1855 Latviešu valodas kultūras jautājumi Eksāmens 2
KomZ2138 Sociālie mediji un digitālā kultūra Eksāmens 4
KomZ2057 Starptautiskā un globālā komunikācija Eksāmens 2
KomZ1060 Teksts, autors un žanrs Eksāmens 4
VidZ1048 Vides un ilgtspējīgas attīstības pamati Eksāmens 3
Svešvaloda   2
Valo1849 Angļu valoda komunikācijas zinātnes studentiem Eksāmens 2
Valo1853 Vācu valoda komunikācijas zinātnes studentiem Eksāmens 2
Gala pārbaudījums   10
KomZ4031 Bakalaura darbs Sad.kurss (bakalaura darbs/DP) 10
Ierobežotās izvēles kursi   50
Kopējā B daļa   26
Obligātā daļa   6
KomZK001 Kursa darbs komunikācijas zinātnē Kursa darbs/projekts 2
KomZK002 Radošais projekts Kursa darbs/projekts 4
Praktikums   6
KomZR002 Ievadpraktikums profesionālajā komunikācijā Prakse 2
KomZ3128 Mediju praktikums Prakse 6
KomZR003 Mediju praktikums Prakse 4
KomZ3057 Radio praktikums* Prakse 6
KomZR004 Reklāmas praktikums Prakse 4
KomZ3058 Reklāmas praktikums* Prakse 6
KomZ3135 Sabiedrisko attiecību praktikums Prakse 6
KomZR005 Sabiedrisko attiecību praktikums Prakse 4
KomZ3064 Televīzijas praktikums** Prakse 6
Izvēles daļa sociālajās zinātnēs   4
Ekon1021 Ekonomikas teorijas pamati Eksāmens 4
JurZ1037 Ievads Latvijas tiesību sistēmā Eksāmens 4
PolZ1006 Ievads politoloģijā Eksāmens 4
PolZ2123 Ievads publiskajā administrācijā Eksāmens 4
Soci1030 Ievads socioloģijā Eksāmens 2
PolZ1042 Mūsdienu demokrātijas pamatproblēmas Eksāmens 2
VadZ1015 Vadīšanas teorija Eksāmens 2
Izvēles daļa komunikācijas teorijā un praksē   10
KomZ3067 Akadēmiskā darba praktikums III Eksāmens 2
KomZ3027 Akadēmiskā darba praktikums Eksāmens 2
KomZ3082 Argumentācijas teorija un prakse Eksāmens 2
KomZ3121 Dokumentālā kino vēsture un estētika Eksāmens 4
KomZ4115 ES informācijas un komunikācijas politikas problēmas Eksāmens 2
SDSK1085 Ievads performatīvajās praksēs Eksāmens 2
KomZ2131 Ievads salīdzinošajās mediju studijās Eksāmens 4
SDSK1100 Ievads teātra, kino un televīzijas kritikā Eksāmens 2
KomZ3123 Kino un jaunie mediji Eksāmens 2
KomZ3120 Komunikācija un kognitīvās zinātnes Eksāmens 2
KomZ2133 Komunikācija un populārā kultūra Eksāmens 4
Soci2036 Kultūras socioloģija Eksāmens 2
KomZ2058 Latvijas mediju vide Eksāmens 2
KomZ1090 Medijpratība Eksāmens 4
KomZ1065 Mediju reprezentācijas, ētika, atmiņa un holokausts Eksāmens 2
KomZ2127 Prezentācijas prasmes Eksāmens 2
KomZ2142 Sociālo tīklu analīzes metodes Eksāmens 4
KomZ3063 Starpkultūru komunikācija Eksāmens 2
KomZ2315 Vizuālā komunikācija Eksāmens 4
DatZ2064 WWW lapu veidošanas pamati Eksāmens 4
Apakšprogrammu B daļa   24
Mediju studijas un žurnālistika   24
Multimediju producēšana   24
KomZ3159 Digitālā fotografēšana Eksāmens 2
KomZ2113 Ievads foto žurnālistikā Eksāmens 2
SDSK1085 Ievads performatīvajās praksēs Eksāmens 2
KomZ3140 Informācijas strukturēšana interneta medijos Eksāmens 2
KomZ3047 Latvijas komunikācijas vēsture Eksāmens 4
KomZ2059 Latvijas mediju vide Eksāmens 4
KomZ3143 Latvijas mediju vēsture Eksāmens 4
KomZ1088 Līderība Eksāmens 2
SDSK3036 Mediju industrijas un ekonomika Eksāmens 4
KomZ2130 Mediju pētniecības metodes Eksāmens 4
KomZ3126 Mediju pētniecības praktikums Eksāmens 4
KomZ2108 Multimediju producēšana I Eksāmens 6
KomZ3127 Multimediju producēšana II Eksāmens 6
KomZ2116 Radio un televīzijas runa Eksāmens 2
KomZ3088 Televīzijas dokumentārā filma Eksāmens 4
KomZ2129 Vizuālā komunikācija kino naratīvā Eksāmens 4
KomZ2112 Ziņu žurnālistika Eksāmens 2
KomZ3091 Žurnālu producēšana Eksāmens 2
Žurnālistika   24
KomZ3119 Analītiskā un pētnieciskā žurnālistika Eksāmens 4
KomZ2128 Apraksts Eksāmens 2
KomZP041 Apraksts* Eksāmens 4
KomZ2106 Audiovizuālā žurnālistika Eksāmens 2
KomZ3159 Digitālā fotografēšana Eksāmens 2
KomZ2113 Ievads foto žurnālistikā Eksāmens 2
