Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Programmas kods 45310
Studiju virziens Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Fakultāte Sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā
Tiesības uz tālākām studijām Tiesības studēt doktorantūrā
Programmas direktors Baiba Bela
Programmas apjoms 80 KP vai 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2019. gada rudens semestrī Studiju maksa gadā - 2150 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2019. rudens semestrī
Budžeta vietas- 10
2019. rudens semestrī
Maksas vietas - 20
Minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana 2019. rudens semestrī
Studiju organizācija

Nedēļā plānotas 10 lekcijas (katras lekcijas ilgums 1,5h), obligātie lekciju kursi notiek četrus vakarus nedēļā no plkst.18.15-21.30, bet izvēles lekciju kursi no 16:30-18:00.

Studiju valoda Latviešu
Programmas mērķis un uzdevumi

Socioloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus patstāvīgai darbībai pētniecībā un pētnieku grupas darba vadībā, akadēmiskās karjeras turpināšanai doktora studijās, darbībai socioloģijai atbilstošās profesionālās darbības jomās – sociālajos un mārketinga pētījumos, sabiedrības pārvaldē, sociālās politikas analīzē un sociālā darba vadībā. Studiju procesā tiek izmantota individuāla pieeja un LU noteiktajā kārtībā ir iespējams atzīt iepriekš iegūto neformālo izglītību un profesionālo pieredzi, ja tā atbilst studiju programmas specifikai. Programmas noslēgumā, ja students ir izpildījis visas prasības, tiek iegūts akadēmiskais maģistra grāds socioloģijā.

      Lai sasniegtu šo mērķi, studiju programmas uzdevumi ir:

 • sagatavot augsti kvalificētus speciālistus socioloģijā, sociālās politikas un sociālā darba vadībā Latvijas sociālās attīstības vajadzībām;
 • sniegt studentiem zināšanas par jaunākajām tendencēm un inovatīvām pieejām mūsdienu socioloģijas teorijā;
 • attīstīt studentos zinātniski pētnieciskā un analītiskā darba iemaņas, sagatavot studentus patstāvīgam zinātniskam un pētnieciskam darbam socioloģijā un atbilstošās profesionālas darbības jomās; attīstīt prasmes pielietot zināšanas nepazīstamā situācijā un plašākā starpdisciplinārā kontekstā, kas saistīts ar viņu studiju jomu;
 • veidot studentos prasmes iegūtās zināšanas izmantot sabiedrības pārvaldības laukā, attīstīt prasmes sociālo problēmu identificēšanā, analīzē, risināšanā, rīcībpolitiku veidošanā un novērtēšanā;
 • veidot studentos zinātnisku un humānu demokrātiskas sabiedrības izpratni.
Programmas studiju rezultāti

Programmas absolventu zināšanas, prasmes un kompetences:

Zināšanas:

 • studentiem ir augsti specializētas zināšanas par jaunākajām teorijām socioloģijā;
 • kritiska izpratne par augsti specializētajām zināšanām studiju laukā un ar to saistītajos laukos;
 • augsti specializētas zināšanas par socioloģisko pētījumu metodēm;
 • padziļinātas zināšanas par akadēmisko ētiku un akadēmisko rakstību.

Prasmes:

 • prasme kritiski izvērtēt zināšanas, to atbilstību un citus faktorus konkrētajā situācijā, lai radītu jaunas zināšanu formas;
 • prasme patstāvīgi identificēt, atlasīt, analizēt un lietot informāciju saskaņā ar pētījuma mērķiem, profesionālajām interesēm vai darba uzdevumiem iepriekš nezināmā vidē vai neparedzamos apstākļos;
 • kapacitāte attīstīt jaunas metodes;
 • kapacitāte integrēt zināšanas un sarežģītu informāciju no dažādiem laukiem;
 • prasme patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un prasmes, papildināt esošas, caur mūžizglītības aktivitātēm, kā ari iedvesmot padotos turpināt mācības un uzlabot profesionālās zināšanas un prasmes.

