Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 42762
Studiju virziens Sociālā labklājība
Fakultāte Sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Profesionālā bakalaura grāds sociālajā darbā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Programmas direktors Evija Apine
Programmas apjoms 160 KP vai 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 1900 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 3
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 40
Minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana 2020. rudens semestrī
Studiju organizācija

Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

Studiju valoda Latviešu
Programmas mērķis un uzdevumi

Sociālā darba profesionālās bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālā bakalaura grāda sociālajā darbā un piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas „Sociālais darbinieks” iegūšanu, sniegt nepieciešamo zināšanu, prasmju un vērtību bāzi kvalificētai profesionālajai darbībai sociālā darba jomā mikro, mezo un makro līmeņos un tālākai izglītībai.

      Studiju programmas uzdevumi ir:

 • nodrošināt iespēju apgūt profesiju atbilstoši LR profesiju klasifikatoram un apstiprinātajam sociālā darbinieka profesijas standartam, sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus sociālos darbiniekus LR sociālās sfēras vajadzībām;
 • attīstīt sociālajā darbā nepieciešamo teorētisko zināšanu, prasmju un vērtību bāzi darbam indivīda, ģimenes, grupas, kopienas un sabiedrības līmenī;
 • veidot izpratni par sociālā darba teorijas un prakses ciešo saistību, nodrošinot apgūto zināšanu pielietošanu praktiskajā darbībā;
 • attīstīt studentos prasmes un iemaņas strādāt saskaņā ar sociālo darbinieku profesionālās ētikas kodeksu;
 • veicināt studentos interesi par tālākizglītības un profesionālās kvalifikācijas celšanu.
Programmas studiju rezultāti

Studiju programmas plānotie rezultāti:

Zināšanas:

 • zina sociālā darba vēsturisko attīstību, attīstības tendences mūsdienās, izprot sociālā darba multidisciplināro raksturu;
 • izprot un spēj analizēt sociālā darba teorētisko bāzi, pieeju daudzveidību;
 • prot izskaidrot sociālā darba intervences līmeņu (mikro, mezo un makro) atšķirības un specifiku;
 • spēj izvēlēties metodes un tehnikas sociālajam darbam ar indivīdu, ģimeni, grupām, kopienu un sabiedrību kopumā;
 • izprot un prot identificēt sociālās problēmas, raksturot sociālā darba mērķa grupu problēmas;
 • zina sociālās politikas procesu, sociālās drošības sistēmu un sociālo tiesību īstenošanas iespējas;
 • zina projektu izstrādes un īstenošanas posmus, finansējuma iegūšanas iespējas;
 • spēj stratēģiski un analītiski formulēt un risināt sociālā darba nozares problēmas;
 • spēj izstrādāt teorētiska un empīriska pētījuma dizainu.

Prasmes:

 • spēj izvēlēties konkrētajai situācijai atbilstošāko sociālā darba teoriju un pielietot to sociālā darba procesā;
 • spēj pielietot metodes un tehnikas sociālajā darbā atbilstoši iejaukšanās līmenim un sociālā darba procesa posmam;
 • pārvalda komunikācijas un intervēšanas prasmes;
 • prot iegūt, atlasīt un apstrādāt profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamo informāciju;
 • spēj analizēt sociālās problēmas sociālo procesu kontekstā, plānot un īstenot atbilstošu intervenci;
 • prot strādāt komandā un vadīt komandas darbu;
 • spēj izstrādāt projekta pieteikumu;
 • prot veikt teorētisku un empīrisku pētījumu, prezentēt pētījumu rezultātus.

Attieksmes un kompetences:

 • izprot profesionālo ētiku un prot risināt ētiskās dilemmas;
 • darbībā īsteno profesionālās vērtības un ētikas principus;
 • sadarbību balsta uz savstarpējas cieņas ievērošanu un viedokļu dažādības toleranci;
 • profesionālajā darbībā ir radoši un inovatīvi;
 • izprot sociālā darbinieka profesionālās pilnveides nozīmi kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanā;
 • ir motivēti tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.
Uzņemšanas nosacījumi

Lai uzsāktu studijas 1. kursā nepieciešama vidējā izglītība; lai turpinātu studijas 3. kursā nepieciešama 1. līmeņa profesionālā izglītība (sociālais aprūpētājs; sociālais rehabilitētājs; sociālās palīdzības organizators). 2019. gada rudens semestrī pieteikšanās studiju turpināšanai 3. kursā nenotiks.