KomZ2110 Informācijas vākšanas metodes žurnālistikā Eksāmens 4
KomZ3047 Latvijas komunikācijas vēsture Eksāmens 4
KomZ2059 Latvijas mediju vide Eksāmens 4
KomZ3143 Latvijas mediju vēsture Eksāmens 4
KomZ2116 Radio un televīzijas runa Eksāmens 2
KomZ2115 Radio un televīzijas žurnālistika Eksāmens 4
KomZ4048 Redakcijas darbs Eksāmens 4
KomZ3157 Reportiera darbnīca Eksāmens 6
KomZ3073 Reportiera darbnīca Eksāmens 4
KomZ2114 Reportiera darbnīca* Eksāmens 2
KomZ3138 TV projekts Eksāmens 4
KomZ2129 Vizuālā komunikācija kino naratīvā Eksāmens 4
KomZ2112 Ziņu žurnālistika Eksāmens 2
KomZ3086 Žurnālista meistarības praktikums Eksāmens 2
Korporatīvā komunikācija un reklāma   24
Reklāma   24
KomZ2000 Integrētās komunikācijas I Eksāmens 6
KomZ3137 Integrētās komunikācijas II Eksāmens 6
KomZ3116 Komunikācija globālā vidē Eksāmens 2
KomZ3145 Mediju reklāmu producēšana Eksāmens 4
KomZ3131 Multimediju reklāmu producēšana Eksāmens 2
SDSK2066 Mārketinga komunikācija* Eksāmens 4
KomZ2118 Pētniecības metodes sabiedriskajās attiecībās un reklāmā Eksāmens 4
KomZ3147 Reklāmas kampaņas Eksāmens 4
KomZ3113 Reklāmas kampaņas Eksāmens 6
KomZ2121 Reklāmas stratēģija un taktika* Eksāmens 4
KomZ3156 Reklāmas teksti Eksāmens 2
KomZ3134 Sabiedrisko attiecību un reklāmas meistarības praktikums Eksāmens 2
VadZ3051 Sabiedrisko attiecību un reklāmas projekti Eksāmens 2
KomZ2119 Sabiedrisko attiecību un reklāmas vēsture un teorijas* Eksāmens 2
Korporatīvā komunikācija   24
KomZ2000 Integrētās komunikācijas I Eksāmens 6
KomZ3137 Integrētās komunikācijas II Eksāmens 6
KomZ3116 Komunikācija globālā vidē Eksāmens 2
KomZ3142 Korporatīvā komunikācija multimediju vidē Eksāmens 6
KomZ3129 Korporatīvā komunikācija sociālajos medijos Eksāmens 2
KomZ3110 Mārketinga komunikācija Eksāmens 2
SDSK2066 Mārketinga komunikācija* Eksāmens 4
KomZ3125 Organizāciju komunikācija Eksāmens 2
KomZ3141 Organizāciju komunikācijas prakse Eksāmens 4
KomZ2118 Pētniecības metodes sabiedriskajās attiecībās un reklāmā Eksāmens 4
KomZ3147 Reklāmas kampaņas Eksāmens 4
KomZ2117 Sabiedrisko attiecību stratēģija un taktika Eksāmens 4
KomZ3074 Sabiedrisko attiecību teksti Eksāmens 2
KomZ3134 Sabiedrisko attiecību un reklāmas meistarības praktikums Eksāmens 2
VadZ3051 Sabiedrisko attiecību un reklāmas projekti Eksāmens 2
KomZ2119 Sabiedrisko attiecību un reklāmas vēsture un teorijas* Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   2
KomZ1063 Dzimte un mediji Eksāmens 2
Soci1047 Dzimtes pētījumi: teorētiskās atziņas un komunikācijas prakse Eksāmens 2
SDSK1085 Ievads performatīvajās praksēs Eksāmens 2
SDSK1100 Ievads teātra, kino un televīzijas kritikā Eksāmens 2
MākZ1383 Kinematogrāfiskā vēstījuma stratēģija Džima Džārmuša un Pītera Grīneveja filmās Eksāmens 2
KomZ1067 Komunikācijas vide Baltijā Eksāmens 4
KomZ1062 Komunikācijas vide Latvijā Eksāmens 4
KomZ1065 Mediju reprezentācijas, ētika, atmiņa un holokausts Eksāmens 2
KomZ3110 Mārketinga komunikācija Eksāmens 2
PolZ1038 Politika Latvijā Eksāmens 4
PolZ2000 Reliģija, politika un sabiedrība postpadomju telpā Eksāmens 2
KomZ2138 Sociālie mediji un digitālā kultūra Eksāmens 4
PolZ1046 Taisnīguma problēmas mūsdienu pasaulē Eksāmens 2
KomZ3088 Televīzijas dokumentārā filma Eksāmens 4
Zinātnes nozare Komunikācijas zinātne
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Studiju pamata valoda ir latviešu, bet aug kursu skaits angļu valodā. Pašlaik iespējams nodrošināt kursu docēšanu angļu valodā 20 kredītpunktu apjomā katrā semestrī pilna laika studijās (“Komunikācija un semiotika”, “Starpkultūru komunikācija”, “Televīzijas dokumentārā filma”, “Komunikācija globālā vidē”, “Vizuālā komunikācija kino naratīvā” , “Kino un jaunie mediji”, „Dzimte un mediji”, „Ievads teātra, kino un televīzijas kritikā”, „Ievads performatīvajās praksēs” u.c.).