Kompetences:

 • kapacitāte parādīt ievērojamas spējas problēmu risināšanā – vadīt vai mainīt nepazīstamus un kompleksus apstākļus studijās vai darbā, kur ir nepieciešama jauna stratēģiska pieeja;
 • kompetences sniegt pienesumu profesionālo zināšanu vai prakses attīstībā;
 • kompetence iepazīstināt ar saviem argumentiem profesionāļu auditoriju vai plašāku sabiedrību skaidrā un saprotamā veidā, mutiski, rakstiski vai vizuāli;
 • kompetences turpināt studijas doktora līmenī;
 • prasme vadīt citu cilvēku darbu, skaidri definējot uzdevumus, sasniedzamos mērķus, kā arī radošo pieeju risinājuma meklēšanā.

Citas prasmes:

 • darbs komandā;
 • prasme domāt kritiski un radoši;
 • prasme strādāt dinamiskā un mainīgā vidē, ietverot prasmi pieņemt kompetentus lēmumus kompleksos un nepazīstamos apstākļos;
 • strādāt kopa ar citiem, attīstot zināšanu procesu.
Uzņemšanas nosacījumi

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); LU bakalaura grādu socioloģijā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)


Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2018./2019. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Socioloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami)


Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Iestājpārbaudījuma apraksts

Pārrunas par studiju mērķi, zinātniskajām interesēm, specializāciju un zinātniskā darba virziena izvēli (iespējamo maģistra darba tēmu), pamatojot to ar teoriju un metodēm.

Kontaktinformācija

Sociālo zinātņu fakultāte, Rīgā, Lauvas ielā 4

Maģistra studiju programmu metodiķe Inga Poļaka, Inga.Polaka@lu.lv, tel. 67140022, 220.telpā

Studiju programmas direktore, asoc. prof. Baiba Bela, e-pasts: Baiba.Bela@lu.lv , tel. 67140040, 329.telpā

Socioloģija   80
Obligātā daļa   50
Obligātā daļa   30
Soci5033 Akadēmiskā rakstība Eksāmens 2
Soci5036 Datu analīzes metodes socioloģijā Eksāmens 4
Soci5093 Ilgtspējīga attīstība Eksāmens 4
Soci5092 Migrācija un integrācija Eksāmens 4
Soci5050 Mūsdienu sociālās teorijas Eksāmens 4
PolZ5029 Politikas analīze un novērtējums Eksāmens 4
Soci5030 Pārnacionālā sabiedrības pārvaldība Eksāmens 4
Soci5049 Starptautiskie salīdzinošie pētījumi Eksāmens 4
Gala pārbaudījums   20
Soci6010 Maģistra darbs Sad.kurss (maģistra darbs/DP) 20
Ierobežotās izvēles kursi   30
SDSK5132 Anketu veidošana sociālajiem pētījumiem Eksāmens 4
Soci5019 Biogrāfiskā metode humanitārajās un sociālajās zinātnēs Eksāmens 2
KomZ5074 Biznesa komunikācija Eksāmens 4
Soci6000 Daudzdimensiju analīze sociālajās zinātnēs Eksāmens 4
Soci5041 Diskursa analīze Eksāmens 2
Soci5029 Dzimte un sabiedrība Eksāmens 2
PolZ5017 ES integrācijas procesi: teorija un prakse Eksāmens 4
Soci5080 ES sociālās politikas analīze Eksāmens 4
Soci5032 Eiropas Savienības sociālā politika Eksāmens 2
Soci5002 Individuālā zinātniskā darba praktikums I Eksāmens 4
Soci6002 Individuālā zinātniskā darba praktikums II Eksāmens 2
Soci5043 Klasisko socioloģisko teoriju mūsdienu interpretācijas Eksāmens 2
Soci5057 Kvalitatīvo datu analīze ar NVivo Eksāmens 2
Soci5038 Kvalitatīvo pētījumu metodes: zinātniskais praktikums Eksāmens 2
Soci5034 Kvantitatīvo pētījumu metodes - zinātniskais praktikums Eksāmens 2
Soci5028 Migrācijas socioloģija Eksāmens 2
Soci5082 Mārketinga pētījumi un patērētāja uzvedība Eksāmens 4
Soci5060 Mārketinga pētījumi** Eksāmens 2
Soci5039 Mārketings un inovācijas Eksāmens 4
Soci5027 Nacionālisma teorijas sociālajās zinātnēs Eksāmens 2
Soci7008 Nākotnes pētījumu metodoloģija Eksāmens 2
Soci5048 Patērniecība un patērētāju uzvedība Eksāmens 2
VadZ5089 Pašvaldības Eiropā un Latvijā Eksāmens 2
KomZ6018 Populārā kultūra un mediji Eksāmens 4
Soci5053 Post-sociālisma antropoloģija Eksāmens 4
Soci5035 Postmodernisms un sabiedrība Eksāmens 2
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I Eksāmens 4
Soci5040 Preventīvais sociālais darbs Eksāmens 4
PolZ5068 Rasisms un neiecietība mūsdienu Eiropā Eksāmens 4
Soci5037 Reģionu un lauku attīstība Eksāmens 2
Soci5055 Sabiedrība un reliģiskās organizācijas* Eksāmens 4
Soci5044 Sabiedrības pārvaldība Eksāmens 2
Soci5054 Sekundāro datu avoti un analīze Eksāmens 2
Soci5056 Socioloģiskie pētījumi Latvijā Eksāmens 2
Soci5237 Sociālā antropoloģija* Eksāmens 2
Soci5052 Sociālā darba novērtēšana Eksāmens 4
Soci5139 Sociālā stratifikācija un sociālās pārmaiņas Eksāmens 2
Soci5046 Sociālās politikas analīze Eksāmens 2
Papildus kursi civilajā un vides aizsardzībā   1
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Zinātnes nozare Socioloģija
EKI līmenis 7
Programmas praktiskā īstenošana