Uzņemšanas nosacījumi, lai uzsāktu studijas 1. kursā:


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

 

CE latviešu valodā

CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

CE matemātikā


CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu


Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:


gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā

gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā

gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Konkursa aprēķina formulas

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (4,5 x 100 = 450)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (daļu vidējais vērtējums procentos (4,5 x 100 = 450)) + CE matemātikā (daļu vidējais vērtējums procentos (1 x 100 = 100))


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (40 x 10 = 400) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (40 x 10 = 400) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

Sociālais darbs   160
Obligātā daļa   96
Vispārizglītojošie studiju kursi   22
Psih2024 Attīstības psiholoģija Eksāmens 4
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Filz1049 Filozofijas pamati Eksāmens 2
KomZ3144 Ievads komunikācijas zinātnē Eksāmens 2
Psih1001 Ievads psiholoģijā Eksāmens 4
Soci1030 Ievads socioloģijā Eksāmens 2
Soci1025 Ievads studijās, pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā Eksāmens 2
JurZ1157 Ievads tiesību zinātnē Eksāmens 4
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Nozares teorētiskie pamatkursi   36
Soci1033 Ievads socioloģisko pētījumu metodēs un organizācijā Eksāmens 2
SociP100 Ievads sociālajā darbā Eksāmens 4
Soci1007 Kursa darbs I Kursa darbs/projekts 2
Soci2009 Kursa darbs II Kursa darbs/projekts 2
Medi4025 Psihiatrijas pamati Eksāmens 2
Soci2042 Saskarsme sociālajā darbā Eksāmens 4
JurZ2059 Sociālā aizsardzība Eksāmens 2
SociP003 Sociālā darba metodes un process Eksāmens 4
SociP005 Sociālā darba projektu vadīšana Eksāmens 4
Soci4010 Sociālā darba teorijas Eksāmens 4
Filz2003 Sociālā darba ētika un vērtības Eksāmens 2
Soci1260 Sociālā politika Eksāmens 4
Prakse   26
Soci1043 Prakse I Prakse 6
SociP004 Prakse II Prakse 10
Soci3035 Prakse III Prakse 10
Valsts pārbaudījums   12
SociP006 Diplomdarba izstrāde I Sad.kurss (diplomdarbs) 4
SociP008 Diplomdarba izstrāde II Sad.kurss (diplomdarbs) 6
Soci1040 Valsts pārbaudījums sociālajā darbā Nobeiguma eksāmens 2
Ierobežotās izvēles kursi   58
Svešvaloda I   2
Valo1591 Profesionālā svešvaloda: angļu valoda sociālajiem darbiniekiem I Eksāmens 2
Valo1590 Profesionālā svešvaloda: vācu valoda sociālajiem darbiniekiem I Eksāmens 2
Svešvaloda II   2
Valo2464 Profesionālā svešvaloda: angļu valoda sociālajiem darbiniekiem II Eksāmens 2
Valo2462 Profesionālā svešvaloda: vācu valoda sociālajiem darbiniekiem II Eksāmens 2
Izvēles daļa   54
SociP001 Brīvprātīgo darba vadīšana Eksāmens 2
JurZ1002 Cilvēktiesības Eksāmens 2
Ekon1021 Ekonomikas teorijas pamati Eksāmens 4
SDSK1042 Elektroniski resursi un meklēšana Eksāmens 2
Psih2002 Krīzes psiholoģija Eksāmens 2
Soci2041 Kvalitatīvās pētījumu metodes sociālajās zinātnēs Eksāmens 2
Soci2012 Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes Eksāmens 2
Soci2004 Latvijas sociālās drošības sistēma Eksāmens 4
PolZ1042 Mūsdienu demokrātijas pamatproblēmas Eksāmens 2
PolZ3024 Organizāciju teorija Eksāmens 2
Soci2013 Psihosociālais darbs Eksāmens 2
Soci4005 Pētījumi sociālajā darbā Eksāmens 2
Teol3001 Reliģiju problemātika sociālajā darbā Eksāmens 2
Soci2055 Socioloģiskā politikas analīze Eksāmens 2
SociP009 Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām Eksāmens 2
SociP013 Sociālais darbs ar grupu Eksāmens 2
Soci2003 Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni I Eksāmens 2
Soci3001 Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni II Eksāmens 2
Soci1038 Sociālais darbs ar vielu atkarīgām personām Eksāmens 2
Soci1027 Sociālais darbs kopienā Eksāmens 4
SociP010 Sociālais darbs makrolīmenī Eksāmens 2
SociP011 Sociālais darbs multikulturālā sabiedrībā Eksāmens 2
Soci4004 Sociālais darbs paliatīvajā aprūpē Eksāmens 2
VadZP012 Sociālo pakalpojumu kvalitātes vadība Eksāmens 2
Soci2020 Sociālo programmu īstenošana un novērtēšana Eksāmens 2
Soci3027 Sociālā gerontoloģija Eksāmens 2
Peda2112 Sociālā pedagoģija Eksāmens 4
Psih2036 Sociālā psiholoģija Eksāmens 4
Medi1028 Sociālās medicīnas pamati Eksāmens 2
Soci2057 Supervīzija sociālajā darbā I Eksāmens 2
Soci2027 Supervīzija sociālajā darbā II Eksāmens 2
VadZ1023 Uzņēmējdarbības pamati Eksāmens 2
Soci3005 Vardarbības fenomens sociālajā darbā Eksāmens 2
SDSK2030 Ģimene kā sistēma Eksāmens 2
Soci3100 Ģimenes socioloģija Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   6
Zinātnes nozare Socioloģija
EKI līmenis 6
Programmas praktiskā īstenošana