      Visiem A daļas kursiem un daļai B daļas kursu ir izveidotas vietnes moodle, kas dod iespēju studentiem studēt attālināti. Gandrīz visas abonētās datu bāzes ir neierobežoti pieejamas tiešsaistē no jebkuras vietas, kur ir atbilstošs datu pārraides pieslēgums. Tiek praktizēti studentu radošie projekti, kas ir orientēti uz konkrētu profesionālo uzdevumu veikšanu (studenti katru gadu nodrošina SZF reprezentāciju izstādē “ Skola” u.c.).

      Studējošie ar pasniedzējiem var sazināties tiešā komunikācijā (visiem pasniedzējiem semestra sākumā tiek sastādīts konsultāciju grafiks, paredzot iknedēļas konsultācijas 1-2 h apjomā) vai caur moodle platformu, kā arī e-pastā, skype; vairākiem kursiem kā platforma tiek izmantota arī facebook.

      Kursa darbi un projekti kursu ietvaros ir orientēti uz problēmrisināšanu, liela uzmanība tiek veltīta pētījuma dizaina veidošanas prasmju attīstīšanai.

      Praktikumu organizēšanā un realizācijā programma cieši sadarbojas ar mediju, sabiedrisko attiecību, reklāmas un citiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu praktikumu vietas un sekotu līdzi studējošo profesionālajai attīstībai. Praktikumu laikā notiek semināri, kuros tiek apspriestas studentu problēmas un meklēti risinājumi. Balstoties uz eksperimentālu pieeju, studiju process kļūst arvien radošāks. Studentu un pasniedzēju attiecības mainās uz studentu un mentoru attiecībām, un tas vairo arī jauniešu motivāciju un atbildību. Viens no tādiem projektiem ir studentu TV KiviTV (http://vimeo.com/user5114760). Pēc praktikumu noslēguma studentiem ir to sasniegumu prezentācija un analīze. Ja praktikuma vietā nav iespējams realizēt visas radošās idejas, tad tās studenti attīsta radošajos kursa darbos. Kursā „Dokumentārā filma” studenti katru gadu uzņem vismaz vienu filmu.