Studijas notiek valsts valodā. Lai sekmētu mācību internacionalizāciju, 8-12 kp apjomā tiek docēti kursi angļu valodā.

      Studiju procesā tiek izmantotas daudzveidīgas apmācību metodes un formas, balstoties uz studenta mācīšanos orientētā pieejā, kas atbalsta un veicina studentu patstāvīga darba prasmes, kritiskās analīzes prasmes un individuālu atbildību par savu darbu. Teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām (prasmēm un kompetencēm) ir vienāda nozīme studiju procesā. Tiek izmantotas mūsdienu mācību metodes un tehnoloģiski progresīvas studiju formas. Studiju process ietver dažādas mācību formas - lekcijas, seminārus, patstāvīgo darbu, literatūras studijas, esejas, referātus, grupu darbu un diskusijas. Starprezultātu pārbaude studiju gaitā nodrošina studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā. Nelielā studējošo skaita dēļ ir iespējama individuāla pieeja, kas ļauj arī mērķtiecīgi paaugstināt studējošo motivāciju. Socioloģijas vai citu sociālo zinātņu bakalaura programmu absolventiem, uzsākot studijas, ir atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetence, lai sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā. Citu programmu absolventiem ir vairāk jāpiestrādā un pasniedzēji metožu kursos iegulda individuālu darbu ar katru studentu, lai sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā un labā kvalitātē.