Sociālā darba studijas Latvijas Universitātē tiek īstenotas kopš 1991.gada, un nodrošina Latvijas sociālās drošības sistēmai nepieciešamo kvalificēto sociālo darbinieku sagatavošanu. LU Sociālā darba profesionālā bakalaura studiju programma ir viena no pirmajām sociālā darba studiju programmām Latvijā.

      Lai nodrošinātu sociālā darba profesionālo zināšanu un iemaņu apgūšanu, prasmi praktiski pielietot apgūto teorētisko materiālu, mācību procesā tiek izmantotas dažādas interaktīvas apmācību metodes, kā rezultātā akadēmiskas lekcijas, t.i., pasīvs darbs ar auditoriju, veidotu tikai mazāko daļu. Plaši tiek pielietotas tādas metodes kā darbs pāros un triādēs, lomu spēles, grupu darbs, semināri, diskusijas, projektu izstrāde, prāta vētras u.c. interaktīvās apmācības metodes.

      Studiju programmā A daļas un atsevišķu B daļas kursu nodrošināšanā ir uzsākta E-studiju vides Moodle izmantošana, kurā tiek ievietoti studiju procesā nepieciešamie materiāli, publikācijas, uzdevumi.

      Individuālais darbs ietver eseju, referātu un konspektu izstrādi, zinātniski pētniecisko darbu izstrādi (kursa darbi), novērošanu un dienasgrāmatu rakstīšanu, interviju veikšanu u.c.

      Interaktīvais darbs auditorijā un individuālie darbi tiek orientēti uz darba tirgum nepieciešamo prasmju un kompetenču apguvi, piemēram, klientu intervēšanā, problēmsituācijas izvērtēšanā, intervences vai rehabilitācijas plāna sastādīšanā, komunikācijas veidošanā ar klientu, sadarbības prasmju attīstīšanā darbam komandā, kā arī prezentācijas prasmju attīstīšanai, projektu izstrādei un plānošanai u.c. Tieši praktiska darbība auditorijā un prakses ietvaros palīdz studentiem apzināties studijās iegūto kompetenci, kā arī trūkstošās zināšanas un prasmes, un izvirzīt individuālos mērķus turpmākajai profesionālajai attīstībai. Vairāki studiju uzdevumi ir virzīti uz šādas studentu pašrefleksijas veicināšanu.

      Programmas realizācijas gaitā par veiksmīgiem atzītie procesi tiks turpināti - tie ir studentu pētniecisko darbu (kursa darbu un diplomdarbu) priekšaizstāvēšanas, prakšu plānojums, semināri un praktiskās supervīzijas paralēli Praksei III kursā „Supervīzija sociālajā darbā II”, semināru un praktisko nodarbību skaita palielināšana studiju kursos, kā arī „Kursa darba II” izstrādes organizēšana mazās grupās, tādējādi uzlabojot empīrisko pētījumu kvalitāti un dodot iespēju attīstīt sadarbības prasmes.

      Lai veicinātu studentu zinātnisko pētniecību par sociālā darba profesijai nozīmīgiem un aktuāliem jautājumiem līdz šim, pirms kursa darbu un diplomdarbu tematu iesniegšanas sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību (sociālā darba praktiķiem), dažkārt arī sadarbībā ar Labklājības ministriju tika izveidots pētījumu tematu saraksts. Studenti ar šo tematu sarakstu tiek iepazīstināti kursa darbu un diplomdarbu izstrādes ievadlekcijās.

      Lai veicinātu studentu savstarpējas diskusijas pētniecisko darbu aizstāvēšanā, Sociālā darba studiju padome nolēmusi Kursa darba II recenzēšanā iesaistīt arī studentus. Šī prakse programmas realizācijas gaitā izrādījās efektīva, jo studentiem bija iespēja iepazīties ar kursa biedra pētniecisko darbu, konstatēt kursa biedra un sava darba stiprās un vājās puses, mācīties vērtēt atbilstoši izvirzītiem kritērijiem, iegūt padziļinātas zināšanas kādā no sociālā darba jautājumiem.