      Jauns un veiksmīgs ir starptautiskais projekts Riga Summer School (https://sites.google.com/site/rigasummerschool/), kas tiek realizēts sadarbojoties ar Riga Live, Latvijas Kultūras akadēmiju, laikrakstu „Diena”, LU Botānisko dārzu u.c. , projekts vienlaicīgi bija arī daļa no nacionālās identitātes pētniecības projekta. Šī projekta veicināšanas pasākumus realizē sabiedrisko attiecību moduļa studenti. 2013. gadā studenti uzsāka un 2014.gadā turpināja sadarbību ar Latvijā senāko un leģendāro mūzikas un mākslas festivālu BILDES, rūpējoties par koncertu un īpaši jauno mūzikas grupu publicitāti.   

Vērtēšanas sistēma

Studentu zināšanu un prasmju vērtēšanā tiek izmantots darba novērtējums visa semestra laikā, zināšanu un prasmju demonstrācija mutiski un rakstiski un apgūto teorētisko zināšanu pielietojums prakses analīzē. Visos kursos zināšanas, prasmes un kompetences tiek vērtētas ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Pārbaudījumu veidu un vērtējumu īpatsvars ir analizēts izmantojot kursu mērījumu kredītpunktos. Visu kursu noslēgumā ir eksāmeni, kuru īpatsvars vērtējumā ir vismaz 10 % (atbildoši LU normatīvajiem aktiem).

      Katra kursa ievadlekcijā pasniedzējs studentus iepazīstina ar prasībām kursa apguvei, šīs prasības tiek publicētas arī studentu personīgajos LUIS profilos un katra kursa moodle vietnē.

Studiju programmā galvenās studentu zināšanu novērtēšanas formas ir rakstiskie un mutiskie eksāmeni kursu noslēgumā, semināri (diskusijas, patstāvīgo darbu prezentācijas utt.), bakalaura darba koncepcijas, kursu projektu, akadēmiskas ievirzes rakstu, pētniecības projektu u.c. publiskas aizstāvēšanas, kas kvalitātes vērtējumā ir nozīmīgs instruments, jo tiek piesaistīti arī profesionālās vides pārstāvji.

      Gandrīz visos kursos atzīme veidojas kumulatīvi – vērtējums par darbu semestra laikā (semināri, referāti, prezentācijas, individuālie rakstu darbi, testi utt.), apkopojošs darbs par kursā apgūto materiālu, teorētisko atziņu pielietojums atsevišķu gadījumu studijās un tml. un kursa noslēguma pārbaudījuma vērtējums.

      Studiju procesa kvalitātes vadībā būtiska loma ir novērtējuma pamatojumam un analīzei, tāpēc programmas vadības uzstādījums ir, ka mācību spēkiem ir jāsniedz vērtējumu kopsavilkumi un individuāli vērtējumi gan nodarbībās, gan e-vidē. Arī pēc rakstiskajiem eksāmeniem tiek plānots laiks, kurā pasniedzēji satiekas ar eksaminētajiem studentiem, lai sniegtu komentārus par rakstu darbiem, ieteiktu, kam turpmākajā studiju procesā būtu jāpievērš lielāka uzmanība utt.

      Par svarīgu nosacījumu studentu zināšanu, prasmju un kompetenču vērtēšanā programmas vadībā tiek uzskatīts prasību un rezultatīvo rādītāju izklāsts, kas tiek veikts gan kursa aprakstos, gan arī e-kursu realizācijas paskaidrojumos.

      Studentu prasmju attīstībā un nostiprināšanā būtiska loma ir praktikumiem, kas plānoti visos studiju moduļos. Praktikumu realizācijas kvalitātes uzlabošanai to vadīšanai ir nozīmēti mācību spēki, kas nodrošina studentiem informāciju, palīdz atrast praktikumu vietas, seko līdzi praktikumu gaitai, uztur kontaktus ar praktikumu vietām un novērtē praktikumu laikā sasniegtos rezultātus. Praktikumu rezultāti tiek aizstāvēti publiskā diskusijā, kas veicina visu studentu profesionālo attīstību, jo studenti var vērtēt savus sasniegumus un arī mācīties no citu kļūdām. Praktikumu pārskatos izteiktie studentu priekšlikumi un darba devēju vērtējumi ik semestri tiek apkopoti un apspriesti Komunikācijas studiju nodaļas sēdē.

Programmas izmaksas

 Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.