      Moodle platforma ir ļoti noderīga un tiek plaši izmantota, lai efektīvāk organizētu mācību procesu un ļauj studentiem arī studēt mājās. Visi kursu apraksti ir pieejami tiešsaistē, izmantojot LUIS un Moodle. Katram studiju kursam ir apraksts, kas ietver: kredītpunktus; ECTS kredītpunktus; kopējo kontaktstundu skaitu, no tām lekciju stundu skaitu, semināru un praktisko darbu stundu skaitu; patstāvīgā darba stundu skaitu; kursa anotāciju, prasības kredītpunktu piešķiršanai, mācību rezultātus (zināšanas, prasmes un iemaņas), plānu. Katra studiju kursa sākumā pasniedzējs iepazīstina studentus ar prasībām un zināšanu vērtēšanas principiem. Katrs docētājs ir pieejams viņa/viņas konsultāciju stundu laikā vismaz vienu stundu nedēļā, kā arī ar visiem docētājiem iespējams konsultēties elektroniski, izmantojot Moodle platformu vai e-pastu. Mācību procesā tiek izmantotas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, lai stiprinātu IKT prasmes, kas nepieciešamas, lai atrastu un izvēlētos nepieciešamo informāciju par teorētisko literatūru, pētījumiem u.c. Mācībās izmantotā literatūra ir dažādās valodās ( latviešu, angļu , krievu), studiju kursi angļu valodā un studiju apmaiņas iespējas stiprina svešvalodu kompetences. Studiju kursos īpašs uzsvars tiek likts uz praktisku iemaņu padziļinātu apguvi, kas nepieciešamas, lai veiktu socioloģisko pētījumu.

Vērtēšanas sistēma

Vērtēšanas sistēma ietver zināšanu, prasmju un kompetences novērtēšanas metodes, kuras gadu gaitā rūpīgi izstrādātas un praksē pārbaudītas. Zināšanu, prasmju, kompetences (studiju procesā iegūto spēju veikt noteiktus uzdevumus) novērtēšanas metodes ir objektīvas, saistītas ar studiju rezultātiem un darba tirgus mainīgajām prasībām. Studentu zināšanu novērtēšanā mācībspēki lieto neatkarīgas un interaktīvas formas - seminārus, esejas, referātus, grupu diskusijas, pārbaudes darbus, testus u.c. Studentu darbs tiek novērtēts visa semestra garumā, veidojot integrētu noslēguma vērtējumu. Studentiem ir jāparāda savas zināšanas un prasmes mutvārdu un rakstveida noslēguma pārbaudījumos, jāspēj saistīt savas teorētiskās zināšanas ar praktiskajām iemaņām. Vērtējumi tiek piešķirti pēc 10 ballu skalas. Četri punkti ir zemākais sekmīgais rādītājs. Pārbaudes metodes un formas ir apstiprinātās Socioloģijas nodaļā un Socioloģijas studiju programmu padomē. Visi kursi beidzas ar gala eksāmenu, eksāmena īpatsvaram kopējā vērtējumā jābūt vismaz 10 %, bet starppārbaudījumu vērtējums nedrīkst būt mazāks par 50% (saskaņā ar LU noteikumiem). Studentu zināšanas tiek vērtētas, pamatojoties uz mācību noteikto rezultātu sasniegšanu katrā kursa aprakstā. Visi kursu apraksti, ieskaitot kursa saturu, kursa plānu, literatūru, mācību rezultātus, kursa prasības un vērtēšanas kritērijus ir pieejami tiešsaistē, izmantojot LUIS un Moodle platformu. Novērtēšanas sistēma katrā kursā, protams, ir atkarīga no kursa specifikas, un tas tiek aprakstīts atbilstošajā kursa aprakstā. Mācībspēki izskaidro prasības pirmajā lekcijā, arī nosakot, kāda veida eksāmens gaidāms noslēgumā (mutvārdos, rakstveidā u.tml.). Docētājs nosaka, kādus materiālus var izmantot eksāmenu laikā (kursa programma, vārdnīcas u.c.). Ja students izmanto aizliegtus materiālus vai informāciju eksāmenu laikā, viņš vai viņa var tikt atstādināti no pārbaudījuma kārtošanas par ko pārbaudījuma protokolā tiek ierakstīts atbilstošs vērtējums, kas attiecīgi tiek reģistrēts arī LU informatīvajā sistēmā LUIS. Ja students kursa noslēgumā nespēj nokārtot eksāmenu pat ar trešo reizi, pasniedzējs ir tiesīgs pieprasīt atkārtoti apgūt pilnā apjomā visu studiju kursu (atkārtota studiju kursa apgūšana ir maksas pakalpojums).

Programmas izmaksas

Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.