      Paralēli kontaktstundām auditorijā un elektroniskai saziņai ar studentiem Moodle vai e-pastā, pasniedzēji nodrošina individuālas konsultācijas studentiem klātienē, atbilstoši semestra sākumā sastādītam grafikam. Lai nodrošinātu pasniedzēju konsultāciju pieejamību gan pilna laika, gan nepilna laika studentiem, pasniedzējiem vismaz viens konsultāciju laiks mēnesī ir jāieplāno sestdienā. Konsultācijās studenti var pārrunāt gan ar studiju kursa apguvi saistītos jautājumus, gan konsultēties par kursa darba un diplomdarba izstrādi, bet ar studiju programmas direktoru arī par citiem ar studiju procesu saistītiem jautājumiem.

Vērtēšanas sistēma

Galvenās studijās iegūto zināšanu vērtēšanas formas studiju programmā ir:

 • semināri;
 • kontroldarbi;
 • testi;
 • projektu, individuālo un grupu darbu prezentācijas;
 • prakses uzdevumu izpildes novērtējums (rakstveidā un prezentācijas);
 • rakstiskie jeb mutiskie eksāmeni studiju kursa noslēgumā;
 • valsts eksāmens programmas noslēgumā rakstveidā;
 • diplomdarba aizstāvēšana programmas noslēgumā.

      Studiju kursa noslēguma eksāmena formu (rakstveidā, mutvārdos vai kombinēto) izvēlas konkrētā kursa docētājs pēc saviem ieskatiem. Kursu gala atzīmi veido: eksāmena novērtējums un semestrī paredzētā individuālā darba (referāts, eseja, vai citi uzdevumi) un starppārbaudījumu vērtējums, kuru procentuālo īpatsvaru gala vērtējumā norāda pasniedzējs kursa aprakstā. Atbilstoši LU „Studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas kārtība Latvijas Universitātē” kopīgo vērtējumu kursā veido starppārbaudījumu (tai skaitā individuālā darba) vērtējums vismaz 50% apjomā no kopīgā vērtējuma un eksāmens vismaz 10% apjomā no kopīgā vērtējuma. Šāda vērtēšanas sistēma motivē studentus aktīvi līdzdarboties semestra laikā un kvalitatīvi veikt individuālos uzdevumus.

      Pirmās nodarbības laikā mācībspēks paziņo prasības, kas studentam jāizpilda, lai viņš varētu sekmīgi apgūt konkrēto kursu un nokārtot pārbaudījumu, un nosaka pārbaudījuma formu, tā izpildes veidus (mutvārdos, rakstveidā, u.tml.) un piedāvātos pārbaudījuma kārtošanas termiņus. Mācībspēks nosaka, kādus palīgmateriālus (attiecīgā kursa programma, vārdnīcas, uzskate) var izmantot pārbaudījuma laikā. Ja students pārbaudījuma laikā izmanto materiālus un informāciju, kurus nav paredzēts izmantot, viņš tiek atstādināts no pārbaudījuma.

      Neizturētu pārbaudījumu drīkst atkārtot atbilstošās eksaminācijas sesijas laikā. Ja studentam ir īpaši attaisnojoši iemesli, viņam ir tiesības uz sesijas pagarinājumu. Pārbaudījumu uzskata par izturētu, ja vērtējums 10 ballu sistēmā nav zemāks par 4 ballēm.

      Prakses uzdevumu izpildes novērtējums ir izstrādāts katrai no trim praksēm atsevišķi, atbilstoši to mērķim un uzdevumiem. Prakses I uzdevumu izpildi novērtē studiju programmas prakses vadītājs, Prakses II uzdevumu izpildi novērtē studiju programmas prakses vadītājs, ņemot vērā institūcijas prakses vadītāja vērtējumu, bet Prakses III uzdevumi izpildi novērtē Noslēguma pārbaudījuma komisija, kuras sastāvā ir studiju programmas prakses vadītājs, citi studiju programmas mācībspēki un nozares darba devēju pārstāvji.

      Pie kvalifikācijas eksāmena kārtošanas un diplomdarba aizstāvēšanas ar speciālu rīkojumu tiek pielaisti tikai tie studenti, kuri ir sekmīgi nokārtojuši visas programmā paredzētās akadēmiskās saistības. Valsts eksāmena norisi un vērtēšanas kritērijus ir izstrādājusi Sociālā darba studiju padome un apstiprinājusi SZF Dome.

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.